Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

 

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35 
Tel. (+994 36) 5446980 
Faks  
Elektron poçtu ada.nat.res@mail.ru
Direktor Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu 
Direktor müavinləri Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu

Xəlilov İlyas Ədalət oğlu 

Elmi katib Qarayev Əhməd Məmməd oğlu 
Yaranma tarixi  02 yanvar 2003 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Muxtar Respublika ərazisindəki mövcud təbii sərvətlərin, hidroloji və landşaft şəraitinin öyrənilməsi, onların istehsalının ekoloji təsirləri, ikili və üçlü xalkogenidlərin su və üzvi mühitdə sintezi, çoxkomponentli sistem-lərdən bəzi elementlərin sorbsiya vasitəsilə çı-xarılması, fiziki və seysmoloci tədqiqatlar, iqtisadi və sosial infrastrukturların yerləşmə qanunauyğunluqlarının araşdırılması 
Əsas elmi nəticələr Ərazidəki As, Sb, Mo, Pb və Zn-in rast gəldiyi filizlər əşlənmiş, bir sıra metalların su və üzvi mühitdə xalkogenidləri sintez edilmiş, onların bəzi fiziki-kimyəvi parametrləri ölçülmüş, mü-rəkkəb məhlullardan sorbsiya vasitəsilə bir sıra qiymətli elementlərin seçici çıxarılması əsas-landırılmış, diyarın landşaftı, iqlimi, rekreasiya imkanları ilə bağlı yeni nəticələr əldə edilmiş, sənayenin və kənd təsərrüfatının yüksələn templə inkişafı ilə bağlı məşğulluq problemlə-rinə işıq salınmışdır. 
İşçilərinin ümumi sayı 44 
Struktur bölmələri

Mineral xammalın kimyası və texnologiyası laboratoriya

Sorbsiya  prosesləri laboratoriyası

Fiziki tədqiqatlar laboratoriyası

Avtomatlaşdırma və seysmologiya laboratoriyası

Coğrafiya şöbəsi

İqtisadiyyat şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Abbasov Əliəddin Dəyyan  oğlu

Qarayev Əhməd Məmməd oğlu

Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu

Hüseynəliyev Məmməd Hüseynəli oğlu

Hüseynov Qorxmaz Mansur oğlu

Məmmədova Günel Aslan qızı

Məmmədova Fizzə Sadıx qızı

Əliyev Məftun Yadulla oğlu

Qasımov Cavadxan Yusif oğlu 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları