Qaşkay Çingiz Mirəli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 31.07.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU) 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad25.00.05

Mineralogiya

Alunitin əmələ gəlməsinin fiziki-kimya şəraiti
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı04.00.08

Petroqrafiya, litologiya və mineralogiya

Alunit qrupu və onun struktur analoqu
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

94

 

50

 

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  23
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

4

Əsas elmi nailiyyətləri Eksperimental mineralogiya. Alunitin və onun struktur analoqların eksperimental yolu ilə əmələgəlmə şəraiti öyrənilmiş, ilk dəfə olaraq müxtəlif növ alunit qrupu mineralları sintez edilmiş, onların termodinamik parametrləri təyin edilmişdi. Eksperimental və tətbiqi geokimya sahəsindəki tədqiqatlarda  təbii proseslərin kompüter modelləşdirilməsi geniş yer tutmuşdur.
Cihazqayırma
.Portativ geokimyəvi qaz-maye analizatoru və minerallarin fasiləsiz termik analiz cihazlarının eksperimental nümunələri düzəltmişdi. Bunların iş prinsipi və konstruksiyasına ABŞ, Kanada, Almaniya, Fransa və İsveçrədə 6 patent verilmişdi.   
Geokimya.Böyük Qafqazın qara şist süxurlarının bəzi metallara qarşı sorbsiya-desorbsiya xüsusiyyəti öyrənilmiş və onların diferensiasiyası mexanizmi aşkar edilmişdir.
Geotexnologiya. Azərbaycanda ilk dəfə qızıl və onu müşayiət edən metalların təbiətə zərərsiz yeraltı yuma texnologiyası mənimsənilmiş və filiz yataqlarında təcrübi quyu hasilatı tətbiq olunmuşdu. Bu sahə üzrə patent və bir neçə KNOW-HOW əldə edilmiş və  yeni texnologiyanı Azərbaycanın xeyli filiz yataqlarında tətbiqi üçün mobil texnoloji sistem işlənib hazırlanmışdır. 

Alunitin komponentlərini filizin yatım yerində yuma üsulu ilə çıxaran yeni alunit texnologiyası işlənib hazırlanmış və bu prosesi modelləşdirən pilot qurğusu qurulmuşdu.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Кашкай Ч.М. Физико-химические условия алунитообразования. Изд. Элм, 1972, 81

2. Кашкай Ч.М. Группа алунита и его структурных аналогов. Изд. «ЭЛМ» 1977, 158

3. Кашкай Ч.М. Геохимия. Очерки по истории развития геологии в Азербайджане, Изд. «ЭЛМ», 1982,8

4. Кашкай Ч.М. Curative volcanic mud`s serving human health, Peloid Ltd Co. 2005,118

5. Кашкай Ч.М. Перспективы применения новых природосберегающих геохимических технологий для добычи металлов из месторождений и рудопроявлений Азербайджана, Научное наследие академика М.А.Кашкая, Nafta-Press neshriyat, Baku, 2007,13

6. Кашкай Ч.М., Гейдаров А.А. О возможности выщелачивания ценных металлов из хвостов железорудного производства в комплексе с другими полезными ископаемыми Дашкесанского рудного узла, AMEA Xəbərləri, Yer elmləri, No.1-2, 2016, 49-55
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Elmi nəticələrin kommersializasiyası fəaliyyəti ilə məşğuldur . Xüsusilə Azərbaycanın palçıq vulkanlarından alınan müalicəvi palçığın qablaşdırılması və daxili və xarici bazarda satışını reallaşdıran layihənin rəhbəri və təşkilatçısıdır. Layihə AMEA Təcrübi və sənaye zavodunda təşkil olunmuşdur.    
Təltif və mükafatları Əməkdar geoloq
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, AZ1073, H.Cavid  pr. 119 
Vəzifəsi Filiz və qeyri filiz faydalı qazıntıların geologiyası və geokimyası şöbəsinin rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5105618 
Mobil tel.

(+99 4 50) 3500336

(+994 50) 9436702 

Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu chkashkay@bk.ru