İsrafilov Yusif Həbib oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 06.08.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyuk elmi işci 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

04.00.06  

Hidrogeologiya

Şamxorcay-Kürakcay cayarası kontinental cöküntülərin yeraltı suların formalaşması, resursları və onlrdan istifadəsinin perspektivləri

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.97

Hidrogeologiya

Azərbaycan Respublikasının dağətəyi düzənliklərinin yeraltı suların ehtiyatlarının formalaşması, onların proqnozlaşdırılması və səmərəli istifadəsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

107-dən çox

 

15

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri

-  Respublikanın laylı-məsaməli yeraltı su yataqları resurs strukturlarının formalaşma qanunauyğunluqlarını müəyyənləsdirib;

-  Su-təsərrüfatı və yeraltı suların balanslarını və yeraltı və yerüstü su axımlarının  hidravliki əlaqələrini nəzərə almaqla yeraltı suların istismar ehtiyatların qiymətləndirməsinin yeni metodikanı işlənib hazırlayıb;

- Dağətəyi düzənliklərin gətirmə konuslarda yeraltı axımın toplamasının elmi-texniki əsaslarını  işlənib hazırlayıb;

-  Respublikanın  su qıtlıqı ilə səciyyələnən regionlara yeraltı su yataqlardan  suların göndərilmənin  elmi-texniki əsasların  işlənib hazırlayıb;

- Respublikanın termal suların formalaşmanı və onların  yüksək temperaturlu ocaqların fəza strukturlarını müəyyənləşdirib; 

 - Azərbaycan Respublikasının alternative və bərpa olunan enerji mənbələrinin səmərəli istifadənin elmi əsaslarını işləyib hazırlayıb.

Elmi əsərlərinin adları

1. - Y.H Israfilov (2011) The Challenge of Transboundary Aquifer Resources Management in the Azerbaijan Republic -multidisciplinary and multifunctional approaches. Paris. UNESKO.

2. Y.H. Israfilov (2011) Trans-boundary Groundwater Recourses Management in the Azerbaijan Republik: looking for solving old problems. IAH 2010 Krakow. AGH University of Science and Technology.

3. Y.H.Israfilov et al. (2010) Scientific bases of regulation of the environmental issues of Absheron peninsula. Issues of Azerbaijan geoecology and ways of their solution. Proceedings of conference, Baku

4. Y.H.Israfilov et al. (2010) About anomalous geological phenomenon in Shamakha region. Baku, “Proceedings” of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Earth Sciences, №1, “Nafta Press”, p. 77-82 (in Russian).

5. Y.H.Israfilov et al. (2010) Impacts of Climate Chance on Grounwater Resources: Review of a Case Study in Azerbaijan. NATO Science Series. № Izmir, Turkey

6. Y.H.Israfilov et al. (2009) Conceptual model of forming and schematizing of boundary states of groundwater of Absheron peninsula, Baku, “Proceedings” of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Earth Sciences, №2, “Nafta Press”, p. 74-77 (in Russian).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.Azərbaycan  Hidrogeologlar Assosiasiyasının sədr müavini;

2. “International Association of Hydrological Sciences” (İAHS) beynəlxalq assosiasiyasında Azərbacan  Respublikasının təmsilçisi;

3. “American Institute of  Hidrology”  beynəlxalq qurumun üzvü;

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı şəhəri, H.Cavid prosp. 119
Vəzifəsi Şöbə rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5101164
Mobil tel. (+994 50) 4251913
Ev tel. (+994 12) 4413413 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu yusifisrafil@gia.ab.az