Babanlı Dünya Məhəmməd qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 06.12.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki- kimya

Tl-TlHal-X (Hal-Cl,Br; X-Se,Te) sistemlərində qarşılıqlı təsirin fiziki-kimyəvi qanunauyğunluqları

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı2307.01; 2303.01

Fiziki- kimya; Qeyri-üzvi kimya

Tallium xalkogenidlərinin  və onlar əsasında çoxkomponentli fazaların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

141


84


45

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tl5X2Hal, Tl6XHal4 (X-Se,Te;Hal- Cl, Br, I), BiXI və s. oxşar birləşmələr əsasında bəzi kvaziüçlü sistemlərdə faza tarazlıqları tədqiq edilmiş, onların hal diaqramları qurulmuşdur. Tədqiq edilən sistemlərdə yeni qeyri-stexiometrik fazalar aşkar edilərək onların ilkin kristallaşma və homogenlik sahələri təyin edilmiş, kristalloqrafik və termodinamik xassələri öyrənilmişdir. Alınan təcrübi nəticələr kompleksi əsasında aşkar edilən yeni fazaların istiqamətli sintezinin və monokristallarının alınması metodları işlənib hazırlanmış, bir sıra optimal tərkiblər üçün bu proseslər həyata keçirilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Sara M.Bagheri, Andrei V.Shevelkov, Dunya M. Babanly, Ziya S.Aliyev. Phase equilibrium in the system Tl2Te–TlBr –TlI and thermodynamic properties of the solid solution Tl5Te2BrxI1-x. Journal of Alloys and Compounds. 2013, v. 581, p. 762–768.

2.Z.S.Aliyev, M.B.Babanly, A.V.Shevelkov, D.M. Babanly, J.C.Tedenac. Phase diagram of the Sb-Te-I system and thermodynamic properties of SbTeI. International Journal of Mat. Research. 3/2012, p.290-296.

3.D.M.Babanlı, A.Ş.Əliyev, A.L.Mustafayeva. Tl5Te2Br–Tl5Te2i sistemində faza tarazlıqları və bərk məhlulların bəzi xassələri. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər. 2013, Cild XII (45), №1, s. 140–142

4.D.M.Babanly. Composition range and thermodynamic properties of Tl5Se2Br – based solid solutions. Inorganic Materials, 2011, v.47, pp.583-587

5.D.M.Babanlı. Tallium xalkohalogenidlərinin atomlaşma termodinamik funksiyaları və nisbi termodinamik davamlılıqları. Azərbaycan texniki Universiteti. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər. 2010, №2, c. IX (34), с.97-100. 

6. D.M.Babanly, I. M.Babaly, S. Z. Imamaliyeva, V. A. Gasimov, A.V.Shevelkov .Phase equilibria in the Tl-TlI-Te sys-tem and thermodynamic properties of the Tl5Te3-xIx solid solution. Jornal of Alloys and Compaund, 2014, 68-74.

7.D.M.Babanly, L.F.Mashadieva, V.P.Zlomanov. Thermodynamic Properties of Tl5Se2Cl – Based Solid Solution. J.Inorganic Materials, 2014, Vol.50, №8, pp.780-785

8.D.M.Babanly, S.M.Bagheri, Z.Jamalarai, G.M.Gusey¬nov, D.B.Tagiyev, «T-x-g phase diagram of the system Tl-TlCl-S». England, Chemistry Journal, 2015, v.05, Issue 2, p.29-34

9.D.M.Babanly, I .R.Amiraslanov, A.V.Shevelkov, D.B. Tagiyev «Phase equilibria in the Tl–TlI–Se system and thermodynamic properties of the ternary phases». Journal of Alloys and Compounds. 2015. (İF-2.726).

10.D. M.Babanly, A. Sh.Aliev, V. A.Gasimov, Mahmoud M.Elrouby, D. B.Tagiyev. «An investigation of phase equilibria in the Tl-S-I system». Journal of Crystal Growth 2015

11.Babanlı D.M., Aliyev Z.S., Imamalieva S.Z., Zuniga F.V., Madariaga G., Tagiyev D.B. «An investigation of the Tl-Te-I system and crystal structure of the Tl5Te2I». //Journal of Alloys and Compounds. 2016, v. 688, p. 997-1005

12. .Бабанлы Д.М., Имамалиева С.З., Гаджиева К.И., Тагиев Д.Б Фазовая диаграмма системы Tl-Te-I в области составов TlI-Tl2TeI6-I //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, РАЕ, 2016, №4, ч.5, с.894-897

13.Бабанлы Д.М., Имамалиева С.З., Гусейнова Р.Г., Тагиев Д.Б Фазовая диаграмма системы Tl-Te-I в области составов Tl2TeI6-TeI4-I. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, РАЕ, 2016, №5, ч.2, с.216-218

14.Babanlı D.M., Əliyev A.Ş., «Tallium Tellurohalogenidləri əsasında dəyişən tərkibli fazaların alınmasının fiziki kimyəvi aspektleri». // Kimya problemleri 2016 №1, səh. 26-35.

15. Бабанлы Д. М., Машадиева Л. Ф., Бабанлы М. Б. Уточнение фазовой диаграммы системы Tl–I и изучение термодинамических свойств иодидов таллия. // Неорг. Матер., 2017, т. 53, № 5, с. 524–529

16. Бабанлы Д.М., Велиева Г.М., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б. Термодинами¬чес¬кие функции селенидов мышьяка. // Ж.Физ. Химии, 2017, т. 91, № 7, с.1098–1101

17. D.M. Babanly, Q.M.Huseynov, Z.S. Aliev,D.B.Tagiyev, M.B. Babanly. «Thermody¬namic Study of Tl6SBr4 Compound and Some Regularities in Thermodynamic Properties of Thallium Chalcohalides». Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2017, Article ID 5370289,.

18. D.M. Babanly, Z.S. Aliyev, V.A. Majidzade, D.B. Tagiyev, M.B. Babanly. Experimental study of phase equilibria and thermodynamic properties of the Tl-Se-I system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2018, p.1-9

19. Dunya M. Babanly, Ziya S. Aliev, Qorkhmaz M. Huseynov, Salim M. Asadov, Solmaz N. Mustafaeva , Dilgam B. Tagiyev. The phase equilibria in the Tl-S-I system and electrical properties of the Tl6SI4 and TlS compounds.To be published in: Journal of Alloys and Compounds.(in.press) V.776, 2019 p.495-503

20. Yusibov Yu. A., Alverdiev I. Dzh., L. F. Mashadieva, D. M. Babanly, A. N. Mamedov, and M. B. Babanly. Experimental Study and 3D Modeling of the Phase Diagram of the Ag–Sn–Se System // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2018, Vol. 63, No. 12, pp. 1622–1635

21.Imamalieva S.Z., Babanly D. M., T. M. Gasanly, D. B. Tagiev, and M. B. Babanly. Thermodynamic Properties of Tl9GdTe6 and TlGdTe2// Russian Journal of Physical Chemistry A, 2018, Vol. 92, No. 11, pp. 2111–2117

22. V.A. Majidzade, A.Sh. Aliyev, D.M. Babanly, M. Elrouby, D.B. Tagiyev. Investigation of the electrochemical reduction process of the molybdate ions in the tartaric electrolytes. Acta Chimica Sloveniya, 2019, 66, p. 155-162

23.Majidzade V.A., Aliyev A.Sh., Guliyev P.H., Babanly D.M. Electrodeposition of the Sb2Se3 thin films on various substrates from the Tartaric electrolyte. Electrochemical Science and Engineering, 2019

24. Dunya M. Babanly, Ziya S. Aliev, Qorkhmaz M. Huseynov, Salim M. Asadov, Solmaz N. Mustafaeva, Dilgam B. Tagiyev. The phase equilibria in the Tl-S-I system and electrical properties of the Tl6SI4 and TlS compounds. Journal of Alloys and Compounds. 2019, V. 776, P. 495-503 .

25.Elvin J. Ahmadov, Dunya M. Babanly, Ziya S. Aliyev, Vladimir P. Zlomanov. Phase equilibria in the system SbTeI-BiTeI. New Materials, Compounds and Applications, Vol.3, No.2, 2019, pp.87-93.

26.Samira Zakir Imamaliyeva, Sabina Sahib Musayeva, Dunya Mahammad Babanly, Yasin Isa Jafarov, Dilgam Babir Taghiyev, Mahammad Baba Babanly. Determination of the thermodynamic functions of bismuth chalcoiodides by EMF method with morpholinium formate as electrolyte. Thermochimica Acta, 2019, 679, 178319, 7 p.

27. Aliev Z. S., Ahmadov E. C., Babanly D. M., I. R. Amiraslanov, M. B.Babanly, The Bi2Se3–Bi2Te3–BiI3 system: synthesis and characterization of the BiTe1-xSexI solid solutions, Calphad, 66 (2019) 101650

28. Babanly M.B., Mashadiyeva L.F., Babanly D.M., Imamaliyeva S.Z., Taghiyev D.B., Yusibov Y.A. Some aspects of complex investigation of the phase equilibria and thermodynamic properties of the ternary chalcogenid systems by the EMF method // Russian J.Iniorg.Chem, 2019, № 13,

29.Алвердиев И.Дж., Имамалиева С.З., Бабанлы Д.М., Юсибов Ю.А., Д.Б.Тагиев, М.Б. Бабанлы. Термодинамическое исследование селенидов серебра-олова методом эдс с твердым электролитом Ag4RbI5.// Электрохимия, 2019, том 55, № 5, с. 629–636

30.Ahmadov E.J., Babanly D.M., Aliyev Z.S., Zlomanov V.P. Phase equilibria in the system SbTeI-BiTeI. // New Materials, Compounds and Applications, 2019, v.3, №2, pp.87-93

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti -6 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109345 
Mobil tel. (+994 55)  6152575 
Ev tel. (+994 12)  5130472 
Faks  
Elektron poçtu dunyababanly2012@gmail.com