Yaqubov Əli İbrahim oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Spitak rayonu, Qursalı kəndi 
Təvəllüdü 08.11.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kmya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru

 

Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.04 (yeni 2307.01)

Fiziki kimya

Məhlulların və sənaye tullantı sularının xlorüzvi birləşmələrdən adsorbsiya üsulu ilə təmizlənməsi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2307.01

Fiziki kimya

Təbii alümosilikat əsaslı sorbentlərin səth xassələrinin tənzimlənməsinin elmi əsasları və istifadəsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

206

 

74

 

21

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2; 1 
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri Axıntı sularının zərərli üzvi maddələrdən və həmçinin boyalardan təmizlənməsi üçün bentonit və kaolinit əsasında bir sıra effektiv sorbentlər işlənib hazırlanmış və laboratoriya miqyasında sınaqdan keçirilmişdir. Bakı Neft emalı zavodu ilə 1990-1993-cü illərdə tullantı sularının neft məhsullarından təmizlənməsinə dair təsərrüfat müqaviləsi işi aparılmış və zavod miqyasında sınaqdan keçirilmişdir. Tullantı sularının neft məhsullarından təmizlənməsinin tətbiqinə dair sınaq aktı alınmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. В.А.Исмаилова., А.И.Ягубов., Ф.Т.Махмудов., Н.М.Мурадова., М.А.Аббасов., А.Н.Нуриев. Закономерности равновесия сорбции ионов свинца (Pb2+) и марганца (Mn2+) из растворов на природных и синтетических сорбентах //Журнал Прикладной Химии, 2015, №12,стр.

2. В.А.Исмайдова., Х.Н.Ильясова, А.И.Ягубов., Н.М.Мурадова., А.Н.Нуриев. Исследование адсорбции ацетона на модифицированных формах бентонита. // Журнал Химическая промышленность. т.92, №1, 2015, стр. 37-40.

3. X.N.İlyasova., Ə.İ.Yaqubov., N.M.Muradova., Ə.N.Nuriyev., F.Ş.Cəlilov. Montmorillonitin kolloidliyinə müxtəlif amillərin təsirinin öyrənilməsi. //Kimya Problemləri Jurnalı, №2, 2015, səh.196-199

4. Ş.A.Nasseri., Ə.İ.Yaqubov., A.Alemi., S.H.Məmmədova., Ə.N.Nuriyev. Daş Salahli bentonitinin fiziki-kimyəvi xarakteristikalarina müxtəlif amillərin təsirinin öyrənilməsi. // Kimya Problemləri Jurnalı, №2, 2015, səh.213-217

5. В.А.Исмайлова., А.И.Ягубов., Ф.Т.Махмудов., М.А.Аббасов., Н.М. Мурадова. Закономерности кинетики сорбции ионов Pb2+ и Mn2+ на природных и синтетических сорбентах. //Azərbaycan Kimya Jurnalı, 2015, №3, səh.98-103

6. Shahab A.Nasseri, Ali.İ.Yagubov, Abdolali A. Alemi and Ali. N.Nutiev. Kinetics and thermodynamics study of zinx lons adsorption onto the modified nanobentonite. İnternational journal of Current Enginering and Tecnology İSSN:Electronic-2277-4106 Print-2347-5161. 27 Dec. 2016, vol.6, №6 , pp.2222-2227

7. Shahab Nasseeri, Ali Yaqubov, Abdolali Alemi “Use of Response surface methodology for optimization of Cu(II) and Zn2+ adsorption in an aqueous solition by modified bentonite”, Journal of Advanced Chemical Engineering, Canada, 2017,P.17-22.

8. S.A.Mammadova, .SH.Nasseri, G.M.Heydarzade, U.H.Osmanova, A.I.Yaqubov. Purifikation of sewage from cationic dyes modified by bentonites. International Journal of Sciences &Technology. (IJAES) India. 2017,

9. З.Р.Агаева., Н.А.Иманова, С.Г.Мамедова, Г.К.Садыхова, А.И.Ягубов. Поверхностно-активные свойства некоторых азотсодержащих соединений в условиях нефтедобычи. // Нефтепеработка и нефтехимия, Москва , 2017, №7, с.36-39.

10. Джабаров Э.Э., Ягубов А.И., Махмудов Ф.Т., Мамедова С.А, Мамедова С.Р. Термодинамика обмена ионов Cr3+ и Ni2+ на природных и синтетических сорбентах. Science and World. International scientific journal. 2018, №10,(62), Volqoqrad Vol.1,с.43-46,

11. Исмайлова В.А., Махмудов Ф.Т., Ягубов А.И., Мурадова Н.М., Нуриев А.Н. Динамика сорбции ионов Pb2+ и Mn2+ из растворов, моделирующих состав производственных жидких отходов на модифицированных природных сорбентах. Science and World. International scientific journal. 2018, №10,(62), Volqoqrad, Vol.1.с.47-51,

12. Курбанова Л.Г., Ягубов А.И., Салимова Т.А. Кинетика сорбции ионов Fe3+ и Mn2+ из канальных вод на Na- бентоните. Science and World. International scientific journal. 2018, №10,(62), Volqoqrad, Vol.1, с.53-56

13. Shahab Nasseeri, Ali Yagubov, Abdolali Alemi, Ali Nuriyev, Monografy Application of Nanoparticles in İndustrial Waster water treatment, 2018. pp.147.

14. С.А.Мамедова, А.И.Ягубов, П.А.Фатуллаева, А.А.Меджидов, М.Г.Аббасов. Получение и ИК-спектроскопические исследования полимерных композиционных материалов на основе модифицированных бентонитов. Известия Волгоградского Политехнического Университета, 2018, №4, с.235-240. 

15.Э.Э.Джа­баров, Х.Н.Ильясова, Н.Ф.Махму­дова, Т.А.Салимова, Э.М.Тей­мурова, А.И.Ягу­бов. Адсорбционные свойства некото­рых катионзамещенных форм бентонитов. // «Science and world» International scientific journal №4, (68),2019,Vol.I. p.19-21

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  BDU-da müdafiə şurasının nəzdnində fəaliyyət göstərən seminarın üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti ADNA və BDU-da müəllim
Digər fəaliyyəti  Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi fəaliyyət göstərir. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, Bakı ş. Az1143, H.Cavid pr.113
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5394163  (181) 
Mobil tel. (+994 50) 6223591 
Ev tel. (+994 12) 5697878
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az