Mifologiya şöbəsi

Tel. (+994 12) 4929248  
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu mifologiya@folklore.sciense.az  
Struktur bölmənin rəhbəri

Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzasoy 

Filologiya elmləri doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 14 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Mif mətnlərinin toplanılması; folklor mətnlərinin mifoloji strukturlarının, arxetiplərinin, mifoloji mətn arxitektonikasının araş­dırılması; türk mifologiyasının diaxronik, tarixi-prosessual strukturunun və sinxron aktual üzvlənmə problemlərinin öyrənil­məsi; türk dünya modelinin bərpası. 
Əsas elmi nəticələri C.Bəy­dili. Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. Bakı, Mütərcim, 2007;

S.Rzasoy.  Oğuz mifologiyası. Bakı, Elm və təhsil, 2009;

S.Rzasoy. Əbdülqazi Bahadır xan “Oğuz­namə”­sində mif və ritual. Bakı, Elm və təhsil, 2013.