Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

 

Veb-sayt www.issa.az 
Ünvan AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Məmməd Rahim küç., 5
Tel. (+994 12) 5383240 
Faks  
Elektron poçtu soiman@science.az 
Direktor AMEA-nın müxbir üzvi Əlövsət Gülüş oğlu Quliyev

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 5383131

Mobil tel.:  (+994 50) 2107136

E-poçt: elovset_q@mail.ru

elovset_q@yahoo.com

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə

Qoşqar Məhərrəm oğlu Məmmədov

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5390534

Mobil tel.:  (+994 77) 3737225

E-poçt: direktor-m@tai.science.az

Ümumi işlər üzrə

Həsənov Afiz İdris oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5389280, 5370710

Mob. tel.: (+994 55) 9197358

E-poçt: uidm@tai.science.az

Elmi katib Svetlana Mahmud qızı Eyyubova

Aqrar  elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Tel.: (+994 12) 5370710

Mob. tel.: (+994 50) 7780454

E-poçt: svetlana.m.eyyubova@gmail.com

Yaranma tarixi  Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu 1945-ci ildə keçmiş SSRİ EA Azərbaycan filialının Torpaqşünaslıq sektoru əsasında yaradılmışdır. İnstituta aşağıda adları çəkilən görkəmli alimlər rəhbərlik etmişlər: prof. V.R.Smirnov-Loqinov, akad.S .M.Hüseynov, V.R.Volobuyev, EA-nın müxbir üzvləri: M.M.Salayev, Q.Ş.Məmmədov. İnstitutda bir neçə elmi məktəb yaradılmışdır: akad. H.Ə.Əliyev - torpaqların coğrafiyası, ekologiyası; V.R.Volobuyev - torpaqların meliorasiyası və energetikası; C.M.Hüseynov- aqrokimya; M.M.Salayev - torpaqların genezisi, diaqnostikası; AMEA-nın müxbir üzvü Q.Ş.Məmmədovun rəhbərliyi altında elmi istiqamətlər - torpaqların aqroekologiyası və ekoloji monitorinqi sahələrində mühüm nəticələr əldə edilmişdir. AMEA-nın müxbir üzvü M.R.Babayev tərəfindən antropogen torpaq əmələgəlmə prosesinin elmi-nəzəri əsasları işlənilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri • Torpaqların genezisi, Beynəlxalq standartlara uyğun müasir nomenklaturası, təsnifatı, suvarılan torpaqlara antropogen təsirin nəzəri əsaslarının işlənməsi və torpaqların deqradasiyası;

• Torpaq proseslərinin idarə olunmasının elmi əsasları;

• Azərbaycanda Dövlət torpaq kadastrının elmi əsaslarla aparılması, torpaqların ekoloji münbitlik modelləri əsasında rayonlaşdırılması və respublikada keçirilən torpaq islahatının elmi təhlili;

• Torpaqların mineraloji tərkibinin, bioloji fəallığının, humusluq vəziyyətinin tədqiqi və münbitliyin bər­pasının ekoloji və aqrokimyəvi əsasları;

• Aqrokimyanın ekoloji problemləri;

• Torpaqların aqrofiziki, optik və istilik xassələri bankının tərtibi;

• Respublika torpaqları üçün avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin yaradılması, aqroekoloji sistemin əsas göstəricilərinin müqayisəli təhlili və Azərbaycan torpaqlarının elektron xəritələrinin tərtibi;

• Respublika torpaqlarının meliorativ səciyyəsi, duzluluq dərəcəsi və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məh­suldarlığı arasında əlaqənin tədqiqi.

Əsas elmi nəticələr Azərbaycanın Ceyrançöl və Qobustan massivi təbii senozlarında torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmış və 1:100 000 miqyasında  xəritə-sxemi hazırlanmışdır.

Relyefin plastikası və kompüter texnologiyası əsasında Abşeronda  müəyyənləşdirilmiş 7 tip üzrə  torpaq örtüyü strukturlarının ekoloji qiymətləndirmə  xəritəsi  (Miqyas 1:100000) hazırlanmışdır (akad. Q.Ş.Məmmədov, V.H.Həsənov).

Lənkəran torpaqlarında aparılmış çoxillik fundamental tədqiqatlar nəticəsində torpaqların ekoloji qiymətləndiril­məsinin yeni konsepsiyası irəli sürülmüş, torpaqların aqroekoloji əsasda bonitirovkasının aparılmasının yeni yanaşma üsulları əsaslandırılmış, münbitlik göstəriciləri üzərində ekoloji monitorinqin  təşkili proqramı işlənilmişdir. Respublikada  ilk dəfə olaraq  “Azərbaycanın Torpaq Atlası”  hazırlanıb çap olunmuşdur. (akad.Q.Ş.Məmmədov və baş.)

Azərbaycanda torpaq  ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial iqtisadi və ekoloji əsasları işlənilmişdir. Torpaq-kadastr rayonları üzrə torpaqların bonitirovkasının metodiki əsasları və torpaqların ekoloji münbitlik modeli parametrlərinin  təkmilləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi aparılmışdır.

“Azərbaycan Respublikasının Ekoloji Atlası”  üç dildə, Azərbaycan, rus, ingilis dillərində nəşr edilmişdir. Xüsusi tematik məzmununun 11 bölmədən ibarət  olmaqla Atlasda 1:500000 miqyasında 110-dan artıq xəritə verilmişdir (akad. Q.Ş.Məmmədov, M.Y.Xəlilov, S.Z.Məmmədova, 2009) Azərbaycanın aqroekoloji problemlərinin elmi-nəzəri və metodoloji aspektləri  araşdırılmışdır.

Ekoloji - energetik qiymətləndirmə əsasında qış otlaq torpaqlarının yaxşılaşdırılması və müqayisəli qiymətləndiril­məsi aparılmışdır. Energetik və mikroelement göstəriciləri ekoloji şkalalar  üzrə nəzərə alınaraq  yarımsəhra landşaft kom­plekslərinin bonitet balı müəyyənləşdiril­mişdir (akad. Q.Ş.Məmmədov, S.Z.Məmmədova, A.B.Cəfərov, A.F.Həsənova).

Torpaq münbitliyinin yüksəldilməsi, bitkilərin qida  mad- dələri balansının və rejiminin idarə olunmasının ekoloji əsasları, regional gübrələmə  sisteminin və torpaqların  ağır metallarla çirklənmə səviyyəsi müəyyənləşdirilmişdir.

İşçilərinin ümumi sayı 202
Struktur bölmələri  

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


Əlövsət Gülüş oğlu Quliyev

Svetlana Mahmud qızı Eyyubova

 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib-       üzvləri

Fikrət Malik oğlu Feyziyev

Leyla  Akif  qızı Babayeva

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

Əlövsət Gülüş oğlu Quliyev

Eyvaz Mülki oğlu Eyvazov

Akif Paşa oğlu Gərayzadə
Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Məmmədov Məmməd İsa oğlu 

Əhmədova Solmaz  Mahmud qızıİctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Zərifə Fərhad qızı Feyzullayeva 
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları