Əliyev Özbək Misirxan oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yardımlı rayonu  
Təvəllüdü 25.03.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adina APİ 
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

02.00.01 (Yeni 2303.01)

Qeyri-üzvi kimya

Cu3LnX(Ln-La-Lu;X-S,SeTe) tipli birləşmələrin sintezi və xassələri 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

02.00.01

Qeyri-üzvi kimya

“Yb3S4və Y-S7" tipli törəmə üclü nadir torpaq elementləri yarımkeçirici fazaların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

422

 

353

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

40

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

21

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Ö.M.Əliyev , V.Ö.Əliyev,S.T.Bayramova . Qeyri-üzvi kimya kursu(I hissə) Bakı :MBM, 2009.432 s.

2. Ö.M.Əliyev , V.Ö.Əliyev,S.T.Bayramova . Qeyri-üzvi kimya kursu (II hissə) Bakı :MBM, 2009.627 s.

3. Ö.M.Əliyev, R.M.Ağayeva, H.R.Qurbanov.Nadir elementlərin kimyası. Bakı, Elm, 2014-428 s.

4. Cu2S-PbS-Sb2S3 (Bi2S3), Cu2 S-Pb S-Ln2S3, Cu 2S-EuS-Sb2S3 kvazi üçlü sistemləri öyrənilmiş, onların hal diaqramları qurulmuş, 15 dörd kompo­nentli birləşmə alınmış, yeni nəsil fotohəssas və lüminessensiya   xassəli materiallar sintez olunmuş­dur.

Elmi əsərlərinin adları 1. Ö.M.Əliyev, R.M.Agayeva, H.R.Qurbanov Nadir elementlərin kimyası. Bakı, Elm, 2014, 428 s

2. Алиев О.М., Аждарова Д.С., Рагимова В.М., Байрамова С.Т., Алиева С.И. Изучение квазитройной системы Cu2S–PbS–Bi2S3 по разрезам CuBiS2 – PbS, Bi2S3–PbCuBiS3. Cu2S–PbCuBiS3 // Междун. Журн. Прикладных и функциональных исследований. Москва. 2015. № 6. С.465-468.

3. Алиев О.М., Аждарова Д.С., Максудова Т.М. Система СuPbSbS3 – Cu2S // Материалы Х1Х Междун.корф., Физика прочности и пластичности материалов. Самара, Россия. 2015. С.219.

4. Mаксудова Т.Ф., Аждарова Д.С., Алиев О.М. Выращивание монокристаллов соединения YbSbS3 // Материалы VI Междунар. Конф. Кристаллофизика и деформационное поведение перспективных материалов. Москва. 2015. С.202.

5. Ягубов Н.И.,Алиев И.И., Ильяслы Т.М., Алиев О.А., Гусейнова Э.А., Пашаева А.К., Джафарова Е.К. Исследование в системе Te-CaGa2Te4 . // Современный ученый. Химические науки. 2016. № 2. с.34-37.

6. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Aliyev O.A., Gasimov E.A. Invsetigetion in CaTe-In2Te3 system //Chemical senses. İssue 9(2) November 2016 V.41. p.872-879.

7. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Aliyev O.A. Liquidus surfase projection for the CaTe-Ga-Te quasi- ternary system // Chemical senses. İssue 9(2) November 2016 V.41. p.959-967.

8. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Aliyev O.A., Cafarova E.K., Velicanova L.A., Pirverdiyeva N.R. Investigetion in CaGaTe2- CaGa2Te4 System. // Scientific discussion Praha, 2017, Czech Republic,  .V.1. № 4. p. 14-17. 

9. Алиев О.М., Аждарова Д.С.,Рагимова В.М., Максудова Т.Ф. Синтез и физико-химические свойства лантансодержащего минерала бертьерита. // Журн. неорган. химии. 2018, Т.63. № 3, С.1-4.

10. Mahammadrahimova R.S., Aliyev I.I., Aliyev O.M., Babanly K.N. Phase equilibrium in quasi-ternary system InAs2SSe3-InAs2S3Se-In3As2S3Se3 // Azerbaijan Chemical journal. 2018. № 4. 

11. Гасанова У.А., Алиев О.М., Бахтиярлы И.Б., Мамедов Ш.Г. Исследование системы FeS-PbS // Журн. Неорган. химии. 2019. Т.64. №2. С. 196-200.

12. Алиев О.М., Агаева Р.М., Аждарова Д.С., Мамедов Ш.Г. Фазовые равновесия в системе AgGaS2 – PbS // Журн.неорган.химии. 2019. T.64. № 9. С.820-825.

13. S.K.Jahangirova, Sh.H.Mammadov, D.S.Ajdarova, O.M.Aliyev, G.R.Gurbanov. Investigation of the AgGaS2–PbS and Some Properties of Phases of Variable Composition. Russian Journal of Inorganic Chemistry. September 2019, Volume 64, Issue 9, pp.1169–1171.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

XX əsrin  görkəmli  adamı  seçilmiş (Kembric, İngiltərə), elmə  verdiyi  töhvələrə  görə “Görkəmli  nailiyyət”  medalı  və  diplomu  ilə  təltif  edilmişdir

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş. Az1143,  H.Cavid pr.113

Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4697277 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az