Geologiya və Geofizika İnstitutu

 

Veb-sayt www.gia.az  
Ünvan AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Tel. (+994 12) 5100141
Faks (+994 12) 5372285
Elektron poçtu gia@azdata.net
Direktor Akademik Akif Ağamehdi oğlu Əlizadə

Xidməti tel.: (+994 12) 5372287

Faks: (+994 12) 4925956 

E-poçt: ak.alizade@gia.ab.az,  

gia@azdata.net 

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Dadaş Ağa Cavadoğlu Hüseynov

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5388045

Mobil tel.: (+994 50) 3140255

Faks: (+994 12) 5372285

E-poçt: d_huseynov@yahoo.com

Ümumi işlər üzrə

Samir Qasım oğlu Məmmədov

Xidməti tel.: (+994 12) 5372291

Mobil tel.: (+994 50) 3123258
Elmi katib Yeganə Nazim qızı Lətifova

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5372334

Mobil tel.: (+994 51) 8857654

Faks: (+994 12) 5372285

E-poçt: latifovay@mail.ru

Yaranma tarixi  1926-cı ildə Azərbaycanın öyrənilməsi və tədqiqi cəmiyyəti yaradılmışdır (geologiya və coğrafiya sahəsində tədqiqatlar).

1932-ci ildə bu cəmiyyətin bazasına əsaslanaraq SSRİ-nin Elmlər Akademiyasının Qafqazyanı filialının Azərbaycan bölməsi (AzOZFAN) yaradılmışdır (Azərbaycanın təbii sərvətlərinin öyrənilməsi).

1935-ci ildə AzOZFAN bir sıra institutlar ilə və o cümlədən Geologiya sektoru ilə birlikdə SSRİ-nin Azərbaycan filialına çevrildi.

1938-ci ildə Geologiya sektoru müstəqil elmi-tədqiqat idarəsinə - Geologiya İnstitutuna çevrildi.

2003-cü ildə Geologiya İnstitutu və Dərin neftqaz yataqları problemləri institutunun (DNQYPİ) bazasında AMEA Geologiya İnstitutu yaradıldı.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Çökmə hövzələrinin təkamülü, karbohidrogenlərin formalaşması (o cümlədən böyük dərinliklərdə), təbii və texnogen mənşəli proseslərin öyrənilməsi, geoloji təhlükələrin proqnozlaşdırılması və monitorinq sistemlərinin yaradılması, təbiətdən səmərəli istifadənin elmi əsaslarının işlənib hazırlanması, ətraf mühitin mühafizəsi, neft və qaz yataqlarının istismarı məsələlərinin həlli metodologiyasına prinsipial yeni yanaşmanın işlənilməsi.
Əsas elmi nəticələr Üçölçülü modelləşmə əsasında istilik rejiminin təkamülü, neft-qazəmələgəlmə ocaqlarının zaman və məkanca rekonstruksiyası, flüidlərin kollektor səciyyələri və faza halları qiymətləndirilmişdir. Cənubi Xəzər çökəkliyinin (CXÇ) geoloji şəraiti, karbohidrogenlərin (KH) ontogenezinin tam tsiklini əhatə edən, onların müxtəlif formalı miqrasiya xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir.

Neft əmələgətirən süxurlardan karbohidrogenlərin miqrasiya şəraitinin məkan baxımından qeyri-bərabərliyi müəyyən edilmiş, aşağı qatda yatan (yaşca qədim) çöküntülərdən geoloji strukturu karbohidrogenlərlə qidalandıran ocaqların mövcudluğu aşkar olunmuş, neft və qazın subşaquli miqrasiyası qiymətləndirilmiş, neft və qaz yataqlarının dağılması və yenidən formalaşması prosesləri öyrənilmişdir.

Yeni metodika və "REZAYR" proqramlar paketi hazırlanmışdır. Azərbaycanın depresion zonalarının pliosen-dördüncü dövr çöküntülərinin geotermal enerji ehtiyatlarının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi verilmiş və onların istifadəsi üçün ilkin obyektlər ayrılmışdır. GPS monitorinqi və seysmogeodinamik tədqiqatlarla deformasiya prosesləri haqqında yeni məlumatlar əldə edilmişdir.

GURALP seysmik sistemindən istifadə etməklə, aparılmış mikrotremor ölçmələr nəticəsində rezonans tezliklərin paylanması, qruntun yüklənmə əmsalı, güclü zəlzələ üçün intensivliyin dəyişmələri müəyyən edilmişdir.

Yaradılmış geotexnoloji baza qızıl və onu müşayiət edən  elementlərin yatım yerində filizlərdən çıxarılması proseslərinin modelləşdirilməsini həyata keçirir. 

Atlasın tərtib olunması üçün dünya palçıq vulkanları üzrə məlumatlar bazası hazırlanır.
İşçilərinin ümumi sayı 533
Struktur bölmələri

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Əlizadə Akif Ağa Mehdi oğlu

Lətifova Yeganə Nazim qızı

Abbasov Zöhhak Yaqub oğlu

Abdullayev Zakir Bünyad oğlu

Azadəliyev Çəbrayıl Əbdüləli oğlu

Babayev Şeh Əli Əlikram oğlu

Bağırov Bağı Əli oğlu

Calalov Qərib İsak oğlu

Dadaşov Fərid Həsən oğlu 

Əliyev Adil Abbasəli oğlu                  

Əliyev Cingiz Səid oğlu         

Əliyev Akif İsmayıl oğlu

Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu

Feyzullayev Əkpər Əkpər oğlu

Həsənov Ədalət Bədəl oğlu

Hüseynov Dadaş Ağa Cavad oğlu

İsayeva Mənijə İsa qızı

İsrafilov Yusif Həbib oglu   

İmanov Adil Əbdül oğlu

İsmayıl-Zadə  Arif Cəfər oğlu

Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu

Quliyev İbrahim Səid oğlu

Quliyev Arif  Mehti oğlu       

Quliyev Hətəm Hidayət oğlu

Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

Məmmədov Aydın Balaca oğlu

Məmmədov Musa Nəsib oğlu

Məmmədov Pərviz Ziya oğlu

Musayev Ruzi Abdürəhman oğlu

Strekov Anatoliy Sergeyeviç

Yetirmişli Qurban Calal oğlu

Hacıyev Məmməd Həşim Abdulla oğlu
Abbasov Orxan Rafael oğlu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Abbasov Orxan Rafael oğlu

Cəbrayılova Aysel Elbrus qızı

Abdullayeva Nigar Əkrəm qızı

Axundov Ruslan Vaqif oğlu

Babazadə Əfşan Nazim qızı

Ələkbərova Safura Şakir qızı

Ələsgərova Şəfiqə Mir Ramiz qızı

Əliyev Alı Bakir oğlu

Əliyev Fuad Abuzər oğlu

Hüseynov Arif  Rəfail oğlu

Xasayeva Aytən Bəxtiyar qızı

Mahmudova Fərəh Fuad qızı

Poletayeva Yelena Vladimirovna

Poletayev Aleksandr Vladimiroviç

Şıxova Leyla Firudin qızı

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Feyzullayev Əkpər Əkpər oğlu

Abbasov Zöhhak Yaqub oğlu

Məmmədov Pərviz Ziya oğlu

Mirzəyeva Dilquşa Ramzey qızı

Calalov Qərib İsak oğlu

Dadaşov Fərid Həsən oğlu 

Dünyamalıyev Məhəmməd Ağamirzə oğlu

Əhmədov Tofiq Rəşid oğlu

Əliyeva Elmira Hacı Murad qızı

Feyzullayev Xasay Azay oğlu

Hüseynov Dadaş Ağa Cavad oğlu

Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu

Quliyev İbrahim Səid oğlu

Quliyev Hətəm Hidayət oğlu

Muxtarov Abdulvahab Şərif oğlu

Musayev Ruzi Əbdürəhman oğlu

Rüstəmov Raid İbrahim oğlu

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 

Hacıyev Məmməd Həşim Abdulla oğlu

Zeyniyev Obrik Abdulla oğlu

Babayeva Bahar Allahyar qızı

Babayev Qulam Rüstəm oğlu

Əliyev Cingiz Səid oğlu

Əliyeva Dilşad Məmməd qızı

Əfəndiyeva Elza Niman qızı

Xairova Nailə Seracovna

Nağıyev Nağı Firudin oğlu

Sadıqov Nazim Məhərrəm oğlu

Şabanov Simurq Fərrux oğlu
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları