Polimer nano- və aktiv kompozitlər fizikası

Tel. (+994 12) 5393209 
Faks  
Elektron poçtu

mKurbanov@physics.ab.az

Struktur bölmənin rəhbəri f.r.e.d. Mirzə Əbdül oğlu Qurbanov
İşçilərin ümumi sayı 14 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1.Hibrid və nanokompozitlər daxil olmaqla, aktiv kompozit dielektriklərin hazırlanmasının fiziki-kimyavi əsaslarının işlənməsi;

2.Müxtəlif polimerlər, seqnetopyezoelektrik və yarımkeçiricilər əsasında kompozitlərdə elektret, piro-, pyezo-, fotoelektrik, fotovoltaik, elektro- və termolyuminessent, pyezorezistiv, varistor, pozistor və s. effektlərin mexanizmlərinin öyrənilməsi;

3.Yuxarıda adları çəkilən kompozitlər əsasında çoxfunksiyalı çevricilərin hazırlanmasının fiziki əsaslarının işlənməsi;

4.Dielektriklərdə qazboşalmasının fizikasının tədqiqi və texnoloji məqsədlər üçün qazboşalmasından istifadə edilməsi;

5.Müxtəlif şəraitlərdə, kriogen temperaturlar da daxil olmaqla, qazboşalması plazmasının polimer dielektriklərin fiziki-mexaniki, elektrik xassələrinə təsiri.

Əsas elmi nəticələri

kompozitlərin mexaniki, elektro-, termolyuminessent, elektro-, istilik xassələri, sərhəd polyarizasiyası prosesləri, elektron-ion və relaksasiya hadisələri, fazalararası hadisələr və yük halıkompleks şəkildə tədqiq edilmiş, polimer-, pyezoelektrik və polimer- yarımkeçirici kimi nizamsız sistemlərdə piro-, pyezoelektrik, elektret, varistor, pozistor, pyezorezistiv, fotoelektrik, fotovoltaik, elektro-fotoxrom və s. кimi effektlərin işlənməsi və tədqiqi.