Əli-zadə Nəhməd İslam oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 25.01.1952  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.13 (2314.01)

Neft kimyası

4-Etilpiridinin və piperidinin hidrogen peroxidlə əlaqəli hidrogenləşməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2316.01

Kimyəvi kinetika və kataliz

Piridinin və onun tömələrinin hidrogen peroksidlə koherent-sinxronlaşdırılmış selektiv oksidləşməsi reaksiyaları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

104

 

44


13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3 m.ş., 6 patent
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Karbohidrogenlərin koherent-sinxronlaşmış rejimdə hidrogen peroksidlə yeni oksidləşməsi metodunu tətbiq etməklə piridin və onun törəmələrinin sadə texnoloqiya ilə oksidləşməsini aparmaq mümkün olmuşdur. Ucuz və asan əldə olunan və “yaşıl oksidləşdirici” adlandırılan hidrogen peroksidin istifadəsi yüksək çıxım və selektivliklə məqsədli məhsulların alınmasına imkan yaradır.

2. Praktiki əhəmiyyətə malik piridin əsaslı bir-ləşmələr sintez olunmuş və onların alınma mexanizmləri göstərilmişdir.

3. Alınan maddələr: piridin, 4-vinilpiridinin monooksidi və 4-vinilpiridin; 2,2-dipiridil, 2,2-oksidipiridil kimya sənayesində, kənd təsərrüfatında və əczaçılıq sənayesində tətbiq oluna bilərlər.

Elmi əsərlərinin adları 1. Ali-zadeh N.I., Malikova N.N. Nagiev T.M. Catalase biomimetic sensor on base of electrochemical electrode TPhPFe(III)/Al2O3/ Pb and TPhPFe(III)/Al2O3/Si. Journal of Chemistry and Chemical Engineering (USA), №, 2015, p.67-70.

2. Nagieva I.T., Ali-zadeh N.I., Valieva T.G., Nagiev T.M. Coherent-Synchronized oxidation of Pyridine With Nitrous Oxide to 2.2- and 2,3-Dipyridil. 19tn European Symposium on Organic Chemistry. 12-16 July, 2015, Lisboa, Portugal, P40, p.202.

3. Ali-zadeh N.I., Malikova N.N., Nagiev T.M. Catalase biomimetic sensor on base of silicon electrode TPhPFe3+/Al2O3/Si. 34th International on Solution Chemistry ICSC 2015, 23-28August, Prague, Czech Republic, P41, p.21.

4. Ali-zadeh N.I., Malikova N.N., Nagiev T.M. Peroxidase- biomimetic sensor on base of silicon electrode TPhPFe(III)/Al2O3/Si.10th European Congress of Chemical Engineering 3rdEuropean Process Intensification Conference. September 27- October 1, 2015, Nice, France, S02-317, p.1039.

5. Nagieva I.T., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Coherent-Synchronized Oxidation of Pyridine with Nitrous Oxide to 2.2- and 2,3-Dipyridil Journal of Chemistry and Chemical Engineering (USA), February 2016, Vol.10, Number 2, p.99-102

6. Nagieva I.T. Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. “Green” Oxidation of Pyridine by Nitrous Oxide (I). /6th International IUPAC Confe-rence On Green Chemistry 4-8 September, 2016, Venezia, Italy. p.292.

7. Malikova N.N., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Semiconductor biomimetic electrode – TPhPFe(III)/Al2O3/Si, for catalase and peroxidase types. //22-nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016, 19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRESS 2016, 27-31 august, Praque, Chech Republic, Symposium on progress in chemical technology and biotechnology. Serial Number: 0821, P1.109

8. Malikova N.N., Ali-zadeh N.I., Nagiev T.M. Physico-chemical properties of biomemetic sensor TPhPFe(III)/Al2O3/Si. / Aзерб. Хим. Журн. 2017, № 2, c.6-9

9. Нагиев Т.М., Али-заде Н.И.,Гасанова Л.М., Нагиева И.Т., Мустафаева Ч.А., Меликова Н.Н., Абдуллаева А.А., Бахрамов Э.С. Пилотная установка с секционной подачей жидких реагентов для процесса окислительной фиксации молекулярного азота. / Журнал ”Химические проблемы”. 2018. №2. с.271-274.

10. Меликова Н.Н., Али-заде Н.И., Нагиев Т.М. Исследование каталазной актив-ности биомиметичкских сенсоров. /Хими-ческие Проблемы 2018, №3. c.271-274.

11. Nagiev TM., Ali-zadeh N.I., Gasanova LM., Nagieva I.T., Mustafaeva Ch.A., Malikova N.N., Abdullaeva A.A., Bakhramov E.S. Nitrogen fixation at conjugated oxidation. /Аз. Хим. Журн. 2018. №2. pp.6-10.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, Bakı ş. AZ1143, H.Cavid pr.113 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5399353 
Mobil tel. (+994 55) 7980921 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu chem.@science.az