İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

 

Ünvan AZ7000 Naxçıvan şəhəri Heydər Əliyev prospekti, 76   
Tel. (+994 36) 5446578 
Faks  
Elektron poçtu ebulfezamanoglu@yahoo.com 
Direktor

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu

(+994 36) 5446578

(+994 50) 3218726

ebulfezamanoglu@yahoo.com 

Direktor müavinləri

Rzayev Firudin Həsən oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 36) 5440090

(+994 50) 4648098 

Elmi katib

Qasımov Ramiz Asəf oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 36) 5445497

(+994 55) 5850042 

Yaranma tarixi  07.08.2002 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

1. Naxçıvanın teatr və musiqi mühitinin öyrə­nilməsi

2. Naxçıvanın dilaket və şivələrinin toplanması və öyrənilməsi

3. Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlərin öyrənilməsi

4. Naxcıvan folklorunun toplanması nəşri və tədqiqi

5. Naxçıvan ədəbi mühitinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələr

1. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrı. Bakı, MBM, 2004, 420 s.; Naxçıvan teatrı: intibah yollarında (1883-1920). Bakı, MBM, 2008, 160 s.; Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində (1991-2008). Bakı, MBM, 2008, 91 s.; Naxçıvan teatrının salna­məsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 739 s. kitab nəşr edilmişdir.

2. Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etno­nimlər” (Bakı: Elm, 2004), “Azərbaycan düyün türküləri” (Ankara: Kültür bakanlığı, 2008, 136 s.), “Qazi Mustafa Kamalın dostu (bədii-publi­sistik qeydlər)” (Bakı: Nurlan, 2008, 176 s.), “Şənlik-mərasim nəğmələri” (Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 192 s.), “Naxçıvan ağızlarının söz varlığı” (Ankara: Kültür Bakanlığı yayınları, 2010, 120 s.), “Mustafa Kamal Atatürkün dostu İbrahim Əbilov” (Ankara, Mədəniyyət və Turizm Nazir­liyi, 2013); “Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr” (Bakı: Elm və təhsil, 2012, 192 s.), “Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri” (Bakı: Elm və Təhsil, 2012, 192 s.)

3. Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlər toplanılıb tədqiqata cəlb edilmiş, onların elmi linqvistik xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. Şö­bə­nin son illərdəki elmi nəticələri “Onomalogiya problemləri” (2 cildlik), “Qədim Şərur oyko­nimlərinin mənşəyi” və “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən” adlı monoqrafiyalarda əksini tapmışdır.

4. Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 511 s.;

Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. II c., Naxçıvan: Əcəmi, 2011, 496 s.; Azərbaycan folklor antologiyası. Naxçıvan folkloru. III c., Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 560 s.; Janrın iddası və imkanları. (R. Babayev) Bakı: “ADPU nəşriyyatı”  2014, 135 s.

5 .Hüseyn Cavid. Taleyi və sənəti. 2007, 144 s.; Məhəmmədağa Şahtaxtılı. Taleyi və sənəti. 2008, 166 s.; Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov. Taleyi və sənəti. 2009, 208 s.; Cəlil Məmmədquluzadə. Taleyi və sənəti. 2010, 196 s.; Əliqulu Qəmküsar. Taleyi və sənəti. 2011, 140 s.; Eynəli bəy Sultanov. Taleyi və sənəti. 2011, 240 s.; Məmməd Səid Ordubadi. Taleyi və sənəti. 2012, 170 s.; Məmməd Araz. Taleyi və sənəti. 2014, 176 s.; Həbibbəyli İ. Məhəmməağa Şahtaxtılı. Seçilmiş əsərləri (toplama, tərtib və müqəddimə). 2006, 182 s.; Sadıqzadə N. XX əsrdə Naxçıvanda ədəbiyyatşünaslığın inkişafı. 2009, 170 s.; Kazımova. F. Professor Abbas Zamanov (həyatı və yaradıcılığı). 1912, 361 s.; Kazımova F. Azərbaycan ədəbiyyatının “Cüvəlla­ğısı”. 2012, 323; Qasımov R. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazının bədii funksiyası. 2012, 320 s. 
İşçilərinin ümumi sayı 21 
Struktur bölmələri Musiqi və teatr şöbəsi
Dilçilik şöbəsi
Onomastika şöbəsi
Folklorşünaslıq şöbəsi
Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi 

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu

Qasımov Ramiz Asəf oğlu

Rzayev Firudin Həsən oğlu (sədr müavini)

Qəhrəmanov Əli Kətan oğlu

Babayev Rafiq Təvəkkül oğlu

Xəlilov Fərman Yunis oğlu 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları