Məmmədov Musa Nəsib oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gədəbəy rayonu 
Təvəllüdü 1940
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


25.00.04

Petrologiya, vulkanologiya

Talışın qələvi bazalt və qələvi ultra əsası forma­si­yalarının petroloji xüsusiyyətləri 
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


25.00.04

Petrologiya, vulkanologiya

Talışın qələvi bazalt və qələvi ultra əsası forma­si­yalarının petroloji xüsusiyyətləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125

 


22

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  1
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

 5
Əsas elmi nailiyyətləri Kiçik Qafqazın Xocavənd sinklinorisinin santon yaşlı vulkano-plutonik kompleksləri amfibollu subqələvi pikrit, Talış zonasının eosen-oliqosen yaşlı kompleksləri isə subqələvi floqopitli peri­do­tit bünövrələrindən birinci dəfə 3%, ikinci dəfə 10-12%-ə kimi əriməsi nəticəsində əmələ gəldik­ləri müəyyən olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları

1. Клинопироксены трахибазальт-трахидоле­рито­вого и тефрит-тешенитового комплексов Ход­жа­вендского прогиба. Отечественная гео­логия, №6, 2012, с.48-55.

2. Петрогенетическое значение шпинелидов в процессе кристаллизации пород трахибазальт-трахидоле­ри­то­вого и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавенд­ского прогиба Малого Кавказа. Bakı Univer­site­ti­nin xəbərləri, Təbiət elm­ləri, №3, 2013, s.82-96.

3. Минеральные парагенезисы трахибазальт-трахи­доле­ритового и тефрит-тешенитового ком­п­лек­сов Ходжа­вендского прогиба Малого Кавказа. AMEA Xəbərlər. Yer elm­­­ləri. №2, 2013, s.26-36.

4. Индикаторное значение железо-хром оксид­ных ми­­не­ралов в процессе кристалли­зации трахиба­зальт-трахидолери­тового и теф­рит-тешенитового комплек­сов Ходжавенд­с­ко­го прогиба Малого Кав­каза.  Известия Ба­кинс­ко­­­го Университета. №3, 2015, серия Естест­венных наук, с.76-85.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  «Geological Bulletin of Turkey» redaksiya heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin professoru - 2000-2014-cü illər
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi - 23
Vəzifəsi Faydalı qazıntılar kafedrasının professoru, AMEA Geologiya İnstitutunun “Mineralogiya, geokimya” kabinetinin rəhbəri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7888221 
Ev tel. (+994 12) 5504577 
Faks  
Elektron poçtu musamamedov@rambler.ru