Kimya Elmləri Bölməsinin qarşısında duran vəzifələr müzakirə olunub