Məhərrəmova Zemfira Yusif qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şuşa səh. 
Təvəllüdü 27.10.1937  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.13 (Yeni 2314.01)                                            

Neft kimyası

Ftaliminin alınması məqsədilə o-ksilol, 1,2-dimetiltsikloheksan, tetralin və dekalinin oksidləşdirici ammonoliz reaksiyasının tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.15 (Yeni 2316.01)

Kimyəvi kinetika və kataliz                           

Toluol və onun xlortörəmələrinin oksid katalizatorları üzərində parofaz oksidləşdirici ammonolizi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

132

                                                                                                       

48

 

 

32
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

13

26

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


3

 

Əsas elmi nailiyyətləri Alkilaromatik karbohidrogenlərin oksidləşdirici ammonoliz prosesləri tədqiq edilmiş, bu proseslər üçün yuksək effektivliyə malik oksid katalizatorlar yaradılmış və onların fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Магеррамова З.Ю. Реакционная способность толуола и его хлорпроизводных в процессах окислительного аммонолиза на гетерогенных оксидных катализаторах. II международная конференция «Техническая химия. От теории к практике.» г.Пермь 17-21марта 2010г. Сборник статей. Т.1 стр.152-155.

2. З.Ю.Магеррамова, В.Е.Шейнин, И.А.Гусейнов, Н.И.Гейдарлы, Т.Ч.Алиева, А.М.Сардарлы К вопросу о механизме участия кислорода в окислительном аммонолизе 4-фенокситолуола на оксидных катализаторах. Kimya problemləri., №3, 2012, с.415-418

3. З.Ю.Магеррамова, Г.А.Багирзаде, Д.Б.Тагиев, В.Е.Шейнин. Кинетическая модель окислительного аммонолиза 4-фенил-о-ксилола. Аз. хим. жур. №3, 2013г., с.47-54.

4. Г.А.Багирзаде, Д.Б.Тагиев, В.Е.Шейнин, З.Ю.Магеррамова. Кинетическая модель окислительного аммонолиза 4-бром-о-ксилола. Аз. хим. журнал №1.2014. С.18. 

5. Ф.М.Садыгов, З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев, Н.И.Гейдарлы, Ш.Дж.Джахандаров, И.Г.Мамедова. Рациональная комплексная переработка легкой смолы, полученной при пиролизе углеводородного сырья. Нефтепереработка и Нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2017, №7, стр.21-24

6.Ф.М.Садыгов, З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев, Ш.Дж.Джахандаров, И.Г.Мамедова, Рациональная переработка пироконденсата –побочного продукта производство этилена . WORLD SCIENCE. 2018, V2, с.52-55

7. Ф.М.Садыгов, З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев, И.Г.Мамедова, Г.Г.Гасан-заде, Э.Т.Меликова. Технологический режим установки термического пиролиза углеводо-родов в сочетании с качественном составом тяжелой смолы. // Нефтепереработка и Нефтехимия. 2018. № 5. с.11-15 

8.Ф.М.Садыгов, З.Ю.Магеррамова, Г.Н.Гаджиев, Г.Г.Гасан-заде, И.Г.Мамедова, Э.Т.Меликова. Влияние технологического режима установки термического пиролиза углеводородов на качественный состав тяжелой смолы. // International Scientific and Practical Conference World Science – Rost(Dubai), 2019, том.1, №1(41), с.29÷35

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Qadınlar təşkilatının üzvüdür 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, Bakı ş. Az1143, H.Cavid pr.113

Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5108592 əlavə 185 
Mobil tel. (+994 50) 4418245 
Ev tel. (+994 12) 4921807 
Faks  
Elektron poçtu maqerramova37@mail.ru