Tətbiqi elektrodinamikanın müasir üsulları

Tel. (+994 12) 5394402  
Faks  
Elektron poçtu mex_rauf@rambler.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Mehdizadə Rauf Nurəddiyeviç 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Texnoloji proseslərdə, elektrik qazboşalmalarının təsirləri vasitəsilə, kompozisialı və dielektrik materialların modifikasiya üsullarının işlənilməsi və tədqiqi  
Əsas elmi nəticələri Güclü elektrik sahələrinin və qazboşalmalarının təsirləri vasitəsilə materialların adgeziya, adsorbsiya və elektrofiziki  xassələrinin yüksəldilməsi üsullarının işlənilməsi