Sadıqov Fikrət Məmməd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad ş. 
Təvəllüdü 28.04.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

05.17.04

Əsas üzvi sintez məhsullarının texnologiyası

Sul­­fanol istehsalının alkilləşmə prosesinin intensivləşdirilməsi və mükəmməlləşdirilməsi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

05.17.04

Əsas üzvi sintez məhsullarının texnologiyası

Sulfanol istehsalının tullantısız texnologiyasının elmi əsasları və işlənməsi (Sumqayıt “Kimya Sənayesi” Y.B. əsasında)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

191

 

24

 

12
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 40

32 
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


2

2

Əsas elmi nailiyyətləri Epoksid qətranlarının yeni üsulla sintezi işlənil­miş­dir.

Qliserin dixlorqidrinin yeni üsulla sintezi işlənil­mişdir.

Xlorparafinlərlə benzolun alkilləşdirilməsinin yeni texnologiyası hazırlanmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. F.M.Sadıqov, Y.N.İmamverdiyev, Y.M.Allahverdiyev. Etilen-Polietilen istehsalatlarında alınan əlavə məhsulların səmərəli istifadə yolları. Ekoenergetika elmi texniki jurnal, Bakı, 2012,№ 2 s.72-75

2. F.M.Sadıqov, Ş.C.Cahandarov, Y.M.Allahverdiyev, O.F.Bayramov. Yerli silikatlı birləşmələrin çirkli suların təmizlənməsində tətbiq sahəsinin tədqiqi. Ekoenergetika elmi texniki jurnal, Bakı, 2011, №2, s.61-66

3. F.M.Sadıqov, A.Z.Tahirov, F.S.Dadaşеva, R.Y.Ağayeva, O.A.İsmaylov. 1,2-dixlorpropan və kalsium naftenatlar əsasında naften turşularının propilenqlikol efirlərinin alınması prosesinin kinetik modelinin qurulması. Azərbaycan Kimya jurnalı. Bakı, 2010, №4, s.44-48

4. F.M.Sadıqov,Z.Y.Məhərrəmova, İ.A.Hüseynov, Ş.C.Cahandarov, İ.H.Məmmədova, N.S.Sadıqova. Etilen istehsalında alınan yüngül qətranın emalı. Akademik T. Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransı. Məruzələrin tezisləri. səh. 163.

5. Ф.М.Садыгов, З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев, Н.И.Гейдарлы, Ш.Дж.Джахандаров, И.Г.Мамедова. Рациональная комплексная переработка легкой смолы, полученной при пиролизе углеводородного сырья. Нефтепереработка и Нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2017, №7, стр.21-24

6. Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Сафарова Г.T., Зломанов B.П., Алиев И.И. Физико-химическое исследование системы Sb2Se3-Nd2Se3. Неорганические материалы. 2017. т.53. № 7. с. 681-685.

7.Ф.М.Садыгов, З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев Ш.Дж.Джахандаров, И.Г.Мамедова, Рациональная переработка пироконденсата –побочного продукта производство этилена . WORLD SCIENCE. 2018, V2№ 2.с.52-55

8. Ф.М.Садыгов, З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев, И.Г.Мамедова, Г.Г.Гасан-заде, Э.Т.Меликова. Технологический режим установки термического пиролиза углеводородов в сочетании с качественном составом тяжелой смолы. // Нефтепереработка и Нефтехимия. 2018. № 5. с.11-15

9.Ф.М.Садыгов, З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев, Г.Г.Гасан-заде, И.Г.Мамедова, Э.Т.Меликова. Влияние технологического режи­ма установки термического пиролиза угле­водородов на качественный состав тяжелой смолы. // International Scientific and Practical Conference World Science – Rost(Dubai), 2019, том.1, №1(41), с.29-35

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası

2. Beynəlxalq Mühəndislər Akademiyası

3. Beynəlxalq Şərq Neft Akademiyası
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, 1981

2. Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni,1986

3. Azərbaycanın Əməkdar mühəndisi, 1993

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş. Az1143, H.Cavid pr.113
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5109382 
Mobil tel. (+994 50) 2110039 
Ev tel. (+994 12) 4481469
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az