Lətifov İltifat Urşan oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ağdaş r-nu, Ləki qəsəbəsi 
Təvəllüdü 26.09.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.08 (Yeni 2310.01)

Elementüzvi birləşmələr kimyası

Dəmir və kobaltın ditsiklopentadienil kompleks­lərinin sintezi və tədqiqi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2310.01

Elementüzvi birləşmələr kimyası

Keçid metalların bir və ikinüvəli tsiklopentadienil komplekslərinin quruluşu və reaksiyayagirmə qabiliyyətində elektron və sterik effektlərinin rolu 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

93

 

51


31

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


3
Əsas elmi nailiyyətləri Polimetiltsiklopentadienil liqandından əlavə məlumat mənbəyi kimi istifadə edərək dəmir, kobalt, manqan, renium, xrom, molibden, volfram və rodium metallarının sendviç, yarımsendviç və ikinüvəli tsiklopentadienilkarbonil tipli komplekslərinin quruluşuna və reaksiyagirmə qabiliyyətinə metal atomlarının elektron konfiqurasiyasının, həmçinin həlqədə yerləşmiş alkil qruplarının elektron və fəza qarşılıqlı təsirlərinin rolu müəyyən edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Г.М.Джафаров, И.Г.Мамедов, Р.М.Салимов, И.У.Лятифов. Различия в магнитном экранировании 13С(СО) и 17О(СО) в полиметилциклопентадиенилкарбонильных комплексах переходных металлов. Вестник БГУ, 2011, №4, с.28.

2. Г.М.Джафаров, И.Г.Мамедов, Р.М.Салимов, И.У.Лятифов. Конформационные взаимодействия метильных групп в несимметрично замещенных метилметаллоценах [(CH3)nC5H5–nMC5H5)]PF6 (M=Fe,Co,Rh). Вестник БГУ, 2013 №3, c.5

3. Q.M.Cəfərov, İ.Q.Мəmmədov, R.M.Səlimov, S.Q.Məmmədova, İ.U.Lətifov. Конформационные взаимодействия метильных групп вгомологах циклопента-диенильного аниона [(CH3)nC5H5–n]Na (n=1–5). Kimya Problemləri Jurnalı, № 2, 2014, səh.179–183

4. Г.М.Джафаров, Н.З.Ибрагимова, Р.М.Салимов, С.Г.Мамедова, Д.Г.Алиева, И.У.Лятифов. Cинтез и свойства бис(трет-бутилциклопентадиенилтрикарбонил) молибдена [(трет-(CH3)3СC5H4Mо(CO)3]2 и бис(1,2,4-триметилциклопентадиенилдикарбонил) железа [1,2,4-(CH3)3C5H2Fe(CO)2]2. Akademik T.N.Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. 2015

5. Ибрагимова Н.З., Мамедов И.Г., Джафаров Г.М., Cалимов Р.М., Лятифов И.У. 1Н ЯМР-исследование диамагнитно-го 1,2,4,1',2',4'-гексаметилферроцена, па-рамагнитного гексафторфосфата 1,2,4,1',2',4'-гексаметилферрициния и электронного обмена между ними // Химические проблемы 2017, №1, стр. 51 – 58.

6.N.Z.İbrahimova, İ.Q.Мəmmədov, Q.M.Cəfərov, İ.U.Lətifov. Dəmi­rin sendviç tipli kompleks­lərindən ibarət sistemlərdə elektron mübadilə reaksiyasının kinetikası. // Bakı Universitetinin Xəbərləri jurnalı 2018, №2, s. 24-31 

7.N.Z.Ibrahimova, G.М.Jafarov, D.B. Tagiyev, I.U.Lyatifov. Research into kinetics of electron exchange reactions in the system sym. octamethylferrocene/sym. Оctamethylferricinium hexafluorophosphate //  Chemical Problems 2019, no 2 (17), P. 310-315.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 5 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş., AZ1143, H.Cavid pr.113
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4308231 
Ev tel. (+994 12) 3729420 
Faks  
Elektron poçtu iltifatl@mail.ru