Əliyev İmir İlyas oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Marneulu rayonu, Qasımlı kəndi  
Təvəllüdü 06.01.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.01 (Yeni 2303.01)

Qeyri-üzvi kimya

As2X3-CdX(AIIIX) (AIII=In,Tl; X=S,Se,Te)  tipli sistemlərdə qarşılıqlı təsirin xarakteri və şüşəəmələgəlmə 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Arsen xalkogenidləri, kadmium,  indium  və  tallium xalkogenidlərindən ibarət sistemlərdə yeni materialların  alınmasının fiziki- kimyəvi əsasları
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

399

 

175

 

75
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


6

1

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Arsenin şüşəvarı xalkogenidli birləşmələri əsasında yüksək müqavimətli fotohəssas yarımkeçirici materiallar alınmış və fotorezistor kimi təklif olunmuşdur.

2. (CaIn2Se4 )1-x (CaSe)x bərk məhlulu əsasında spektrin görünmə sahəsində fotohəssas material alınmış, həmin materialların enerji çeviriciləri kimi optik cihazlarda istifadə oluna bilməsi tövsiyə olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları 1. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Veliyev C.A., Ali Riza KUL. Likvidus Surface Projection for the CaTe-In-Te Quasi-ternary system // Journal of Alloys and Compounds. 619(2015). p.319-324.

2. Aхмедов O.Р., Исмаилов Ф.И., Алиев И.И, Гасымов В.А., Мамедова И.Т. Синтез и физико-химические исследования сплавов системы (PbS)1-X(Се)X (х=0,01-0,7) .// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015. № 2. с.262-265.

3. Алиев И. И., Джафарова Г. З., Мамедова А. З., Велиев Дж. А. Характер химического взаимодействия по разрезу InSe–In3Sb2S3Se3 системы In–Sb–S–Se // Журн.неорган. химии.2015. т.60. №2.с.282-285.

4. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Бабанли К.Н., Алиев О.А., Рагимова В.М. Физико-химические и физические свойства сплавов системы InSe-CaIn2Se4 //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015. № 5. с.262-265.

5. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Мамедова Н.А., Бадалли И.Ф. Фазовое равновесие в системе GaSe-CaSe // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015. № 3. с.18-22.

6. Худиева А.Г., Ильяслы Т.М., Аббасова Р.Ф., Исмаилов З.И., Алиев И.И. Исследование тройной системы nd-as-s по различным разрезам. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2016. № 4 . часть 5. с.902-904.

7. Алиев И.И., Ягубов Н.И., Тагиев С.И., Новрузова Ф.А. Физико-химическое исследование системы CaGa2Se4 – GaSe // АНР Неорган. материалы. 2016. т.52. №4.с. 392-395.

8. Алиев И.И., Бабанлы К.Н., Агамирзоева Г.М., Асадова С.Ю. Фазовые равновесие и стеклообразования в системе As2S3-In2Se3. // Международный научно-исследовательский журнал успехи совеменной науки и образования. 2016. № 7.Том.2. с. 15-19.

9. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Ильяслы Т.М., Алиев О.А., Гусейнова Э.А., Пашаева А.К., Джафарова Е.К. Исследование в системе Te-CaGa2Te4 . // Современный ученый. Химические науки. 2016. № 2. с.34-37.

10. Nagi I.Yagubov, Imir I. Aliyev, Gumay A.Guseynova, Oktay A. Aliyev. Investigation in CaSe-CaGa4Se7 System // Eаstern European Scientific Journal. 2016. 25-29.

11. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Мамедова С.Г. Электрофизические свойства соединений типа CaGa2Te4 и CaGa4Te7. // Международный научный журнал Scientia, 2016. №3. p. 25-27

12. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Guseynova A.Q., Heydarov B.A. Preparation and properties of the solid soltions GaIn2Se4(Te4)1-x(GaSe)x // The Qarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics İssue 4(2) November 2016 V.69. p.614-620.

13. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Ю.Guseynova A.Q., Heydarova H.A.,Cafarova E.K. Invsetigetion in GaTe-CaTe system // Chemical senses. İssue 9(2) November 2016 V.41. p.1042-1048.

14. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Aliyev O.A., Gasimov E/A/ Invsetigetion in CaTe-In2Te3 system //Chemical senses. İssue 9(2) November 2016 V.41. p.872-879.

15. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Aliyev O.A. Liquidus surfase projection for the CaTe-Ga-Te quasi- ternary system // Chemical senses. İssue 9(2) November 2016 V.41. p.959-967.

16. İlyasli T.M/, Khudiyeva A.G/, Aliyev I.I. Glas formation and propetes of glasses based on As2S3 // Chemical senses. İssue 9(2) November 2016 V.41. p.968-977.

17. Алиев И.И., Мургузова М.С., Таиров Б.А., Исмаилов Ш.С. Физико-химическое и физические исследования твердых растворов (SnSe)1-x(GdSe)x. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2017. № 1.с.54-56.

18. Рзаев Б.З., Гараев А.М., Алиев И.И., Рзаева А.Б., Бабаева Н.Я. Получение тетратиомолибдената серебра в водной среде Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. (Москва «Академия естествознания»). 2017. №2. с.244-248.

19. А.М.Алиев, З.А.Мамедов, А.Р.Сафаров, И.И.Османова, А.М.Гусейнова. Моделирование и оптимизация совмещенного процесса пиролиза бензина, этана и пропана. Химия и технология топлив и масел. 2017, №3, c.29-35.

20. Leyla Farhad Mashadieva, Jem Osman Kevser, Imir Iyas Aliev, Yusif Amirali Yusibov, Dilgam Babir Tagiyev, Ziya Saxavaddin Aliev, Muhammad Baba Babanly. Phase Equilibria in the Ag2Te-SnTe-Sb2Te3 System and Thermodynamic Properties of the (2SnTe)1-x(AgSbTe2)x Solid Solution. Journal of Phase Equilibria and Diffusion. Volume 38,2017, Issue 5, p. 603–614.

21. Leyla F. Mashadieva, Jem O. Kevser, Imir I. Aliev, Yusif A. Yusibov, Dilgam B. Tagiyev, Ziya S. Aliev, Mahammad B. Babanly. The Ag2Te-SnTe-Bi2Te3 system and thermodynamic properties of the (2SnTe)1-x(AgBiTe2)x solid solutions series. Journal of Alloys and Compounds 724 (2017) p.641-648.

22. Юсифова Н.В., Гейдаров А.А., Паша-джанов А.М., Алиев И.И. Получение кобальта из сульфоарсенидных руд использованием процессов обжига с хлоридом ам¬мония и выщелачивания. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2018. № 1. часть 2. c. 58-63.

23. Mahammadrahimova R.S., Aliyev I.I., Aliyev O.M., Babanly K.N. Phase equilibrium in quasi-ternary system InAs2SSe3-InAs2S3Se-In3As2S3Se3. // Azerbaijan Chemical journal. 2018. № 4. s.48-53  

24. Алиев И. И., Магаммедрагимова Р. С., Алиев О. М., Бабанлы К. Н. Синтез и рентгенографическое исследование сплавов системы As2Se3–InSe // Журн. Неорган. химии. 2019. Т.64. № 4. с.421-424

25.Imir Aliyev, Ceyran Ahmedova, Ikram Aliyev, Esmira Kulu-zade // Character of interaction and glassformetion in the tlas2se3te - TlAs2Te3Se system. Chemistry and chemical technology. Ukraina 2019. Vol. 11, No. 2, p.236-239.

26.Алиев И.И., Исмаилова С.Ш., Шахбазов М.Г. Исследование взаимодействия в системе As2Te3-CuCr2Te4 //Journal Евроазийский Союз ученых 2019. Т. №6(63). С.46-49.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Fizika institutu ilə elmi əlaqə

2. Baki Dövlət Universiteti ilə elmi əlaqə

3. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti ilə elmi əlaqə
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrasında 0,5 ştatda əvəzçiliklə professor
Digər fəaliyyəti  2 magistr və 6 bakalavr dərəcələrinin diplomlarının hazırlanmasına rəhbərlik 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, Bakı ş. AZ1143, H.Cavid pr.113 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5108592 
Mobil tel. (+944 50) 3687364 
Ev tel. (+994 12) 5671828 
Faks  
Elektron poçtu aliyevimir@rambler.ru