Mаqsudova Tamilla Fəraməz qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
Təvəllüdü 25.11.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.01 (Yeni 2303.01)

Qeyri-üzvi kimya

İtterbiumun tellurostibinitləri və bismutitlərinin fiziki-kimyəvi xassələri 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Eu(Yb)-Sb(Bi)-X(X=S, Se,Te) və Gd-Bi-Te sistemlərində üçlü birləşmələrin alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

99

 

47

 

16
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Iki binar sistem (Eu-Yb, Bi-Yb) tədqiq edilmişdir. 8 üçlü sistemdə (Eu-Sb-Te; Yb-Sb-S; Yb-Sb-Se; Yb-Sb-Te; Yb-Bi-S; Yb-Bi-Se; Yb-Bi-Te; Gd-Bi-Te) bir neçə kəsik öyrənilmiş və proyeksiya səthlərinin  likvidusları qurulmuş, 50-yə qədər nadir torpaq elementlərinin üçlü xalkogenidləri alınmışdır. 100-800K temperatur intervalında işləyən termoelement haqqında material hazır­lanmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Т.Ф.Максудова, Д.С.Аждарова, Э.С.Кули-заде «Физико-химический анализ тройной системы Yb-Sb- Se» XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Волгоград, 2011, с. 128

2. Д.С.Аждарова ,Т.Ф.Максудова, Э.С.Кули-заде «Система MnTe2-MnSb2Te4». Успехи синтеза и комплексообразования, Москва, РУДН с.69

3. МаксудоваT.Ф., Аждарова Д.С. Система Cu5Sb2-EuTe. Аз. хим. журн. 2014.№2. С.62.

4. Aliev O.M., Agayeva R.M., Ajdarova D.S., Maksudova T.V., Rahimova V.M., Gasymov V.A., Synthesis and study of synthetic analogues of nufteldite mineral with rare earths elements. //Reports Nat. Acad. Sei. of. Azerbaijan. 2015. V.LXX1. № 1. Р.42-46.

5. Алиев О.М., Аждарова Д.С., Максудова Т.М. Система СuPbSbS3 – Cu2S // Материалы Х1Х Междун.корф., Физика прочности и пластичности материалов. Самара, Россия. 2015. С.219.

6. Mаксудова Т.Ф., Аждарова Д.С., Алиев О.М. Выращивание монокристаллов соединения YbSbS3 // Материалы VI Междунар. Конф. Кристаллофизика и деформационное поведение перспективных материалов. Москва. 2015. С.202.

7. Əjdərova D.S., Maksudova T.F., Əliyev  İ.İ. “Phase equilibrium in systems  MnSe-Bi, MnBi2Se4-Sb”sistemi // AMEA-nın Məruzələri. 2017. №1. c.18-22.

8. Алиев О.М., Аждарова Д.С.,Рагимова В.М., Максудова Т.Ф.  Синтез и физико-хими­ческие свойства лантансодержащего минерала бертьерита. // Журн. неорган. химии. 2018, Т.63. № 3, c.1-4. 

9. Аждарова Д.С., Максудова Т.Ф., Алиев И.И., Алиев В.М., Рагимова В.М.  Phase tguilibrium in sistems  Mse – Bi, MnBi2Se4-Se. NASA Repots. 2019. № 1. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş. Az1143, H.Cavid pr.113

Vəzifəsi Baş elmi  işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5107442 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4984464 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az