Rüstəmov Muxtar İbrahim oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad şəh. 
Təvəllüdü 19.03.1931 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azәrbaycan Dövlәt Neft və Sənaye Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-Minerologiya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.04

Petrologiya, vulkanologiya 

Naxçıvan qırışıqlıq zonasının alt pliosen vulkanizmi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.03, 25.00.04

Geotektonika, geodinamika. Petrologiya, vulkanologiya

Fanerazoyda Aralıq dənizi qurşağı Xəzər–Qafqaz seqmentinin geodinamikası və maqmatizmi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

205

 

107

 

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2 - müəliflik şəhədətnaməsi və poliqorskit-pilolit gilləri Naxçıvan çökəkliyində, köklü qızıl Əlincəçay hövzəsində kəşfi 
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qırışıqlıq zonanın paleomezokaynozoy maqmatizmin etapları təyin edilmiş, petrofondu, petrogenezisi və pleyt-tektonik tipləri müəyən olunmuşdur. Toleit basalt, şoşonit, latit , traxit və teşenit suxurları Azərbaycanda ilk dəfə aşkar edilmişdir. Maqmatizm ilə tektonikanın qarşılıqlı münasibətini müəyyən etməklə yanaşı Qafqazda ilk dəfə kaldera strukturları kəşf edilmiş və onların local filiz-maqmatik sistemləri yaratması isbat olunmuşdur. Kiçik Qafqazda ilk dəfə eosen vulkan-plutonik assosiasiyaları aşkar olunmuş və ümumiyyətlə paleogen maqmatizmin təkamül trendi müəyyən edilmişdir. Mehri-Ordubad batolitinin formalaşması alt eosen toleit vulkanizmidən sonra çoxfazalı komaqmatik intruzivlərin təzahürü (47-45 Ma) və orta eosenin sonunda subgələvi olivin basalt vulkanizmin komaqmatik çoxfazalı intruzivlərindən (35-30Ma) əlavə mono və çoxfazalı intruzivlərin (25-22Ma) təzahürü ilə tamamlanır. Kiçik Qafqaz-Albors sistemində Zəngəzurun, Talışın, Qarabagın tektonik vəziyyətləri və geodinamik şəraiti yeni baxımdan izah olunmuş və gömrülmüş ofiolit suturası Zəngəzurda və onun davamı İran Qaradagı ilə Talış arasında aşkar edilmişdir.

Respublikada geodinamika elmi istiqamətin ilk və yeganə tədqiqatçısı olaraq Aralıq dənizi qürşağının Zaqros-Qafqaz seqmentində Paleotetisin və Mezotetisin geodinamik təkamül modelləri tərtib etməklə yanaşı–paleomezokaynezoy maqmatizmin pleyt-tektonik paylanmasının qanunauygunlugu aşkarlanmışdır. Cənub Xəzədə təbaşir vulkanizimlə müşaiyət olunan meridional riftogenezin aşkarından əlavə molas meqaçökəkliyin və onun konsolidasiya olunmuş rezurgent yer qatının formalaşması yeni baxımdan izah olunur. Həmçinin qarbohidrogenlərin mənşəyi isə dərin istilik kütlə plyum axımı və yer qatının rezurgensiyası ilə əlaqələndirilir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Новые данные о тектоническом строении Южного Зангезура. Геотектоника, 1968, №2, с.117-124

2. О наличии кальдеры на Малом Кавказе и механизм ее формирования. ДАН СССР, 1973, т.211, №6, с.1426-1428

3. Кальдеры с конфокальными гранитоидами – новый морфогенетический тип магматизма на Малом Кавказе. ДАН СССР, 1976, т.228, №6, с.1403-1406

4. Олистостромовые образования и проблемы офиолитов Араксинской зоны. Изв.АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле. 1979, №5, с.84-91

5. Geodinamic evolution of the South-Caspian basin and its oil and gas bearing system. “OGU 2002”, London-Tashkent, p.161-176

6. Южнокаспийский бассейн - геодинамические события и процессы. Баку, Nefta-Press, 2005, 345 c.

7. Главные тенденции геодинамической эволюции Центрального сегмента Тетиса. В кн. – Проблемные вопросы геодинамики, петрологии и металлогении Кавказа. Баку, Nafta-press, 2006, с. 14-35

8. Геодинамика и магматизм Загрос-Кавказского сегмента в фанерозое. «Palmarium» 2016, Том. 1, 525 стр; Том 2, 408 стр.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Rusiya mineroloji cəmiyyəti

2. Qafqaz mineral sərvətləri ET İ ekspert komisiyasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. “Tərəqi” medal, 2008

2. Əməkdər mühəndis, 2015

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073,  Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5100142 
Mobil tel. (+994 55) 6013312 
Ev tel. (+994 12) 5393526 
Faks (+994 12) 4975285 
Elektron poçtu rustamov-muxtar@rambler.ru