Babayev Şeh Əli Əli İkram oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu)
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

25.00.09

Paleontologiya və stratigrafiya

Kiçik Qafqazın şimali-şərq yamaclarının eosen faunasının ekologiyası
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.09

Paleontologiya və stratigrafiya

Azərbaycanın paleogen nummulitidləri (riyazi modelləşdirmə və zonal stratiqrafiya)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-    xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-   beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100 məqalə, 10 kitab

 

22

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq  Azərbaycanın paleogençöküntülərinin nummulitlərə görə Qafqaz regional stratiqrafik komissiyası tərəfindən qəbul edilmiş zonal bölgü sxemini tərtib etmiş, nummulitlərin qabığının riyazi modellərini vermiş və bu modellər filogeniya və sistematika məsələlərinin həllində istifadə edilmişdir. Ş.Ə. Babayev paleosen və eosen epoxalarının iri foraminiferlərinin paleoekologiyasını tədqiq etmişdir.

O “BP”, “AMOCO”, “First Exchange” və s. şirkətlərlə beynəlxalq layihələrin iştirakçısı, ilk dəfə olaraq tərtib edilmiş “Azərbaycanın stratiqrafik kodeksi”-nin, “Apərbaycanın paleogeninin regional sxemi” , “Azərbaycanın geologiyası” monoqrafiyalarının əsas həmmüəlliflərindən biridir.

Ş.Ə. Babayev ilk dəfə azərbaycan dilində yazılmış “Riyazi geologiya” dərs vəsaitinin müəllifidir. O “Azərbaycanın geoxronoloji cədvəli” , “Azərbaycanın neftli-qazlı komplekslərinin stratiqrafik Atlası”, “İzahlı geoloji lüğətin” əsas həmmüəlliflərindən biri, ilk dəfə yazılmış “ Tətbiqi geologiya” monoqrafiyasının və “ Qısa azərbaycan-rus-ingiliscə ensiklopedik geoloji lüğətin”    müəllifidir.   
Elmi əsərlərinin adları

1. Условия седиментации отложений нижнего отдела Продуктивной толщи и их естественная радиоактивность

2. О стратиграфическом положении Продуктивной толщи Азербайджана

3. Геология Азербайджана, т.1,ч. 2. Палеогеновая система

4. Azərbaycan-rus-ingiliscə qısa ensiklopedik geoloji lüğət

5. Прикладная геология

6. Geological Heritage of Azerbaijan Republic
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Prof. Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Paleontologiya və stratigrafiya şöbəsinin rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (225)
Mobil tel. (+994 55) 8854783 
Ev tel. (+994 12) 5132901 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu

shekhbabayev@yandex.ru