Ağayeva Zenfira Rza qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan  Respublikası, Bakı şəh.  
Təvəllüdü 26.08.1946  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və  Kimya İnstitutu, Kimya-texnologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.13  (Yeni 2314.01)

Neft kimyası

Alkilarilsulfamidlər və  sulfonatlar neytral və turş mühitlərdə  metalların korroziyaya qarşı inqibi­torlar  kimi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı23 14.01;   2426.01

Neft kimyası,  Ekologiya

Azot və kükürd tərkibli üzvi  birləşmələrin və neftkimya sənayesinin tulllantılari əsasında  korroziyaya  qarşı ingibitorların işlənib hazırlanması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125

 

17


11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

5

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Araşdırılmışdır ki, azot və kükürd tərkibli üzvi maddələr neft-mədən avadanlıqlarını korroziyadan qoruyur, asfalt-qətran-parafin cökmə proseslərinə və mikroorqanizmlərin inkşaflna təsir edir. Neft və gaz yataqlarının işlənməsində və istismarında ətraf mühitin mühafizəsi üçün profilaktik tədbirlərin təşkilinə kompleks yanaşma işlənib hazırlan­mışdır. Neft-kimya istehsalı prosesində zəhərli tullantıların: turşqudron, şlam və tələ yağı əsasında çoxfunksiyalı  reagentin  alınma  texnologiyası işlənib hazırlanmışdir. Sənaye sınaqları zamanı  təyin olunmuşdur ki, o çox­funksiyalı reagent kimi təsir göstərir, qazma məhlullarının sürtgü  xassərini yaxşılaşdırır.

Seolitlərin və müxtəlif  yataqlardan olan təbii bentonitlərin məqsədyönlü modifikasiyası  əsasinda alınmış praktiki əhəmiyyətli sorbentlərin xüsusiyyətləri tədqiq olunmuş və çirkab sularının zəhərli maddələrdən təmizlənməsində istifadə  edilmişdir 

Elmi əsərlərinin adları 1. Агаева З.Р. Ингибирующие свойства сульфамидов на основе формальдегидной конденсации алкилфенолов // Практика противокоррозионной защиты, М.2010,№3(57), с.33-37.

2. Агаева З.Р, Иманова Н.А, Мамедова С.Г. и др. Изучение формирования защитных слоев на металле при адсорбции нитропроизводных минеральных масел. //Фундаментальные и прикладные проблемы науки, М.2011,с.302-309.

3. Sh. Naseri , A.İ.Yagubov , A.Alemi, Z.R.Agayeva , V.A.İsmailova , A. Fallahzadeh Abarghueeb. Using of modified nanoclay on bleaching treatment of the neutralized soybean oil// Azərbaycan Kimya Jurnalı, 2015, №3, səh.124-129

4. З.Р.Агаева., Н.А.Иманова, С.Г.Мамедова, Г.К.Садыхова, А.И.Ягубов. Поверхностно-активные свойства некоторых азотсодержащих соединений в условиях нефтедобычи. // Нефтепеработка и нефтехимия, Москва , 2017, №7, с.36-39

5.Z.R.Aqayeva, E.E.Jabarov, A.I.Yaqubov, R.N.Mehdiyeva, N.B.Farkhatova, A.M.Gasimova. Radioactivity degree different deposits of  bentonites, Azerbaijan Chemi-cal Journal, 2018, №3, pp.99-102.

6. Кашкай А.М., Касашкина О.Т., Агаева З.Р. Окисление этилбензола в микрогетерогенных системах, образованными добав­ка­ми цетилметилам­моний бромида с ацетилацетатом». //Химия и химическая тех­но­ло­гия Иванова, 2019, том 62. 5, с.38-44

7. А.I.Yagubov, Sh.Naseri,  Z.R.Agayeva, N.A.Imanova, K.I.Haciyeva, N.H.Gasanov. Study of quantitative-structure equilibrating interaction of the indexes retention of monomethylalkanes in fossil fuels by multiple linear regression and vector.  // Theoretical Foundations of Chemical Engineering, №6, 2019.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim qızıl medalı (2016) 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, Bakı ş., Az1143, H.Cavid pr.113

Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5381476
Mobil tel. (+994 50) 5308066 
Ev tel. (+994 12) 5396459 
Faks  
Elektron poçtu

agayevazema@rambler.ru