Torpaqların mineralogiyası və kimyası laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5384652  
Faks  
Elektron poçtu huseyn.mehdiyev.59@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Hüseyn Cəlal oğlu Mehdiyev
Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İşçilərin ümumi sayı 11
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın regional-zonal torpaqlarının mineraloji tərkibinin və əsas qida maddələri ehtiyatının müəyyən edilməsi, torpaqların fiziki-kimyəvi tərkibinə qeyri-ənənəvi mineralların təsirinin öyrənilməsi. 
Əsas elmi nəticələri İlk dəfə olaraq Azərbaycan torpaqlarının və  lil fraksiyasının mineraloji tərkibini əks etdirən torpaq xəritəsi tərtib edilmiş; Mineral ehtiyatların kənd təsərrüfatına tətbiqi üsulları təklif olunmuş və uzun müddət suvarılan və becərilən torpaqların mineraloji tərkibində gedən dəyişikliklərin qanunauyğunluqları  müəyyən edilmişdir.