Şərifova Salidə Şəmməd qızı

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Tbilisi şəhəri
Təvəllüdü 12.01.1971
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı10.01.03 (5716.01)

Azərbaycan ədəbiyyatı

İlk Azərbaycan romanları

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

10.01.08

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq

Azərbaycan romanlarının janr müxtəlifliyinin nəzəri aspektləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

250

 

113

 

 

53

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri - Milli ədəbiyyatda roman janrının iki mərhələləli yaranma nəzəriyyəsi;

- "Roman-hekayətin" janr konstruksiyasının xüsususiyyətləri;

- Müharibə romanın yeni tipinin formalaşması;

- Romanda janr qarışıqlığı nəzəriyyəsi;

- Kreollaşmış romanların romanın xüsusi növü kimi fərqlənməsi

Elmi əsərlərinin adları

On bir kitab və monoqrafiya:

 • İlk Azərbaycan romanları: – Bakı, «Elm», 1998. – 120 s.
 • Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşması prosesi (XX əsrin əvvəllərinə qədər): – Bakı, «Elm», 2005. – 240 s.
 • Ədəbi prosesə nəzəri baxış (tənqidi məqalələr – 2003-2005-ci illər. I kitab): – Bakı, «Maarif», 2006. – 210 s.
 • Müasir Azərbaycan romanlarında ictimai-siyasi mühitin təsviri problemləri: – Bakı, Bakı Qızlar Universitetinin nəşriyyatı, 2007. – 78 s.
 • Ədəbi prosesə nəzəri baxış (2006-2007-ci illərin məqalələri). İkinci kitab: – Bakı, «Elm», 2008. – 216 s.
 • Генезис азербайджанского романа: жанровые характеристики романа-хекаята и «маленького романа».– М.: Независимое литературное агентство «Московский парнас», 2009.– 208 с.
 • Жанровое смешение в романе: коммуникативно-социокогнитивный подход. – М.: Независимое литературное агентство «Московский парнас», 2011, 400 с.;
 • Əriyən şam(hekayələr toplusu): – Bakı, «Elm və təhsil», 2011.  124 s.;
 • Взаимосвязь Шолоховской концепции семьи с осмыслением в «Тихом Доне» исторической судьбы донского казачества // Семья в этнокультурном пространстве России и Азербайджана: – Под редакции Н.Н. Сотникова, И. Габиббейли // Москва-Баку, 2014 стр. 125-132;
 • Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı: – Bakı, «Elm və təhsil»,, 2015. 104 səh.;
 • Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: – İ. Həbibbəylinin redaktorluğu altında // 2 cilddə, II cild. Bakı, «Elm və təhsil», 2016.

250-dənartıq elmi məqalə, o cümlədən:

 • Ədəbiyyatşünaslıqda nəsr janrlarının təsnifatı // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 1. Bakı, 2005, s. 35-44;
 • Janr istilahının etimologiyası // Sosial-siyasi problemlər XIII. Bakı, 2005, s. 79-86;
 • Современные тенденции развития романа и проблема жанрового смешения // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. № 3-4. Bakı, 2010, стр. 49-65;
 • Влияние жанрового смешения на эволюцию жанров, виды жанрового смешения // Литературный календарь: книги дня. № 2 (5), 2010, стр. 67-92;
 • Понятие, механизмы и формы жанрового смешения в современной романистике // Электронное научное издание «Актуальные инновационные исследования: наука и практика». № 4. Тамбов, 2010, http://actualresearch.ru/nn/2010_4/Article/philology/sharifova.htm;
 • Виды жанрового смешения: влияние на эволюцию жанров // Обсерватория культуры. № 3. М., 2011, стр. 94-101;
 • Постмодернистский азербайджанский роман XXI века (обзор современной азербайджанской романистики) // Восток (Orients). Афро-азиатские общества: История и современность. № 6. Москва, 2011, стр. 161-165;
 • Виды жанрового смешения в современной романистике // В мире научных открытий. № 4.1 (16). серия «Гуманитарные и общественные науки». 2011, стр. 724-741 // // სჯანი // Sjani (Annual Scholarly Journal of Literary Theory and Comparative Literature). № 12. Тбилиси, 2011, стр. 50-63;
 • Креолизированный роман, ретранслируемый посредством технических средств коммуникации // Вестник Череповецкого Государственного Университета. № 2 (30). Т. 2. Череповец, 2011, стр. 76-81;
 • Современные тенденции развития романа и их влияние на жанровое смешение // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, № 2(5). Самара, 2011, стр. 1236-1245;
 • Восточная мифология и азербайджанский роман: точки пересечения // «European Researcher» (Европейский исследователь). № 9 (12). Сочи, 2011, стр. 1320-1324;
 • Эпическая сущность романа – соотношение эпоса и романа // Наука Красноярья.№ 1(01). Красноярск, 2012, стр. 148-157;
 • Дискурс о соотношении понятий жанра в теории литературы // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. № 3. Москва, 2012, стр. 104-110;
 • Жанровые конструкции романа-хикаята и «маленького романа» в азербайджанской литературе конца ХIХ - начала ХХ века // Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета. том 12. № 3. Бишкек, 2012, стр. 58-62;
 • Теоретические вопросы «чистоты» жанра романа // XXVII Пушкинские чтения. 21 октября 2013 г.: Сборник научных докладов. Москва, 2013, стр. 345-358 // İDİL, 2013, Cilt 2, Sayı 10, s. 192-208 // “Вопросы филологии” № 2 (44), 2013;
 • Понятие жанрового смешения (жанровой контаминации) // Вестник Центра международного образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. «Филология. Культурология. Педагогика. Методика». № 1. Москва, 2013, стр. 98-103;
 • Смешение романа с лирическими жанрами // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). Москва. 2014 2 (41), том 2. стр. 197-202;
 • Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında İslam refleksiyası: aksioloji və antoloji amillər // «Dövlət və Din» ictimai fikir toplusu. № 7 (36) iyul, 2015. səh. 87-96;
 • Milli romançılığın yeniləşməsi: Azərbaycan postmodern romanları və onların bədii xüsusiyyətləri // “Azerbaycanşinaslık: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” (Dil, Folklor, Edebiyat, Sanat, Tarih) Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının Kuruluşunun 10. Yıl Dönümü Münasebetiyle Uluslararası Sempozyum, Kafkas Üniversitesi, fen-edebiyat fakültesi, çağdaş Türk lehceleri ve edebiyatları bölümü. 21-23 Ekim 2015, Kars, Türkiyə. Kars (Türkiyə), 2015. səh. 718-728;
 • Görkəmli ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayevin elmi irsinə bir nəzər // 525-ci qəzet. № 05 (4501), 12 yanvar 2016-cı il səh.6, 525-ci qəzet. № 06 (4502), 13 yanvar 2016-cı il səh.6;
Ceyhun Hacıbəylinin “Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür” roman-essesinin janr forması və əsas problematikası // http://literature.az/?page=63&lang=aze&newsId=991
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
 • “European Social Science Journal” (Европейский журнал социальных наук) jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;
 • “Литературный календарь: книги дня” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
 • “Poetika.İzm” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Qızlar Universiteti (2006-2007; 2012-2013)
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü
Təltif və mükafatları 1. Rusiya Yazıçılar İttifaqının M.A. Şoloxov adına beynəlxalq mükafatı - 10 avqust 2009-cu il;

2. Rusiya Yazıçılar İttifaqının Q.R. Derjavin adına ordeni - 26 noyabr 2009-cu il;

3. Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı - 2 iyul 2010-cu il.

Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin baş elmi işçisi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7551557
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu salidasharifova@yahoo.com