Qaşqay Aybəniz Mir-Əli qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəh.   
Təvəllüdü 31.03.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına ADU, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.04 (yeni 2307.01)

Fiziki kimya

Polifenol və aminofenolsulfidlərin antioksidləşmə təsirinin mexanizmi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.13 (yeni 2314.01)

Neft kimyası

Polifunksional antioksidantlarinin iştraki ilə karbohidrogeniərin ingibitorlaşmiş oksidləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65

                                                                                  33                                                                                                 

                                                                                 

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Mürəkkəb çoxmərhələli avtokatalitik proses olan hidroperoksidin parçalanmasının kinetik modeli yaradılmışdir. Aydın olmuşdur ki, polifenolsulfidlərlə katalizləşdirilmiş və kükürd tərkibli polifunsional antioksidantların iştirakı karbohidrogenlərin oksidləşmə prosesini zəiflədir.

Müəyyən olunmuşdur ki, səthi aktiv maddələr (SAM) karbohidrogenlərin oksidləşməsinə aktiv təsir göstərir. Təsirin xarakteri (kataliz, ingibirləşmə) oksidləşən materialın təbiətindən asılıdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Кашкай А.М. Полифукциональные антиоксиданты. Реакционная способностью Механизм ингибирования. изд-во «Ви-кинг». Москва, 2001, c.261

2. Кашкай А.М. Ингибирующее действие серосодержащих полифенолов и аминофенолов в процессах окисления углеводородов// Международная конференция. Окисление, окислительный стресс, антиоксиданты, сборник лекций 2013, c,212-217

3. А.М. Кашкай, Ю.Н. Литвишков. Ингибирующее действие серусодержащих полифенолов и аминофенолов в процессах окисления углеводородов. Science and World, International Scientific Journal ISSN 2308-4804, Volgograd 2014, s.3-16

4. Ю.Н.Литвишков, Н.М.Гасангулиева, С.М.Зульфугарова, П.А.Мурадова, Н.В. Шакунова, А.М.Кашкай, Н.М.Марданова. Исследование характеристических параметров СВЧ-поглощающих носителей активной массы катализаторов для реакций, стимулируемых микроволновым излучением. «Нефтепереработка и нефтехимия», Москва. 2015, № 4. c.33-37 (ISSN 0233-5727).

5. Kашкай A.M., Литвишков Ю.Н. Cтабилизация органических веществ с использованием ПАВ. // Akademik T.Şaxtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı. Bakı, 2015.

6. Kashkay A.M., Kasaikina O.T., Hasanguliyeva N.M. Mechanism of mutual influence and interrelated antioxidant action of amino-, phenol- and sulfur-groups.  Azerb. Chem. Journal, 2017, no.4, pp. 20-29.

7.А.М.Кашкай, Н.М.Гасангулиева, Н.В.Ша­ку­нова Химические превращения и кинети­ка ингибирования. Компьютерное модели­рование. Нефтепереработка и нефте­химия. 2018, №3, с. 35-39.

8.    Кашкай А.М., Касаикина О.Т.  Pаспад пе­рок­сида водорода в присутствии коллоид­ного катализатора на основе оксида железа. Ученые записки, Азер­байджанский технический университет 2018, №1, с. 148-151. 

9. А.М.Кашкай, О.Т.Касаикина, З.Р.Агаева.  Окисление этилбензола  в микрогетерогенных системах, образованных добавками цетилтриметиламмоний бромида с ацетилацетонатом Со.  Известия вузов, Химия и химическая технология, 2019, т.62, вып. 5, с. 38-44. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparici elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398
Mobil tel. (+994 50) 3540912 
Ev tel. (+994 12) 4982506 
Faks  
Elektron poçtu kashkay@mail.ru