Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu

 

Anadan olduğu yer Sabirabad rayonu    
Təvəllüdü 10.02.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Immobilizə olunmuş katalitik sistemlərin sintezi, xassələri və onların aşağı olefinlərin dimerləşməsi reaksiyalarına tətbiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Polimer gellərdə immobilizə olunmuş fiziki heterogen və kimyəvi homogen metalkomplekslər və onların etilenin və propilenin dimerləşməsi proseslərində istifadə olunması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

230

 

85

 

83

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

5

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri

Funksional qruplu təbii və sintetik polimerlər əsasında nanostrukturlaşdırılmış katalizatorların, sorbentlərin, hidrogellərin və metal nanokompozitlərin alınması, fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi və onların iştirakı ilə katalitik və sorbsiya, eləcə də bioloji aktiv birləşmələrin və dərman preparatlarının immobilizə olunması və daşınması proseslərinin öyrənilməsindən ibarətdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində üzvi həlledicilərdə yaxşı şişə bilən polimer gellərdə immobilizə olunmuş yüksək aktivliyə, selektivliyə və stabilliyə malik nanoklaster katalitik sistemlərin konstruksiya olunmasının yeni prinsipləri işlənib hazırlanmışdır. Alınmış nanoklaster katalizatorların aşağı olefinlərin dimerləşməsi, oliqomerləşməsi və sodimerləşməsi reaksiyalarında yüksək effektivliyə malik olmaları müəyyən edilmişdir. Bununla yanaşı, fosforil, karboksil, piridin, amin və imin funksional qrupları olan yüksək katalitik xassələr göstərən yeni nəsil yaddaşa malik polimer nanokatalizatorlar sintez edilmişdir. Bu katalizatorlar bir sıra alifatik və aromatik karbohidrogenlərin, spirtlərin, eləcə də tsikloparafinlərin oksidləşməsi və hidrogenləşməsi reaksiyalarında yüksək aktivlik və selektivlik nümayiş etdirmişlər. Eyni zamanda, funksional qruplu təbii və sintetik polimerlər mühitində alınmış metal nanokompozitlərin bioloji aktiv birləşmələrlə və dərman preparatları ilə əmələ gətirdiyi komplekslərinin biokatalitik xassələri öyrənilmiş, alınan üçlü komplekslərin tibbdə və biotexnologiyada uzunmüddətli təsirə malik preparatlar kimi istifadə olunması müəyyən edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları 1. У.М.Ахмедова, Я.М.Билалов, Н.А.Зейналов, Л.Н.Кулибекова. Модификация бывшего в эксплуатации полиэтилена низкой плотности с хлорированным и сульфохлорированным атактическим полипропиленом. Естественные и технические науки, Москва, 2014, № 2, с.33-37

2. Ü.M.Əhmədova, Y.M.Bilalov, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, S.M.Məmmədova. İstismar edilmiş aşağı sıxlıqlı polietilenin kimyəvi quruluş xüsusuyyətləri və bəzi reoloji xassələri. Kimya Problemləri jurnalı, 2014, №2, s.191-195

3. Sh.Z.Tapdiqov, N.A.Zeynalov, D.T.Babayeva, E.F.Nasiyyati, S.F.Humbatova. Copolymerization of N-vinylpyrrolidone with N,N`-methylen-bis-acrylamide: Properties and Structure// American Journal of Polymer Science, 2015, vol.5, N1, pp.18-23.

4. S.F.Humbatova, N.A.Zeynalov, D.B.Taghi-yev, Sh.Z.Tapdiqov, S.M.Mammedova. Chito¬san polymer composite material containing of silver nanoparticle. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures , 2015, V.10, №4, p.7

5. Sh.Z.Tapdiqov, N.A.Zeynalov, D.B.Taghi-yev, S.F.Humbatova. Hidrogels for immo-bilization of trypsine based on poiy-N-vinylpyrrolidone and arabinoga; actane graft copolymers. Journal of the Chemical Society of Pakistan, 2015, v/37, №6, p.1112-1118

6. S.F.Humbatova, N.A.Zeynalov, D.B.Taghi­yev, Sh.Z.Tapdigov, S.M.Mammedova. Chitosan polymer composite material containing of silver nanoparticle // Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2016, Vol.11, No.1, p.39-44.Thomson Reuters IF-0.945

7. Sh.Z.Tapdiqov, N.A.Zeynalov, S.F.Humba­tova, J.A.Nagiev, A.Isazadeh, M.Hasanova, S.Safaraliyeva. Content of arabinogalactan from cherry gum (Prunus avium) and as a polymer carrier for immobilization of trypsin // Asian Journal of Chemistry, İndia, 2016, vol.28, No 1, p.189-193.Thomson Reuters IF-0.345

8. Sh.Z.Tapdiqov, N.A.Zeynalov, S.F.Humba­tova, E.F.Nasiyyati, D.T.Babayeva. Hydrogels for immobilization of trypsine based on poly-N-vinypyrrolidone and arabinogalactan graft copolymers // Journal of the Chemical Society of Pakistan, 2015. vol. 37, No 12, p.1112-1118. Thomson Reuters IF-0.276

9. Sh.Z.Tapdiqov, S.M.Mammedova, D.B.Ta­ghi­yev, N.A.Zeynalov. Investigation of Chemical Interaction type of Polyacrylic acid based Hydrogel with Doxorubicin Hydro­chloride // American Chemical Science Jour­nal, 2016, v.12, iss.2, p.1-9.

10. S.M. Mammadova, Sh.Z. Tapdigov, S.F.Hum­batova, S.A.Aliyeva, N.A.Zeynalov, Ch.A.Soltanov, A.A.Cavadzadeh. Synthesis, Structure and Swelling Properties of Hydrogels Based on Polyacrylic Acid, Asian Journal of Chemistry. 2017, vol. 29, № 3, p. 576-580.

11. S.F.Humbatova, Sh.Z.Tapdigov, S.M. Mam­madova, N.A.Zeynalov, D.B.Tagiyev. Synthesis and Study of Structure Silver Nanoparticles by Polyethyleneglycol-Gum Arabic Polymers. Journal of Nano Research. 2017, vol. 45, p. 25-33.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun ekspert komissiyalarının, Azərbaycan Kimya Jurnalının redaksiya heyətinin, AMEA akad. M.F. Nağıyev adına Kataliz və  Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Elmi Şurasının və İnstitutun nəzdində elmlər doktoru dərəcəsi verən Dissertasiya Şurasının üzvü, eləcə də Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının Kimya Problemləri üzrə Elmi Şurasının katibidir.
Pedaqoji fəaliyyəti

2005-2010-cu illərdə “Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası” ixtisası üzrə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri.

2014-cü ildən  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Polimerlərin və qeyri-üzvi maddələrin emalı texnologiyası” kafedrasında “Polimerlərin texnologiyası” ixtisası üzrə magistr dissertasiyasının müdafiəsi üçün İxtisaslaşdırılmış Eımi Şuranın sədri

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA-nın  fəxri fərmanı, 2010

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş., Az1143, H.Cavid pr.113

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri  
Xidməti tel. (+994 12) 5387567 
Mobil tel. (+994 50) 6752710 
Ev tel. (+994 12) 4125202 
Faks  
Elektron poçtu

zeynalovnizami@gmail.com