Fəlsəfə İnstitutu

 

Veb-sayt www.phillaw-az.org    
Ünvan AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Tel.

(+994 12) 5371139

(+994 12) 5371140 

Faks (+994 12) 5371139 
Elektron poçtu phillaw@phill.ab.az  
Direktor İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 5371139

Mobil tel.: (+994 50) 2109969

Faks: (+994 12) 5371139

E-poçt: ilham_mamedzade@mail.ru
Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə

Bəhram Saffan oğlu Zahidov

Hüquq üzrə elmlər doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 5371135

Mobil tel.: (+994 50) 3250700

Roida Oqtay qızı Rzayeva

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5381227

Mobil tel.: (+994 55) 7704474

roida@bk.ru

Ümumi işlər üzrə

Qabil Xurşud oğlu Camalov

Xidməti tel.: (+994 12) 5101511

Mobil tel.: (+994 50) 4439000
Elmi katib Səidə Gülməmməqızı Əliyeva

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5101512

Mobil tel.: (+994 55) 6876890
Yaranma tarixi  AMEA-nın müstəqil struktur vahidi kimi "Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu" 2002-ci ildə təşkil olunmuşdur. 1945-1950-ci illərdə "Fəlsəfə İnstitutu", 1950-56-ci illərdə "Tarix və Fəlsəfə İnstitutu", 1956-67-ci illərdə Azərbaycan EA-nın "Fəlsəfə sektoru", 1967-ci ildən 2002-ci ilin iyun ayınadək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının "Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu", 2002-ci ilin iyul ayından 01 yanvar 2009-cu  ilədək "Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu", 2009-cu ilin yanvar ayından hal-hazıradək Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu adı altında fəaliyyət göstərir. 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 1. Azərbaycan fəlsəfə tarixi, sosial-mənəvi inkişafın, idrakın, təbiətşünaslığın, siyasətin və ekologiyanın fəlsəfi məsələləri; keçid dövrünün sosioloji və sosial-psixoloji problemləri. Azərbaycanda gender münasibətlərinin inkişafının fəlsəfi təhlili;

2. Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlətin formalaşması;

3. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində və ölkədaxili siyasi proses. 
Əsas elmi nəticələr 1. F.ü.e.d. İ.R.Məmmədzadə - «Bir daha Fəlsəfə haqqında: yeni baxışlar, təmayüllər və perspektivlər». «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (12,0 ç.v.)   

2. H.ü.e.d. B.S.Zahidov - «Narkobizneslə mübarizənin beynəl­xalq hüquqi problemləri». «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (13,6 ç.v.)   

3. F.ü.e.d. S.Y.Hüseynov, i.ü.e.d. İ.Alıyev və i.ü.f.d. A.Əsədov - “Milli iqtisadiyyat: modernləşmə və davamlı inkişaf». “Avropa” nəşriyyatı, Bakı-2013, (29,68 ç.v.).  

4. F.ü.e.d. R.S.Mirzəzadə«Multikulturalizm siyasəti din və gender dialoqunda». «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (10,0 ç.v.) 5. F.ü.e.d. Ə.M.Tağıyev    - «Milli kimlik fəlsəfəsi». Zərdabi. LTD MMC nəşriyyatı, Bakı-2013, (4,0 ç.v.)

6. F.ü.e.d. A.Əsədov - «Siyasətin fəlsəfəsi». Təknur” nəşriyyatı, Bakı-2013. (22,0 ç.v)

7. F.ü.e.d. A.A.Əlizadə - «Божественная и земная власть в Исламе». «Нур» няшриййаты,  Mосква-2013, (13,9 ч.в.)

8. H.ü.e.d. Ə.H.Rzayev - «Государственная служба: органи­за­ционно-правовые аспекты».  “Təknur” nəşриййаты, Bakı-2013. (35,0 ç.v)  

9. Ped.ü.f.d. H.A.Həmidov   - «Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasəti». («Heydar Aliyev and the foreign policy of Azerbaijan: İn the context of silk way and energy security). «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (6,0 ç.v.)(İngilis dilində)

10. Ped.ü.f.d. H.A.Həmidov - «Ermənistanın azərbaycanlılara qar­şı genosid siyasəti». («Armenian Genocide against the Azerbaijani people»). «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (2,0. ç.v.) (İngilis dilində)

11. F.ü.f.d. M.A.Şükürov - «İlham Əliyev fenomeni».“Təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2013, (19,1 ç.v.)

12. F.ü.f.d. N.Ə.Salmanova   - «Azərbaycanda ailə-nikah münasi­bət­lər­inin inkişafı». «Avropa» nəşriyyatı,  Bakı-2013, (11,9 ç.v.).

13. F.ü.f.d. Z.M.Şabanov və f.ü.f.d. H.Abdallı - «Qadın: ailədə, siyasətdə, təhsildə, dində, ədəbiyyatda». «Avropa» nəşriyyatı, Bakı-2013, (20,75 ç.v.)   

14. F.ü.f.d. Ş.M.Musayeva - «Dəyərlər və vətəndaş cəmiyyəti: bəzi etik aspektlərin təhlili». «Elm və təhsil», Bakı-2013,  (10,0 ç.v.).      

15. F.ü.f.d. A.Ş.Həsənov - «Milli ideologiya və  milli mənəvi dəyərlər». «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (11,0 ç.v.).

16. H.ü.f.d. M.N.Seyidov - «IX-XV əsrlərdə  Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinin və qanun­ve­ri­ci­li­yi­nin inkişafı». «Təknur» nəşriyyatı, Bakı-2013, (21,0 ç.v.).

17. H.ü.f.d. A.İ.Quliyev - «VIII-XII əsrlərdə Azərbaycanda siyasi hüquqi fikir». “AFPoliqrAF” nəşriyyatı, Bakı-2013. (28 ç.v.)

18. H.ü.f.d. B.C.Kərimov - «Cinayət Məcəllələri Külliyyatı”. “Hüquq yayım evi” nəşriyyatı, Bakı-2013, (85,0 ç.v.).           

19. M.X.Kərimov - «Azərbaycanın Avropaya inteq­ra­si­yası: problemlər və perspektivlər». «QHT» nəşriyyatı, Bakı-2013, (8,75 ç.v.)        

20. F.ü.f.d. M.Y.Şükürov - «Şərq fəlsəfi incilərindən. Budda. Dhammapada». «Başla Kitab» nəşriyyatı, Bakı-2013, (6,5 ç.v.).

21. H.ü.e.d. İ.V.Vəliyev “Vergilər və vergitutmanın hüquqi əsasları”. “Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, Bakı -2013, (19,25 ç.v.).

22. F.ü.e.d. Z.Ə.Quluzadə «XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəli: mənəvi mədəniyyət tarixi kontekstində fəlsəfə və fəlsəfə tarixinin tədqiqinin aktual və mübahisəli problemləri». FSHİ.«İnfor­masiya və nəşriyyat şöbəsi», Bakı-2013, (1,7 ç.v.).

23. Məcmuə   - İ.R.Məmmədzadə və A.N.Çumakovun (Rusiya Fəlsəfə cəmiyyətinin prezidenti) redaktəsi ilə Ulu öndər H.Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş «İnformasiya Kommu­nikasiya Texnologiyaları (İKT) və qloballaşma» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. M., 2013. (30,0 ç.v.)

24.  Kollektiv  - «Siyasi elm və dəyərlər: bəzi aktual problemlərin təhlili» elmi məqalələr-məcmuəsi (II hissə). Bakı- 2013, «Tək­nur»­ nəşriyyatı, ( 14, 03 ç.v.)

25. Kollektiv   - «Azərbaycan fəlsəfə tarixi» (I cild) Bakı- 2013, «Elm»­ nəşriyyatı, ( 16,0 ç.v.)

26. Kollektiv   - «Nizami irsinin tədqiqi və tətbiqi məsələləri». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (10,0  ç.v.)

27. Kollektiv - «Müasir dövrdə politologiya və siyasi sosiolo­gi­ya­nın aktual problemləri». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (25,0 ç.v.)

28. Kollektiv   - «Dinşünaslıq və mədəniyyətin aktual prob­lem­ləri» (II buraxılış). «Təknur»­ nəşriyyatı, (20,0 ç.v.)

29. Kollektiv   - «Müasir elmi idrakın epistemoloji və metodoloji problemləri». «Təknur»­ nəşriyyatı, (22,0 ç.v.)

30.Kollektiv - «Həyat sosiologiyası». «Təknur»­ nəşriyyatı, (7,0 ç.v.)

31. Toplu - «Etikanın aktual problemləri». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (8,7 ç.v.)

32. Toplu - «Müasir idrak nəzəriyyəsinin aktual problemləri». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (12,9 ç.v.)

33. Toplu - «M.F.Axundzadə və müasirlik». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (6,0 ç.v.)

34. Toplu - «Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (23,37 ç.v.)

35. Toplu - «Cəmiyyət, din, dövlət». Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (44,75 ç.v.)

36. Toplu - «Müasir fəlsəfənin aktual problemləri».  Bakı-2013, «Təknur»­ nəşriyyatı, (17,81 ç.v.)

37. Məcmuə - «Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziy­yət və əsas istiqamətlərdə inkişaf» mövzusunda II Respublika konfransının materialları. Bakı-2013, «Avropa»­ nəşriyyatı, (15,0 ç.v.)

38.  Məcmuə - Azərbaycan Respublikası Konstitusiya məhkəməsi ilə birgə «Hüquq elminin müasir problemləri: AR-da insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları» mövzusunda III Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. (14-15 mart) Bakı-2013, «Təknur» nəşriyyatı, (37,0 ç.v.).

39. Məcmuə - «Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış konsepsiyası kon­tekstində insan haqlarının səmərəli müdafiəsi» mövzusunda I Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı-2013, «Təknur» nəşriyyatı, (15,0 ç.v.)40. Məcmuə  - «Müstəqil Azərbaycan – 20 il: dövlət ailə, qadın və uşaq siyasəti». Bakı-2012, «Nurlar» nəşriyyatı, (32,0 ç.v.). 

İşçilərinin ümumi sayı 295 
Struktur bölmələri

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

f.ü.e.d. İlham Məmmədzadə

f.ü.f.d. Səidə Əliyeva

Bəhram Zahidov

Roida Rzayeva

Məsumə Məlikova

Füzuli Qurbanov

Arzu Hacıyeva

Adil Əsədov

Azər Mustafayev

Rəfiqə Əzimova

Əli Abbasov

Sakit Hüseynov

Rəna Mirzəzadə

Həsən Əlibəyli

İsaxan Vəliyev

Habil Qurbanov

Ramiz Sevdimalıyev

Rauf Qarayev

Yaşar Əliyev

Sərdar Mustafayev

İlham Mirzəyev

Zümrüd Quluzadə

Elmira Zamanova

Əbülhəsən Abbasov 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

f.ü.f.d. Roida Rzayeva

Yasmina  Əhət qızı Məlikova

Gündüz Qurbanəli oğlu Süleymanov

Ağasəlim Şamil oğlu Həsənov

Günay Akif qızı Qasımova

Humay Tufan qızı Axundzadə

Xaliq Mehman oğlu Əhmədov

Könül Yusif qızıBünyadzadə

Afaq Sultan qızı Məmmədova

Faiq Qəzənfər oğlu Ələkbərov

Rəşad Hüseynağa oğlu Əsgərov

Fərhad Qədir oğlu Fəttahlı

Elnur Məcnun oğlu Rüstəmov

Samirə Qoca qoca Həsənova

Rahil Nadir oğlu Nəcəfov

Rəşad Mahir oğlu İlyasov

Anar Qabil oğlu Qafarov

Rauf Nazim oğlu Məmmədov

Həlimə Əhəd qızı Qafarova 

Təzəgül Mirzə qızı Qasımova

Aypara Abbas qızı İbrahimova

Mirzə Sahib oğlu Aslanov

Vüsal Vəli  qızı Məcidova

Aygün Əli qızı Əliyeva

Aqşin Qabil oğlu Əliyev

Şəlalə Şakir qızı Həsənova

Fərdin Yaşar oğlu Xəlilov

Lalə Veysəl qızı Mehdiyeva

Qələndər Köçəri oğlu İsbəndiyarov

Vəfa Yaqubəli qızı Məmmədova

Əbülfəz Davud  oğlu Süleymanov

Səadət Davud qızı Məmmədova

İlham Əbülfət oğlu Abbasov

Aysel Elçin qızı Sultan

Mahrux Abbas qızı Nəcəfli

Xalidə Kamal qızı Nəzərova

Mehriban Rafik qızı Həmidova

Fəridə Cəmşid qızı Bağırova

Günel Sənan qızı Heydərova

Aytək Zakir qızı Məmmədova

Elsevər Məmməd oğlu Səmədov

Radif Heybət oğlu Mustafayev

Elşən Sahib oğlu Allahverdiyev

Zülfiyyə Ayaz qızı Novruzova

Sənan Səməndər oğlu Həsənov

Davud Soltan oğlu Həşimov

Zaur Bilal oğlu Əliyev

Etibar Məmməd oğlu Əsədov

Nailə Nazim qızı Əlicanova

Ruhəngiz Əlihüseyn qızı Hacıyeva

Kamran Aydın oğlu Məmmədov

Mehman Xanlar oğlu Kərimov

Ruşan Ələmşa oğlu Ruşanzadə

Ramil Vaqif oğlu Vəlibəyov

Səidə Bəhram qızı Həsənzadə

Elnur Bəybala oğlu Hacalıyev

Ramin Afat oğlu Qurbanov

Zahir Ağasəf oğlu Babayev

Səidə Allahşükür qızı Kazımova

Ruhiyyə Aydın qızı Məmmədova

Aynur Ramiz qızı Tağıyeva

Aygün Rəfail qızı Həsənova

Aysel Eyvaz qızı Qurbanova

Natalya Kamandar qızı Əliyeva

İrana Tofik qızı Məmmədova

Səbinə Ramis qızı Məmmədova

Nərgiz İlham qızı Əfəndiyeva

Vüsalə Lətif qızı Hüseynova

Natavan Abdin qızı Əlizadə

Aynur Nizami qızı Əliyeva

Günay Səhhət qızı Əliyeva

Təranə Abuzər qızı Əliyeva

Kənan Ağadadaş oğlu Qafarov

Fərqanə Nazim qızı Əhmədova

Şəfa Ədalət qızı Əsgərova

Südabə Novruzəli qızı Hüseynova

Gülşən Sahib qızı Allahverdiyeva

Teymur Möhtərəm oğlu Əliyev

Tünzalə Rəcəb qızı Musayeva

Günay Sabir qızı Paşayeva

Humay İslam qızı İsayeva

Elnarə Təyyar qızı Əliyeva

Asya Humayaq qızı Əhmədova

Vüqar Səfər oğlu Məcidov

Könül Razi qızı İsmayılova

Əzizə Hüseynqulu qızı Almaszadə

Günay Şakir qızı Niftiyeva

Aynur Cavanşir qızı Günəşli

Sevil Soltan qızı Əliyeva

Şəms Müsəddiq qızı Qasımova

Ülviyyə Arzu qızı Xankişiyeva

Orxan Rəhman oğlu Nəcəfov

Elvira Əlihüseyn qızı Talıbova

Aytəkin Sahib qızı Vəliyeva

Əminə Təvəkkül qızı Əliyeva

İlahə Məhərrəm qızı Məmmədova

Yaqut İkram qızı Nəbiyeva.

Bahar Məmməd qızı Məmmədova.

Səbinə Təvəkkül qızı Mustafazadə

Tünzalə Mirheydər qızı Əliyeva

Məhbubə Əvəz qızı Məmmədova

Aynur Vaqif qızı Əliyeva

Oqtay Əli oğlu Yusifov

Mədinə Yunus qızı Həsənova

Xəyalə Aydın qızı İsayeva 

Cəmilə Tofiq qızı Həsənova

Güləndam Əhəd qızı Məmmədova

Ülvi  Əzamət oğlu Məmmədov

Leyla  Süleyman qızı Həmidova

Məlahət Əliağa qızı Qarayeva

Nərgiz Hüseyn qızı Salamova-Hüseynov

Fərqanə Arif qızı Cabarova

Fidan Arif qızı İsmayılova

Sədiqə Kamil qızı Cəfərquliyeva

Səlimə Elbrus qızı Quliyeva 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə, f.ü.e.d.

Kazım Ağamirzə oğlu Əzimov, f.ü.e.d.

Sevinc Arif qızı Həsənova, f.ü.f.d.

Əli Seyidabbas oğlu Abasov, f.ü.e.d.

Aydın Arif oğlu Əlizadə, f.ü.e.d.

Adil İskəndər oğlu Əsədov, f.ü.e.d.

Rəfiqə Cəmil qızı Əzimova, f.ü.e.d.

Əlisa İsa oğlu Əhmədov, f.ü.e.d., prof.

Arzu Əşrəf qızı Hacıyeva, f.ü.e.d.

Mina Telman qızı Hacıyeva, f.ü.e.d.

Sakit Yəhya oğlu Hüseynov, f.ü.e.d.

Rahid Süleyman oğlu Xəlilov, f.ü.e.d.

Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə, f.ü.e.d.

Sevda Yusif qızı Məmmədəliyeva, müxbir üzv, f.ü.e.d., prof,

Rəna Rza qızı Mirzəzadə, f.ü.e.d.,

Lalə Cəfər qızı Mövsümova, f.ü.e.d.,

Dilarə Mirsəməd qızı Müslümzadə, f.ü.e.d.,

Azər Xoşbəxt oğlu Mustafayev, f.ü.e.d., prof.

Afaq Baloğlan qızı Rüstəmova, f.ü.e.d., 

İzzət Əşrəf oğlu Rüstəmov, f.ü.e.d.,

Ramiz Məmmədəli oğlu Sevdimalıyev, siy.ü.e.d. 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

f.ü.e.d. Rəna Mirzəzadə

f.ü.f.d. Hüseyn İbrahimov

Asya Əhmədova

Lalə Mövsümova

Sakit Yəhya Oğlu Hüseynov

Mirafərin Seyidov

İsaxan Veysəl Oğlu Vəliyev

Ziba Ağayeva

Füzuli Qurbanov

Gülarə Kərimova

Anar Qafarov

Adilə Babayeva 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Xanım Muxtarova 
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları