Əjdərova Dilbər Səməd qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 03.12.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

02.00.01 (Yeni 2303.01)

Qeyri-üzvi kimya

Ga-Sb-S üçlü sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Manqan daxil olmaqla A-B-X-sistemlərinin faza diaqramlarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri və heterovalent kation əvəzləməsi ilə AB2X4 tipli birləşmələrin alınması (A-Mn, Cu; B-Ga, İn, Sb, Bi; X-S, Se, Te) 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

163

 

72


18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


2
Əsas elmi nailiyyətləri Fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə Ga-Sb-S, Mn-Sb-Se(Te), Mn-Ga-(Te), Mn-In-Te, Cu-Ga(In)-Sn-Se, Pb-Sb-S  üçlü sistemlərinin faza tarazlıqları öyrənilmiş, bu sistemlərin likvidus səthlərinin proyeksiyası qurulmuşdur. Tədqiq edilmiş üçlü sistemlərdə 14 yeni üçlü birləşmə alınmış, onların əmələgəlmə xüsusiyyətləri və fiziki-kimyəvi parametrləri təyin edilmiş, fazaəmələgəlmənin qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmişdir. Alın­mış birləşmələrin monokristallarının yetişdirilməsi metodikası işlənmiş, bu  monokristallar fotohəssas material kimi təklif edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Aliev O.M., Agayeva R.M., Ajdarova D.S., Maksudova T.V., Rahimova V.M., Gasymov V.A., Synthesis and study of synthetic analogues of nufteldite mineral with rare earths elements. //Reports Nat. Acad. Sei. of. Azerbaijan. 2015. V.LXX1. № 1. Р.42-46.

2. Алиев О.М., Аждарова Д.С., Рагимова В.М., Байрамова С.Т., Алиева С.И. Изучение квазитройной системы Cu2S–PbS–Bi2S3 по разрезам CuBiS2 – PbS, Bi2S3–PbCuBiS3. Cu2S–PbCuBiS3 // Междун. Журн. Прикладных и функциональных исследований. Москва. 2015. № 6. С.465-468.

3. Алиев О.М., Аждарова Д.С., Максудова Т.М. Система СuPbSbS3 – Cu2S // Материалы Х1Х Междун.корф., Физика прочности и пластичности материалов. Самара, Россия. 2015. С.219.

4. Mаксудова Т.Ф., Аждарова Д.С., Алиев О.М. Выращивание монокристаллов соединения YbSbS3 // Материалы VI Междунар. Конф. Кристаллофизика и деформационное поведение перспективных материалов. Москва. 2015. С.202.

5. Алиев О.М., Аждарова Д.С., Рагимова В.М., Агаева Р.М. Фазовые равновесия в системе PbLa2S4 – PbBi2S4 // Азерб. Хим . журн. 2017. № 1. С.85-88.

6. Əjdərova D.S., Maksudova T.F., Əliyev İ.İ. “Phase equilibrium in systems MnSe-Bi, MnBi2Se4 - Sb” sistemi // AMEA-nın Məruzələri. 2017. №1. С.18-22.

7. Алиев О.М., Асадов М.М., Аждарова Д.С., Мамедов Ш.Г., Рагимова В.М. Политермический разрез FeSb2S4-FeSm2S4 системы FeS-Sb2S3-Sm2S3// Журнал неорганической химии, 2018, т.63, № 6, с.786-790 

7.S.K.Jahangirova, Sh.H.Mammadov, D.S.Ajdarova, O.M.Aliyev, G.R.Gurbanov. Investigation of the AgGaS2–PbS and Some Properties of Phases of Variable Composition. Russian Journal of Inorganic Chemistry. September 2019, Volume 64, Issue 9, pp.1169–1171.

8. Алиев О.М., Агаева Р.М., Аждарова Д.С., Мамедов Ш.Г. Фазовые равновесия в системе AgGaS2 – PbS // Журн. неорган. химии. 2019. T.64. № 9. С.820-825.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  АМЕА-nın Radiasiya Problemləri İnstitutunun Müdafiə Şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, Bakı ş. AZ1143, H.Cavid pr.113
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6242391 
Ev tel. (+994 12) 5384503  
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az