Qaravəliyev Etibar Sayad oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıQazax r-n, Əli-Bayramlı kəndi 
Təvəllüdü 27.11.1973 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad25.00.10

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Zəlzələ təhlükələri və Bakı şəhərində sənaye və mülki binalarda ehtimal olunan zədələnmələrin qiymətləndirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

10

 

20 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Böyük Bakı ərazisinin seysmik təhlükə və riskinin qiymətləndirilməsi
 2. Bakı şəhər ərazisinə təsir göstərə biləcək   2-ci dərəcəli zəlzələ təhlükələri müəyyən edilmişdir
 3. Bakı şəhəri ərazisinin binaların tipindən və konstruktiv xüsusiyyətlərindən asılı olaraq zədələnmə dərəcəsinə görə rayonlaşdırıl-ması aparılmışdır
 4. Binaların seysmik dayanaqlı layihələndirilməsində vacib parametrlərdən biri sayılan Vs-eninə dalğa sürəti paramet-rinin seysmik kəşfiyyat üsulundan istifadə etməklə hesablanması  

Elmi əsərlərinin adları

 1. Rozaseysm anlayışı  və binaların zəlzələ ocağına düzgün yönəlməsinin seysmik riski azaltması haqqında (Böyük Bakı timsalında). 2009-cu ildə Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin kataloqu.    Bakı: Təknur MMC, 2010, ss. 176-180
 2. 08 sentyabr 2009-cu ildə baş vermiş Oni zəlzələsinin (Gürcüstan Respublikası) episentral zonasının tədqiqi. 2009-cu ildə Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin kataloqu. Bakı: Təknur  MMC, 2010, ss. 201-208
 3. 23 avqust 2007-ci ildə baş vermiş Ağsu zəlzələsinin makroseysmik tədqiqatı. Gənc Alimlərin əsərləri, №4, Bakı, 2011, ss.128-131
 4. Bakı şəhəri ərazisində qruntların  sıyıqlaşması prosesinə dair. 2010-cu ildə Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələrin kataloqu. Bakı: Təknur MMC, ss. 154-156
 5. Sınan mikroseysmlər üsulunu tətbiq etməklə seysmik kəşfiyyat işləri. Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələr. Bakı; Nafta-Press, 2012, ss. 39-45
 6. 07 may 2012-ci ildə baş vermiş Zaqatala zəlzələsinin makroseysmik tədqiqatı. Gənc Alimlərin əsərləri, №6, Bakı, 2012, ss. 54-61
 7. 19 oktyabr 2007-ci  il Tərtər zəlzələsi. Gənc Alimlərin əsərləri, №7, Bakı, 2013, ss. 167-173
 8. О сейсмической опасносте города Баку. IV Российская национальная конференция по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию с международным участием. Тезисы докладов. Сочи. 9-13 октября 2001, М.: ПОЛТЕКС, 2001, c. 9
 9. Оценка долгосрочных параметров сейсмичности Апшеронского полуострова. Труды Института Геологии НАНА. Баку: Nafta-Press,  № 33, 2005, cc. 29-35
 10.  О соотношении магнитуды и энерге-тического класса землетрясений некоторых областей Азербайджана. Известия НАНА. Серия Наук о Земле. № 2, 2006, cc. 42-47
 11. Сейсмическая опасность Апшеронского полуострова. Сейсмическая опасность и управление сейсмическим риском на Кавказе, Владикавказ: ВНЦ РАН и РСО-А, 2006, cc. 44-50
 12. Seismik hazard assesment for Azerbaijan. European Geosciences Union General Assembly, 2011 Vienna, Austria. Vol.13, EGU2011-2738-3
 13. Seismic Hazard Assessment for Southern Caucasus-Eastern Turkey Energy Corridor. European Geosciences Union General Assembly, 2011 Vienna, Austria. Vol.13, EGU2011-1744
 14. Seismic microzonation of construction sites in Baku city. Abstracts Collection on New Challenges in the European Area: International Baku Forum of Young Scientists Dedicated to the 90-th Anniversary of National Leader Heydar Aliyev. Baku, 20-25 may 2013. p.302
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Seysmoloqlar Assosiasiyası
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. Fəxri fərman. Azərbaycan Respublikasının yaranmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransda elmi nailiyyətlərinə görə. Bakı, Az İMU, 1998-ci il

2. Birinci dərəcəli diplom. Magistrlərin 1-ci buraxılışına həsr olunmuş elmi-praktik konfransda elmi nailiyyətlərinə görə. Bakı, Az İMU, 1999-cu il.

3. Sertifikat. ABŞ-ın 96-cı Mülki Müdafiə Batal-yonunun "Fövqəladə Hallarda İdarə etmə" kursu-nu bitirdiyinə görə. Bakı, 23 oktyabr - 3 noyabr 2000-ci il.

4. Sertifikat. Üçüncü ölkələr üçün "Zəlzələ mü-həndisliyi" üzrə hazırlıq proqramını bitirdiyinə görə. Təşkilatçılar Yaponiya Beynəlxalq Əmək-daşlıq Agentliyi və İstanbul Texniki Universiteti. Türkiyə, 20-30 yanvar 2003-cü il.

5. AMEA-nın Fəxri Fərmanı  2015-ci il 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nigar Rəfibəyli küç., 25
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4923447 
Mobil tel. (+994 55) 6310804 
Ev tel. (+994 12) 4346663 
Faks (+994 12) 4921455 
Elektron poçtu

getibar@rambler.ru