Makromonomer əsaslı polimer materiallar laboratoriyası

Tel. (+994 18) 6440482
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu prof.niyazi@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Rəsulzadə Niyazi Şahid oğlu

K.e.d., prof., Əməkdar elm xadimi

İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Poliеtilen ve polipropilen əsasında  makromerlərin sintezi, onlarin xassələrinin və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi; Akrilat tipli yeni makromerlərin sintezi və polimerləşməsi  reaksiyalarının tədqiqi; Borüzvi makromerlərinin və polimerlərinin sintezi və onların xassələrinin  tədqiqi.
Əsas elmi nəticələri Makromerlərin səmərəli sintez üsullarının işlənib hazirlanması; Alınan makromerlərin polimerləşmə və birgəpolimerləşmə reaksiyalarının qanunauyğunluqları­nın öyrənilməsi; Makromerlər əsasında alınmış polimer materialların xassələrinin öyrənilməsi və tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi.