Süleymanov Gülməmməd Ziyəddin oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Dmanisi rayonu   
Təvəllüdü 15.09.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

02.00.08 (yeni 23 10.01)

Element üzvi birləşmələr kimyası

Tris-trifenilfosfin platin kompleksinin civə üzvi birləşmələrlə reaksiyalarının sintetik və steriokimyəvi tədqiqi     

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

02.00.08 

Element üzvi birləşmələr kimyası

İki və üçvalentli lantanoidlərin üzvi və metal-karbonil törəmələrinin   sintezi, quruluş və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

505

 

149

 

17

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

17, 12

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


27


Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan Respublikasının kimya və neftkimya sənayesi məhsullari əsasinda tullantısız texnologiya tədbiq etməklə sənaye məhsulu –ferrosenin yarım pilot  qurğusunun alınma texnologiyasının  işlənib hazirlanması. Ekstraksiya metodu ilə sənaye su mənbələrinin çirkləndiricilərdən təmizlənməsi  texnologiyasının işlənib hazirlanması. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Курбанов М.А., Сулейманов Г.З., Сафаров Н.А., Гочуева А.Ф. Эффект фотогaщения электропроизводности в композитах полимерферроцен //Физика и техника полупроводников, 2011, Т. 45, вып. 4, с. 510-517

2. Келбалиев Г.И., Сулейманов Г.З., Расулов С.Р., Гусейнова Л.В. Массообменные процессы в технологии очистки сточных вод. //Москва, Изд-во «Спутник», 2013, 343 с.

3. A.M.Aliyev, F.İ.Shekiliyev, G.Z.Suleymanov, S.G.Zakiyeva. Synthesis and study of extraction properties of amino-methylene derivatives of sub-stituted phenols. European Applied Sciences № 4. 2014. P.108

4. Келбалиев Г.И., Рзаев А.Г., Расулов С.Р., Сулейманов Г.З., Гусейнова Л.В. Процессы агрегирования и коагуляции частиц асфальтенов в нефти и нефтяной эмульсии. // Теоретические Основы Хим. Техн., 2015, т.49, №3, с. 239–246

5. Азизов.И.В., Кахрамановa Ш.И., Гулиева Э.А., Сулейманов.Г.З. Синтез комплексов марганца с аминокислотами и изучение их влияния на морфофизиологические показатели проростков пшеницы. məqalə. Теоретические и прикладные аспекты современной науки. Сборник научных трудов по материалам IX Международной научно-практической конференции. Г.Белгород, 31 марта 2015 г. Часть I., стр.35-37.

6. A.M. Sardarly, V.P. Vislovskiy, G.Z. Süleymanov, D.B. Tagiyev. Promotion effect and role of antimony in oxidative dehydrogenation of isobutane over alumina supported V-Sb oxide catalysts. Intern. Scientific Conf. “Science, Technology and Life-2014” //Karlovy Vary - Kirov. 2015. P. 57-64.

7.Ф.И.Шекилиев, Г.З.Сулейманов. Исследование процесса жидкофазной экстракции кобальта из водных растворов. Журнал «Неорганическая химия». 2016. №12.

8. Д.Б.Тагиев, Г.И.Келбалиев, Г.З.Сулейманов, С.Р.Расулов,Ф.И.Шекилиев, В.И.Керимли. Кинетика растворения асфальтосмолистых веществ в ароматических растворителях. Журнал «Химия и технология топлив и масел». 2016. №3.

9. А.А.Гасанов, Г.З.Сулейманов, Г.И.Келбалиев. Жидкофазная экстракционная очистка сточных вод лакокрасочных производств в экстракторе с мешалкой. Журнал «Химия и технология воды». 2016. Т. 38.№ 6.

10. Ф.И.Шекилиев, Г.И.Келбалиев, Г.З.Сулей­­манов. Экстракционный метод извле­чения нафтеновых кислот из производственных пластовых вод. // Журнал «Химия и технология воды».  Киев.  2017 №2. c. 68

11. Sardarly A.M., Suleymanov G.Z., Kahramanova Sh.I., Abbasova T.A., Taghiyev D.B.  Study of  the process of oxidative dehydrogenation of isobutene on vanadium (III) containing oxide and nanostructured vanadium (V) containing catalytic systems.//European Science. 2017. Oktober №8(30). p.6-11.

12. Тагиев Д. Б., Келбалиев Г. И., Сулей­манов Г. З., Расулов С. Р., Шекилиев Ф. И., Керимли В. И., Мустафаева Г. Р.Кинетика растворения асфальтосмолистых веществ в ароматических растворителях. // Химия и технология топлив и масел, 2017, №3, c. 33–37. 

13. G.Z.Süleymanov. Production of nanostructured vanadium-oxide thin films on the surface of metal oxide carriers by thermal decomposition of vanadylic organometallic complexes (C5H5)2V=O(THF)5 with cyclopentadienyl ligands.  //Az.kimya jurnalı 2018. № 2. s.59-63 

14. E.A.Guliyeva, Z.H.Gurbanov, Y.A Jabiyev, F.İ.Shekiliyev, T.A.Abbasova.// “Synthesis of cyclocarbinol and cyclocarbinolate derivatives of cymantrene and their anti-smoke effectiveness for diesel fuels.”// Brazil. Periodoco Tchequimica Vol.16, № 31, 2019, P.147-155.  

15.Y.Ə.Cəbiyev, G.Z.Süleymanov.// Dizel yağlarının istismar zamanı xassələrinin dəyişməsi və onların təmizləmə metodları.// Milli Təhlükəsizlik və Hərbi Elmlər, 1 (5),  2019-cu il, s.14-22. 

16.Q.Z.Suleymanova, E.A.Guliyeva, A.M.Sardarly, İ.H.Suleymanova, T.A.Abbasova, A.İ.Rustamova, Z.H.Qurbanov. //”Use of pentacarbonyl-containing heterobimetal-lic compounds of  vanadium (III)[(C5H5)2V-Re(CO)5(THF)] and cyclopentadienylvanadil complex to obtain the nanostructured catalytic systems on the surface of Al2O3.”// Asia life sciences. The Asian Internati-onal Journal of life Sciences. Supplement19(1) Auqust 2019. S.195-203.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Labaratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5100413 
Mobil tel. (+994 50) 3272196  
Ev tel. (+994 12) 5670882  
Faks  
Elektron poçtu gulmamed@yahoo.com