İsmayılov Amin İsmayıl oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir rayonu    
Təvəllüdü 14 mart 1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Aqrar elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2511.01

torpaqşünaslıq

Şirvan düzü şəraitində şorlaşmış subasar-çəmən torpaqların  minerallaşmış  sularla   yuyulması 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2511.01; 2426.01

torpaqşünaslıq; ekologiya

Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

30 iyun 2014

torpaqşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 130 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 50
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda torpaq informatikasının elmi əsaslarının  yaradılması,  torpaqların mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün ekspert sistemlərinin yaradılması, CİS bazasında  rəqəmsal torpaq xəritələrinin yaradılması, torpaqların konseptual diaqnostik modellərinin hazırlanması, torpaq münbitliyinin riyazi modelləşdirilməsi, torpaqdan istifadədə kadastr məlumatlarının idarə olunması, torpaq-ekoloji mühitin coğrafi informasiya sistemləri əsasında Verilənlər Bazasının yaradılması.

Azərbaycan torpaqlarının verilənlər bazasının Avropa İttifaqının vahid torpaq – coğrafi məkanına inteqrasiya problemlərinin tədqiqi.

Avropa Torpaq Verilənləri Bazasının Genişləndirmə proqramı çərçivəsində, Avropa İttifaqının torpaq–coğrafi məkanına inteqrasiya tələblərinə uyğun , CİS bazasında 1:1000000  miqyasında Azərbaycan torpaqlarının verilənlər bazasının ilkin versiyasının hazırlanması. Tədqiqat işləri nəticələri 2013-cü ildə  Avropa İttifaqının nəşr evi  tərəfindən  çap edilmiş “Aralıq dənizi və Qafqaz ölkələrinin torpaq ehtiyatları” kitabında “Azərbaycanın torpaq ehtiyatları” fəsli kimi dərc olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Torpaqların diaqnostik modelləri .Bakı,2000,-274s.

2.Azərbaycan torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası (həmmüəliflərlə). Bakı,2002,-252s.

3. Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi. Bakı, 2004, -308 s.

4. Kadastrın əsasları. (ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, 2008, -212s.

5. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (ali məktəblər üçün dərslik, həmmüəlliflə). Bakı, 2011, -232s.

6. Soil Resources Of Azerbaijan. In: “Soil Resources of Mediterranean and Caucasus Countries”, Y. Yigini, P. Panagos, and L. Montanarella, (eds). (2013), 18-39p . Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. –243 pp.,

7. Torpaqların münbitlik modelləri yaradılmasının bəzi problemləri. AMEA-nın “Məruzələri”, Bakı, 2002, 57-ci cild, №4-6, s.252-255

8. Azərbaycanda torpaq informatikasının inkişaf mərhələləri. AMEA TAİ əsərləri , Bakı, 2004, XVI cild, s.571-585

9. ГИС в земельной реформе Азербайджанской Республике. Обзор: Современные геоинформационные технологии “ARCREVIEW” №2, Совместное издание ООО DATA+, ESRI Inc. и Leica Geosystems, Москва,2005

10. О создании концептуальных диагностических моделей основных типов почв Азербайджана на базе ЭВМ. Матер.межд.конф. Ростов-на-дону,2006, с.229-233

11. Integration of Azerbaijan into single soil-geografical space of Europe. Science without borders. Transactions of the InternationaAcademy of Science H&E. Volume 3. Innsburck. 2009.pp.411-415 www.book-ias-he.org/ volume3.pdf

12. Вопросы интеграции в единое почвенно – географическое пространство Европы. “DİRÇƏLİŞ – XXI ƏSR” jurnalı, Azərb. Dövlət Quruculugu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri, , Бакы ,2010,с.145-146

13. Использование ГИС в управлении земельными ресурсами. «Отражение био-,гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове». Сб.матер.IV Всерос-кой научной конф-и с междун-ным участием. Т.3. г.Томск, 2010, с.92-94

14. Почвенная база данных для обеспечения  устойчивого разития Азебайджана. «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений». Матер.VII Международной научной конферции. Направение2, секция 1,  Владикавказ , 2010,с.309-313

15. Улучшение мелиоративного состояния земель в Азербайджане. Международный научно-практический журнал «Проблемы освоения пустынь» Ашхабад 2010, №3-4

16. Почвы Азербайджана в почвенной географической информационной системе Европейского Союза. «Закономерности изменения почв при антропогенных воздействиях  и регулирования состояния и функционирования почвенного покрова», Матер.Всерос-кой научной конферции. ,  Москва , 2011,с.733-739

17. Разработка цифровой базы почвенных данных Азербайджана в формате почвенной географической информационной системы ЕС. РАСХН,  Рязанский ГАУ , ВНИИГиМ , Рос. Общ. почв , Сб. Науч. Тр., Выпуск 9,  Рязань , 2011, с.148-153

18. Применение ГИС в почвенно-экологи ческих исследованиях в Азербайджанской Республике. The Proceedings of the International Scientific Conference “Soils of Azerbaijan”, Volume 12, part 1,pp.268-272

19.ГИС в почвенно-экологических исследованиях Азербайджана. Матер.докладов VI Съезда общества почвоведов им.В.В.Докучаева книга 3, г.Петрозаводск, 2012, с.213-214

20. Optimization Problems of Soil Fertility. SOIL-WATER JOURNALVol. 2 (2013) Number 2(1),pp.1085-1090

21.Картографирование процессов засоления почв Апшеронского полуострова на базе современных информационных технологий. Вестник Алтайского государственного университета , №5,2014 ,с.86-89 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti

2. Rusiya Torpaqşünaslar Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti 2004-cü ildən  hal-hazıra qədər Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Geomatika kafedrasının professoru; Şəhər kadastrı ixtisası üzrə Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri 
Digər fəaliyyəti Əvəzçiliklə AMEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunun Torpaq informatikası laboratoriyasının rəhbəri 
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Geomatika kafedrası,  Bakı şəhəri, Az1073, Ayna Sultanova küç.11 
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5383240
Mobil tel . (+994 50) 2229889 
Ev tel. (+994 12) 4415354 
Faks (+994 12) 4976941
Elektron poçtu amin_ismayilov@mail.ru