Zeynalov Sərdar Bahadur oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası  
Təvəllüdü 02.02.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ.Lenin adına  Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji  İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya  elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad02.00.03 (yeni 2306.01)

Üzvi -kimya

Etılen və propilen qlikolların tsikloheksil efirləri və onların törəmələrinin alınması və işlənməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.13 və 02.00.03 (yeni 2314.01)

Neft kimyası və Üzvi kimya

Alitsiklik sırasının qlikollarının sadə efirləri, onların çevrilmələri və tətbiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

283, 6 kitab

 

141


76

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

20

5

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


7

 


1

Əsas elmi nailiyyətləri Ədəbiyyatda  buna qədər məlum olmayan  200-dən yuxarı  epoksid,  çoxfunksialı və makrotsiklik  birləşmələri  sintez edilmiş.  Onların əmələgəlmə prostsləri işlənib hazırlanmış, mexanizmi  və kinetikası öyrənilmişdir. Alınan  birləşmələr  plastifikator, sürtki yaqlari, lakboyaları və yapışdırıcı kompozisiya, bioloji aktiv və  ətirli maddələr kimi tətbiqini tapmışdılar. 
Elmi əsərlərinin adları

1. С.Б.Зейналов. Эфиры алициклического ряда. Изд.-во. Элм. 1996, 220с.

2. С.Б.Зейналов, Кязимов Т.Г., . Шарифова С.К.. Эпихлоргидрин. Баку: Эдм, 200, 188с. 

3.С.Б.Зейналов. Ароматические кислоты. Баку, Изд-во "Элм ве техсил". 2013. 144с.

4.С.К.Шарифова  С.Б.Зейналов, Э.Р.Гусей­нов. Многофункциональные соединения на основе эпихлоргидрина. Издательский дом: «Palmarium Akademic Publishing». OmniScriptum GmbH & Co.KG,  Saarbrücken , Germany. 2016, 90с.

5. Р.Н.Будагова, С.Б.Зейналов, Г.К.Сады­хо­ва. Эпокси-  и  краун-эфиры. «Lap Lam­bert Academic Publishing». Germany. 2017, 67с.

6.Зейналов С.Б., Будагова Р.Н., Ходжаев Г.Х. Распределение   продуктов реакции оксидов этилена и пропилена  со спиртами нафтенового ряда. //  Химическая промыш­ленность сегодня. 2016, №1, с.48-53.

7.Zeynalov S.B., Budagova R.N., Sadikhova G. Спиро- и Анса -краун эфиры //Austrian journal of technical and natular Sciences. 2016, №56.

8.Зейналов, Шарифова С.К., Гусейнов Э.Р. Син­­тез гидроксизамещенных эфиров дихлоргидриновых производных. // Нефте­пе­ре­работка  и нефтехимия. Москва. 2018,  № 3, с.242-247.

9. Будагова Р.Н., Зейналов С.Б., Ходжаев Г.Х. Синтез и свойства новых неиногенных поверхностно-активных веществ на основе эпихлоргидрина, нафтеновых спиртов и орто-фосфорной кислоты. // Журнал Нефтехимия. 2019. т.59. № 2. с.222-226.

10. Будагова Р.Н., Зейналов С.Б. Синтез новых спиро-краун-эфиров на основе циклических кетонов и их производных. // Processes of petrochemistry and oil refining. PPOR, 2019. Vol.20, № 3, pp.13-20.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

1986–1987-ci illərdə – D.İ.Mendeleyev adı­na Moskva Kimya Texnologiya İnstitutunda elmi təcrübə keçmişdir

1991–1992-ci illərdə –N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda “Üzvi kimya” ixtisası üzrə mühazirə və praktiki dərslər aparmışdır.

1991–2019-cu ildə – “Üzvi kimya” ixtisası üzrə Koordinasiya Şurasının üzvü seçilmişdir.

2005–2007-ci illərdə  –Azərbaycan Neft Akademiyasında “Kinetika və kataliz” və “Üzvi kimya” ixtisasları üzrə Dissertasiya Müdafiə seminarının sədri olmuşdur.

2006-cı ildə – Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 70 illik yubileyi münasibəti ilə Fəxri Fərman təltif olunub

2015–2018-ci illərdə – Ali Attestasiya Komis­si­ya­sında Ekspert Şurasının üzvü olmuşdur.

2019-cu il  – Azərbaycan Respublikasının Pre­zi­denti yanında Ali Attestasiya Komissi­yasında Ekspert Şurasının sədri seçilmişdir. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş., Az1143, H.Cavid pr.113 

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel.  (+994 12 ) 5394163 
Mobil tel. (+994 50) 3539204 
Ev tel. (+994 12) 5109115 
Faks  
Elektron poçtu

chem.@science.az