Fizika İnstitutu

 

Veb-sayt

www.physics.gov.az

www.physics.mehdiyev.me

Ünvan AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Tel. (+994 12) 5387646
Faks (+994 12) 5395961
Elektron poçtu  azhep@physics.ab.az
Baş direktor Akademik Arif Məmməd oğlu Həşimov
İcraçı direktor

Anar Canməmməd oğlu Rüstəmov

Fizika elmləri doktoru

Direktor müavinləri İnnovasiya və transfer üzrə

Ayaz Hidayət oğlu Bayramov

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5394161, (+994 12) 5391308

Mobil tel.: (+994 50) 3635502

E-poçt: bayramov@physics.ab.az 

Ümumi işlər üzrə 

İlqar Əşrəf oğlu Nəsibov

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5396953

Mobil tel.: (+994 50) 2106573

E-poçt: inasibov@gmail.com
Elmi katib

Zaur İsmayıl oğlu Süleymanov

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5397423

Mobil tel.: (+994 51) 9577787

E-poçt: elmi­_katib@physics.ab.az
Yaranma tarixi  İnstitut 1945-ci ildə yaradılıb.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 1. Kondensə olunmuş hal fizikası

2. Optoelektronikanın fiziki- texniki əsasları

3. Nüvə fizikası və yüksək enerjilər fizikası

4. Energetikanın fiziki-texniki problemləri

Əsas elmi nəticələr

Selenin müxtəlif modifikasiyalarının strukturu, enerji spektri, bu yarımkeçirici köçürmə hadisələrinin, müxtəlif taraz və qeyri-taraz elektron proseslərinin mexanizmləri, amorf, kristal və maye selenin fiziki xassələrinə xarici amillərin təsir mexanizmləri müəyyənləşdirilmiş, selen düzləndiricilərinin hazırlanması üzrə yeni istehsal sahəsi yaradılmışdır.

AIIIBV, AIIIBVI, AIVBVI birləşmələri, onlar əsasında bərk məhlullar və çoxkomponentli geniş yarımkeçiricilər sırasının kinetik, optik xassələri və quruluş çevrilmələri tədqiq olunub və yeni qalvanomaqnit, termomaqnit və tenzometrik çeviricilər yaradılmışdır.

Kristal bərk cisimlər üçün çox böyük (qiqant) foto-termo-deformasiya effektinə malik materiallar sinifi aşkar edilmiş, kiçik amplitudlu işıq impulsları ilə idarə olunan və işıq enerjisini nanoölçülü məsafələrə qədər mexaniki xətti hərəkətə çevirən aktuator işlənmiş, nanoobyektlər yaratmaq üçün yeni texnologiya təklif olunaraq, bu texnologiya ilə terahers diapazonda spin dalğaları generatoru və qəbuledicilərinin yaradılmasında istifadə oluna bilən nanoölçülü difraksiya qəfəsi işlənib hazırlanmışdır.

AIIIBVI və AIIBVI yarımkeçirici və yarımmetal sferik kvant nöqtələri üçün elektronların, yüngül və ağır deşiklərin enerjisinin kvant nöqtəsinin radiusundan asılılığı təyin edilmişdir.

Se əsasında kristallaşmaya davamlı fotohəssas şüşəvari yarımkeçirici xalkogen sistemin (Se-As, Se-Te) nümunələrinin alınma texnologiyası işlənib hazırlanmış və bu sistemlərin kompleks fiziki xassələri tədqiqi olunmuşdur.

TlInS2 kristalında yaddaş effektinin mövcudluğu müəyyən edilmişdir.

Yüksək müqavimətli və enli zolaqlı CaGa2S4, CdGa2S4 və digər xalkogenid yarımkeçiricilərin fizikası, texnologiyası və texnikası üzrə tədqiqatlar bu maddələrin işıq mənbələri, işıq qəbulediciləri, qeyri-xətti optik çeviricilər, elektrofotoqrafik təbəqələr və s. yaratmaq üçün perspektivli olmaları müəyyən edilmişdir.

Laylı kristal quruluşlu yeni yarımkeçirici materiallar alınaraq onların elektron və fonon spektrləri müəyyənləşdirilmiş, onlarda stimullaşdırılmış şüalanma, elektron-deşik mayesi, Holl sabitinin kvantlanması aşkar edilmişdir.

Kondensə olunmuş halın nəzəriyyəsi inkişaf etdirilmişdir.

Yeni termoemission qalvanomaqnit effektləri aşkar edilmiş, spektrin 0,45-14 mkm oblastı üçün termoelektrik soyuduculu radiasiyaya davamlı fotoqəbuledicilərin, yüksək effektivli termo- və maqnitotermoelektrik materialları və soyuducularının, ionların çıxarılmasının yeni plazmooptik sisteminin, opto-elektron cihazlarının tam diaqnostikası üçün yeni zədəsiz metodların yaradılmasının fiziki əsasları işlənmiş, onların təcrübi nümunələri hazırlanıb sınaqdan keçirilmiş və tətbiq edilmişdir.

Yeni yüksəktemperaturlu ifratkeçiricilər alınmışdır.

Yeni yüksəkeffektli elektron texnikası funksional materialları, onların nazik və epitaksial təbəqələri alınmışdır.

Metal məsaməli silisium strukturu əsasında yüksək tezlikli nəmişlik, hidrogen, karbon oksidini təyin edən detektorlar və mini batareyalar işlənilmişdir.

Akustooptik ləngitmə xətləri, akustooptik ponaram qəbuledicisi və akustooptik razılaşdırılmış süzgəc işlənib hazırlanmışdır.

Yüksək gərginlikli qeyri-xətli elektrik şəbəkələrində yaranan ifrat gərginliklərin kumulyativ yüksəldilməsinin aradan qaldırılmasına aid silsilə işlər yerinə yetirilmişdir.

Elektrik təsirlərinə əsaslanan üsullar tədbiq etməklə yüksək elektrofiziki xüsusiyyətlərə malik dielektrik materiallar hazırlanmışdır.

Kompozitlər əsasında müxtəlif məqsədli, akustik, optoakustik, fotoelektrik və akustoelektron çeviricilər işlənib hazırlanmışdır.

Böyük Adron Kollayderində ATLAS təcrübələrində Hiqqs bozonun spin,fəza və yük cütlüyü kvant ədədləri təyin edilmiş, Hiqqs bozonun parçalanma kanallarının birgə təhlili nəticəsində adı çəkilən kvant ədədlərinin Standart Modeldən irəli gələn nəticələrə uyğunluğu və bu kvant ədədlərinin alternativ qiymətlərinin 99,8% ehtimalla istisna olunduğu göstərilmişdir.

İşçilərinin ümumi sayı 607
Struktur bölmələri  

Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavinləri


-       katib

-       üzvləri

 

Ayaz Hidayət oğlu Bayramov

Zaur İsmayıl oğlu Süleymanov

Nadir Allahverdi oğlu Abdullayev

Sevda Həsən qızı Abdullayeva

Məzahir Əmircan oğlu Alcanov

Abdulkərim İdris oğlu Asvarov

Mirbaba Mircavad oğlu Babayev

Sitarə Məmmədhüseyn qızı Bağırova

Zakir Ağasoltan oğlu Cahangirli

Elçin İman oğlu Cəfərov

Təyyar Cümşüd oğlu Cəfərov

Elmira Əsəd qızı Cəfərova

Ülkər Fərrux qızı Səmədova

Hüsnü Xəlil oğlu Əjdərov

Oqtay Zeynal oğlu Ələkbərov

Yusif Qəzənfər oğlu Əsədov

Afik Rəşid oğlu Həsənov

Arif Məmməd oğlu Həşimov

Rauf Rüstəm oğlu Hüseynov

Tokay Məhərrəm oğlu Hüseynov

Fərhad Teymur oğlu Xəlil-zadə

Abasət İsa oğlu İsayev

Elmira Məmmədəli qızı Kərimova

Çingiz Oveysoviç Qacar

Oqtay Kazım oğlu Qasımov

Mirzə Əbdül oğlu Qurbanov

Tələt Rzaqulu oğlu Mehdiyev

Səlimə Ibrahim qızı Mehdiyeva

Əli İsa oğlu Məmmədov

Tofiq Qambay oğlu Məmmədov

Şakir Məmməd oğlu Nağıyev

Arzu İslam oğlu Nəcəfov

Ənvər Piriverdi oğlu Nəhmədov

Hidayət Rəhim oğlu Nuriyev

Arif Mircəlal oğlu Paşayev

Sədiyar Soltan oğlu Rəhimov

Eldar Yunis oğlu Salayev

Qeys Cümşüd oğlu Sultanov

Oqtay Bahadir oğlu Tağıyev

Bəkir Abbas oğlu Tahirov

Zakir Yuhənnəs oğlu Seyidov

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri
 

Ülkər Səmədzadə

Ülviyyə Səfərzadə

Məryəm Əhmədli

Aytən Əliyeva

Suma Hüseynova

Xuraman Əhmədova

Aynur Qəhrəmanova

Cavid Cəlili

Aytən Şərifli

Vəfa Əliyeva

Vəfa Hacıyeva

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

 -      elmi katib

 

-      üzvləri
 

Mirbaba Mircavad oğlu Babayev

Dürdanə Həmid qızı Araslı


Nadir Allahverdi oğlu Abdullayev

Barxal Şaban oğlu Barxalov

Ayaz Hidayat oğlu Bayramov

Təyyar Cümşüd oğlu Cəfərov

İmaməddin Rəcəbəli oğlu Əmiraslanov

İlham Soltan oğlu Həsənov

Rauf Rüstəm oğlu Hüseynov

Azad Çingiz oğlu İzmaylov

Çingiz Oveysoviç Qacar

Oktay Kazım oğlu Qasımov

Tələt Rzaqulu oğlu Mehdiyev

Səlimə Ibrahim qızı Mehdiyeva

Tofiq Qambay oğlu Məmmədov

Şakir Məmməd oğlu Nağıyev

Arzu İslam oğlu Nəcəfov

Ənvər Pirverdi oğlu Nəhmədov

Bəkir Abbas oğlu Tahirov

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Sitarə Bağırova

Məryəm Əhmədli

Şəhla Əliyeva

Suma Sakit qızı Hüseynova

Aygün Nəbi qızı Hüseyinquliyeva

Rəidə İbrahim qızı Muxtarova

Sənan Mübariz oğlu Paşayev

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri

Məryəm Rafaelqızı Əhmədli

Tel.: (+994 12) 5372365

Elmlər doktorları

 Fəlsəfə doktorları