Məmmədov Vaqif Ağa Əli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 27.09.1946
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


11.00.07

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyyatları

Kür-Araz ovalığının gölləri və onların su balansı
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.27

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya

Kür çökəkliyi göllərinin ekohidroloji problemləri, onların mühafizəsi və tənzimlənməsinin əsas prinsipləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

123

 

36

 

4
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı Şəhadətnaməsi olan 24 səmərələşdirici təklifin müəllifidir. 
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1.Respublikamızın böyük (səthinin sahəsi ≥1km2) göllərinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin çoxparametrli tədqiqi əsasında sutoplayıcı hövzə→ su kütləsi → dib çöküntüləri arasında baş verən maddələr və enerji dövranı qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilərək onların antropogen təsirlə dəyişmə istiqamətləri qiymətləndirilmişdir.

2. İlk dəfə olaraq respublikamızın böyük göllə-rinin hidrobiokimyəvi və ekoloji xüsusiyyətlərini bildirən kadastrı hazırlanmışdır.

3. Mikroelementlərin çay hövzələrində sülb axım-la miqrasiya və akkumulyasiya xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilib.

Elmi əsərlərinin adları
  1. Məmmədov V.A. Kür çökəkliyi göllərinin ekohidroloji problemləri və onların tənzim-lənməsinin əsas prinsipləri. Bakı, “Nafta-Press”, 2011. 340s.
  2. Məmmədov V.A., Alosmanov M.S. Abşeron  yarımadasındakı göllərin formalaşması, transformasiyası və ekoloji vəziyyətinin qiymət-ləndirilməsi / 2-ci Xəzər Beynəlxalq Su texno-logiyaları konfransının materialları. Bakı, 2014. s. 470-478
  3. Məmmədov V.A. Göl sularının mineral-laşma dərəcəsi və kimyəvi tərkibi (M  1:2500 000). Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası. Bakı, 2014. s.186
  4. İmanov F.Ə., Məmmədov V.A., Abdul-layev İ.M. Hidrologiya. Bakı, “MBM”, 2014. 564s.
  5. Мамедов В.А., Алиев С.И. Воднобио-логические ресурсы оз.Сарысу и их транс-формация антропогенным воздействием /Тру-ды Международного симпозиума "Водные ресурсы и проблемы водопользования ". 18-21 сентября 2015 г. г.Ховд, Монголия. с. 121-127.
  6. Khalilova H.Kh.,  Mammadov V.A. Assessing the Anthropogenic impact on Heavy Metal Pollution of Soils and sediments in Urban Areas of Azerbaijan`s Oil Industrial Region/ Pol.J.Environ. stud.,Vol.25, №1(2016). p.159-166
  7. Халилова Х.Х. Мамедов В.А. Оценка загрязнения тяжелыми металлами донных отложений озера Беюкшор в Апщеронском промышленном регионе Азербайджана/ Сер-геевские чтения. Инженерная геология и гео-экология. Вып.18. Материалы годичкой сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии и гидрогеологии. М.,РУДИ, 2016. с. 429-433.
  8. Məmmədov V.A. Azərbaycanda təbii tarazlığı pozulmuş göllər və onların yaratdığı ekoloji, sosial və iqtisadi problemləri/ “Fövqəladə hallar və təhlükəsiz həyat” mövzusunda beynəl-xalq elmi-praktik konfransın materialları (Bakı, 10 dekabr 2015-ci il). Bakı, 2016. s.74-77.
  9. Саламов А.М., Мамедов В.А., Исмай-лова М.М. Исследование оползневых процус-сов на территории пос. Зых методом ВЭЗ/ XVII Международная заочная конференция «Развитие науки в XXI веке» г. Харков, Научно-информационный центр «Знание», 2016, част 2. c.10-16.
  10. Мамедов В.А., Халилова Х.Х. Пути трансформации соледобычи из самосадочных озер Абшеронского полуострова/ Записки Горного Института 2016, т.222. c.198-205.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu Elmi şurasının üzvü

Azərbaycan Hidrogeoloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Amerika Beynəlxalq Hidrologiya İnstitutunun üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. “Əlaçı hidrometeoroloq” –  1988-ci il

2. “Əmək veteranı” medalı – 1989-cu il

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119

Vəzifəsi Geoekologiya şöbəsinin rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5100144 ( əlavə 226)
Mobil tel. (+994 50) 6224284 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu vmamed@rambler.ru