Heydərov Arif Əmrah oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ukrayna Respublikası, Stalin vilayəti, Torez şəhəri
Təvəllüdü 05.07.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.01  (yeni 2303.01)

Qeyri-üzvi kimya

Filizcay polimetallik filizindən alınan sink konsentratının kompleks emalı prosesində qalliumun çıxarılması  

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


02.00.01. (yeni 2303.01)

Qeyri-üzvi kimya

Filizçay polimetal sulfid filizinin əsas və müşayiət edən komponentlərə görə kompleks emalının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

111

 

50

 

 

6
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri Polimetal sulfid filizinin tərkibində olan qara, əlvan, nadir metalların və sərbəst kükürdün yüksək cıxımını təmin edən pirrotinləşdirici yanmanın və SO2 iştirakı ilə avtoklav həll olmanın elmi əsasları tədqiq edilmiş və müvafiq texnoloji sxem verilmişdir. Mazutun yanma məhsulu olan küldən vanadiumlu birləşmələrin ayrılmasının kimyəvi qanunauygunluqları  öyrənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. A.Ə.Heydərov, M.M.Əhmədov, N.V.Yusifova, B.S.Vəliyev, M.K.Mahmudov. Kobalt tərkibli qeyri-ənənəvi xammalın kompleks emalı prosesində kobaltın çıxarılması. Kimya Problemləri № 1, 2015. səh 69-73

2. A.Ə.Heydərov, M.M.Əhmədov, N.V.Yusifova, A.A.Quliyeva. Tərkibində kobalt olan əlvan metallı kekin sulfatlaşmasının tədqiqi. Kimya Problemləri №4, 2015. səh. 262-266

3. A.Ə.Heydərov, N.V.Yusifova. Kobalt tərkibli Daşkəsən filizinin emalı. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri IX Respublika Elmi konfransının” materialları. BDU-nun Kimya fakültəsi, Bakı, 2015, 06-07 may.

4. A.Ə.Heydərov, M.M.Əhmədov, N.V.Yusifova, B.S.Vəliyev, A.X.Qurbanzadə, M.K.Mahmudov. Kobalt tərkibli keklərin sulfat turşusu ilə sulfatlaşmasının tədqiqi. Akademik T.N.Şahtaxtinskinin 90 illik yubleyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı. Məruzələrin tezisləri. Bakı, 2015, səh. 92

5. A.Ə.Heydərov, M.M.Əhmədov, Ə.N.Ağayev, S.X.Kələntərova, L.M.Məmmədova. Xlorid və hipoxlorit tərkibli emal məhsullarından mis və sinkin sorbsiya üsulu ilə çıxarılması. Akademik T.N.Şahtaxtinskinin 90 illik yubleyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Məruzələrin tezisləri. Bakı, 2015, səh. 124

6. Э.А.Теймурова, М.М.Ахмедов, А.А. Гейдаров, Б.С.Валиев, Н.М.Касумова. Современное состояние и тенденции развития мирового производства и потребления свинца. Химическая промышленность. 2016, м.93, №2, с.98-108

7. C.M.Kashkay, A.A.Haydarov, R.B. Kerimov, A.N.Agayev, Z.R.Jafarov. Alunite technology based on heap leaching. Azerbaijan Chemical Journal, 2017, №1, p.77-79.

8. A.A.Haydarov, A.A.Guliyeva, A.B.Muradova, A.X.Qurbanzade. Purification of sulphate contained technological solutions from arsenic by hydrolytic precipitation and receiving of selective Cu, Zn, Co, Mn concentrates. Azerbaijan Chemical Journal, 2017

9. А.А.Гейдаров, А.А.Гулиева, М.К.Махмудов, Н.М.Касумова. Сорбционное концентрирование ионов кобальта, меди, цинка и марганца из техногенных растворов модиф ицированными природными цеолитами. Металлы, Москва, 2018, №4, с. 3-12.

10.A.A.Haydarov, A.A.Guliyeva, A.B.Muradova, A.N.Aghayev. Extraction of the valuable componentrs from non-ferrous metals-containing porr ore and tailings. Azerbaijan Chemical Journal, 2018, № 1, pp. 104-110.

11.А.А.Гейдаров, Л.Т.Тагиева, С.Г.Алиев Извлечение галлия, ванадия и никеля из зольного остатка при сжигании мазута, Azərbaycan Texniki Universiteti Elmi Əsərlər Fundamental Elmlər, 2018, №3 (çapda).

12.А.А.Гейдаров, Л.Т.Тагиева, Э.А.Теймурова, А.А.Гулиева, А.И.Алышанлы. Жидкостная экстракция галлия (III) из сернокислотных сред раствором ди (2-этилгексил) фосфорной кислоты в керосине // Kimya Problemləri Jurnalı, № 2 (17), 2019, səh. 330-338

13.A.A.Quliyeva. Kobalt tərkibli filizlərin emalından alınan sulfatlı məhlullardan arsenin FeAsO4 şəklində ayrılması // Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər, 2019, № 2, səh. 150-158

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Respublikasinın Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında ekspert
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş., AZ1143, H.Cavid pr.113

Vəzifəsi Laboratoriya  müdiri
Xidməti tel. (+944 12) 5381398  (132) 
Mobil tel. (+994 50) 3359543
Ev tel. (+994 12) 4774390 
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az