Mahmudov Fəxrəddin Teymur oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 11.03.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.04 (Yeni 2307.01)

Fiziki kimya

Modifikasiya olunmuş təbii seolitlər vasitəsilə gümüş və nikelin ion-dəyişmə üsulu ilə məhlullardan çıxarılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2307.01

Fiziki kimya

Qeyri-üzvi və üzvi mənşəli komponentlərin məhlullardan çıxarılma və qatılaşdırılmasının sorbsiya üsullarının kompleks tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

107

 

35


7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri Ağır və keçid metal ionlarının (Ag+, Ni2+, Co2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+) fenol və sulfonolun sənaye tullantı sularından çıxarılması və qatılaşdırılmasının elmi əsasları hazırlanmışdır. Mədəni-məişət metal məmulatı zavodunun tullantı sularından nikel və xrom ionlarının təmizlənməsi məqsədilə qurulan ekoloji mühafizə qurğusu 5-6 il müddətində fəaliyyət göstərmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Ə.İ. Yaqubov, A.Alemi, S.H.Məmmədova, Ə.N.Nuriyev. Daş Salahlı bentonitinin fiziki-kimyəvi xarakteristikalarına müxtəlif amillərinin təsirlərinin oyrənilməsi. Kimya Problemləri jurnalı, № 2 (13), 2015, səh.213-217.

2. В.А.Исмайлова, А.И.Ягубов, Ф.Т.Махмудов, М.А.Аббасов, Н.М.Мурадовa. Закономерности кинетики сорбции ионов Pb2+и Mn2+ на природных и синтетических сорбентах. Азерб. хим. журн., № 3, 2015, с. 98-102.

3. В.A.Исмайлова, X.H.Илъясова, A.И. Ягубов, A.Н.Нуриев. Исследование адсорбции ацетона на модифицированном бентоните. Журн. Химия и Xимическая промышленность. №1, 2015, т. 92 с. 37-40.

4. F.T.Mahmudov, A.N.Nuriyev, Ş.Z. Əfəndiyeva, T.N. Əsgərova Modifikasiya olunmuş təbii seolitlərdə Co2+ ionlarının sorbsiya xüsusiyyətləri. Akademik Togrul Şaxtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2015, səh.89.

5. M.Ə.Rəhimli, F.T.Mahmudov, M.A.Abbasov, S.A.Əliyeva, X.Ə.İlyasova, V.X. Əliyeva. Lifli sorbentlərin məhlullardan Co2+ və Cu2+ ionlarına gorə sorbsiya xüsusiyyətlərinin tədqiqi. Akademik Togrul Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrasın tezislərı. Bakı, 2015, səh.110.

6. Исмаилова В.Э., Ягубов А.И., Махмудов Ф.Т., Мурадова Н.М Закономерности равновесия сорбции ионов свинца (Pb2+) и марганца (Mn2+) из растворов на природных и синтетических сорбентax. Прикладная химия 2016, т. 89, вып. 1 с. 56-60

7. Рагимли М.А., Махмудов Ф.Т., Джаббарова З.А., Эфендиева Ш.З., Алиева В.Х., Нуриев А.Н. Особенности синтеза смешанных гидроксидных сорбентов и их сорбционные свойства относительно катионов цветных металлов. //Science and World, Volgograd. 2018. N 6(58). V.11.pp. 43–50 .

8.Рагимли М.А., Махмудов Ф.Т., Ильясова Х.Н., Солтанова С.М., Гаджиев М.А., Аскерова Т.Н., Нуриев А.Н. Сорбция цветных металлов (Co2+, Cu2+, Ni2+) аминированным природным клиноптило-литом. //Science and World, Volgograd. 2018. N 7(59). pp.16–18.

9.Джаббаров Э.Э., Ягубов А.И., Махмудов Ф.Т., Мамедова С.М., Мамедова С.Р. Термодинамика обмена ионов Cr3+ и Ni2+ на природных и синтетических сорбентах. //Science and World, Volgograd. 2018. N 10(62). pp. 43–46.

10.Исмаилова В.А., Махмудов Ф.Т., Ягубов А.И., Мурадова Н.М., Нуриев А.Н. Динамика сорбции ионов Pb2+ и Mn2+ из растворов моделирующих состав производственных жидких отходов на модифицированных природных сорбентах. //Science and World, Volgograd. 2018. N 10(62). pp. 47–51.

11.Махмудов Ф.Т., Рагимли М.А., Алиева С.А., Ильясова Х.Н., Джаббарова З.А., Нуриев А.Н. Термодинамика сорбции токсичных компонентов органической природы из растворов на твердых сорбентах. //Сорбционные и хроматографические процессы. 2018, т.18, №3, с.338–345. 

12. Махмудов Ф.Т., Эфендиева Ш.З., Алиева В.Х., Рагимли М.А., Аббасов М.А. «Сорбционное равновесие обмена ионов некоторых цветных металлов на природных и синтетических сорбентах.» Science and World, Volgograd, 2019, №2 (66), p.28-31

13.Махмудов Ф.Т., Рагимли М.А., Эфендиева Ш.З., Алиева В.Х., Ильясова Х.А., Аббасов М.А. «Сорбция сульфанол-токсичного компонента органической природы из растворов на твердом сорбенте.» Science and World, Volgograd, 2019, №(68), p.23-26

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, Bakı ş. AZ1143, H.Cavid pr.113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 
Mobil tel. (+994 55) 7940832 
Ev tel. (+994 12) 3499461 
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az