Axundov Əli Ələsgər oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Qazaxıstan, Karaqanda vilayəti, Balxaş səh. 
Təvəllüdü 01.10.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adina AzNKİ, (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması)
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

05.17.08  (Yeni 3303.01)

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Hərəkətdə olan katalizator laylı sistemdə etilenin etlen oksidə katalitik oksidləşməsi prosesinin riyazi modelləşdirilməsi və optimallaşdirilması 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

05.17.08

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Karbohidrogenlərin katalitik oksidləşdirici dehidrogenləşmə proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi, optimal layihəlşdirilməsi və intensivləşdirilməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

109

 

54

 

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Katalizatorların istirakında heterogen karbohidrogen sistemlərin tətbiqi modelləşdirilməsi prob­lemlərinin həlli usulları inkisaf etdirilmişdir 

Elmi əsərlərinin adları

1. Ахундов А.А., Велиева Ф.М., Алимарданов Х.М. Математическое моделирование динамики процесса дегидроалкилирования метилциклогексана метанолом в адиабатическом реакторе с посекционной подачей кислородсодержащего газоносителя //Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. 2013. № 2. c. 30-34.

2. Ахундов А.А., Велиева Ф.М., Алимарданов Х.М. Переходные процессы в адиабатических реакторах с промежуточным теплосъемом и посекционной подачей кислорода // Технологии нефти и газа. 2013. № 5. c. 15-19.

3. Ахундов А.А., Асадов С.М.Разработка оптимальной модели окислительного дегидрирования углеводородов с учетом диффузионных процессов на примере дегидрирования метилциклопентана в циклены. Азербайджанское нефтяное хозяйство. 2014. № 1. С. 51-55.

4. Ахундов А.А., Асадов С.М. Теоретически оптимальный температурный профиль процессов окислительного дегидрирования углеводородов // Азербайджанское нефтяное хозяйство. 2015. № 6. С. 52-55.

5. Ахундов А.А., Асадов С.М. Моделирование и оптимизация каталитического процесса окислительного дегидрирования. //Азерб. нефтяное хозяйство. 2015. № 7-8. С. 56-59.

6. Асадов С.М., Ахундов А.А., Тагиев Д.Б. Алгоритм оптимального аппаратурного офор­мления сложных нефтехимических процессов на стадии проектирования. // Азербайджанское нефтяное хозяйство.  2018. № 4. c. 39-42.

7. Асадов С.М., Ахундов А.А., Тагиев Д.Б. Механизм реакций с учетом кинетических моделей на примере дегидрирования углеводородов. // Азербайджанское нефт­яное хозяйство.  2018. № 7-8. c. 51-55.

8. Азербайджанское нефтяное хозяйство. 2019. № 2. С. 46-51.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş. AZ1143, H.Cavid pr.113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (190) 
Mobil tel. (+994 50) 3462889 
Ev tel. (+994 12) 4333083 
Faks  
Elektron poçtu aliahundov42@gmail.com