Abdullayev Zakir Bünyat oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndi 
Təvəllüdü 14.07.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

2503.01 

Geokimya

Kiçik Qafqazın ultraəsasi süxurlarında dəmir fəsiləsi elemenlərinin geokimyası (Azərbaycan ərazisində)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2503.01;   2515.01

Geokimya; petrologiya, vulkanologiya

Kiçik Qafqazın ofiolit assosiasiyasının bazit-hiperbazit kompleksi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

149

 

56

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri Kiçik Qafqazın ofiolit assosiasiyasının bazit-hiperbazit kompleksinin petroloji-geokimyəvi əsaslarını vermişdir. Kimyəvi və mineraloji cəhətdən tədqiq olunan süxurların nomenklatura və təsnifatını vermişdir. Ultrabazitlərin poligen mənşəli olmaları barədə fikir irəli sürmüşdür. Maqmatik genetik tiplərlə yanaşı, əsasi intruzivlərin təmasında, fərqli fiziki kimyəvi şəraitdə metasomatik yolla əmələ gələn növlər aşkar edilmişdir. Dəmir qrupu elementlərinin geokimyəvi qanunauyğunluqları barədə mükəmməl tədqiqat işləri aparmışdır. Mineral balansının hesablanması yolu ilə nadir elementlərin daşıyıcıları və toplacıyıları müəyyən edilmiş, onların rastgəlmə formaları müəyyən olunmuşdur. Filiz yataqlarının geokimyəvi axtarış meyarını işləyib, ənənəvi ideyalardan fərqli olaraq, xromitdaşıyan süxür növü kimi piroksenli dunitlərin daha münasib olmaları təsdiq edilmişdir. Serpentinləşmə prosesinin izokimyəvi yolla baş verməsi konsepsiyasını dəstəkləyərək, ultrabazitlərin kimyəvi tərkibləri əsasında ilkin mineraloji tərkiblərinin müəyyən edilməsinin mümkünlüyünü əsaslandırmışdır. O, həmçinin, həmmüəllifləri ilə birlikdə ilk dəfə olaraq, perlit-antiqorit kompozisiyası əsasında, təbiətdə analoqu olmayan, tərkibində maqnezium saxlayan seolitəbənzər adsorbent sintezi  üsulunu hazırlamışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1.Дегидратация серпентинитов как породообразующий процесс. Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. «Геология в XXI веке» Алматы, 2011, с. 231-234.

2.Proseslərin geokimyası. Bakl “Nafta-Press”, 2011, 110 s. N.Ə.Novruzov.

3.Базит-гипербазитовые плутоны Азербайджана – полигенные образования. Мат-лы Межд.-практ. конф «Актуальные проблемы современной геологии Казахстана». Алматы, 2012, с. 13-16.

4.Serpentinləşmə prosesinin petroloji mahiyyəti. “Yer və insan” jurnalı. Bakı, 2014, №1, s. 38-41

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin professoru
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları “Fəxri fərman”

“Tərəqqi medalı”

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, H.Cavid 119 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 
Mobil tel. (+994 50) 5729211 
Ev tel. (+994 12) 4325040
Faks  
Elektron poçtu Zakir_garaca@mail.az