Əsgərov Aydın Musa oğlu

 

Veb-sayt

 

  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıCəbrayıl rayonu, Horovlu kəndi 
Təvəllüdü 12.05.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2417.01

Botanika

Talışın Polystichum Roth və Polypodium L. cinslərinin sistematikası 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


2417.01

Botanika

Qafqazın ali sporlu bitkiləri (morfologiyası, sistematikası, ekologiyası, coğrafiyası, florogenez məsələləri və xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

194

 

49

 

27

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

10

Əsas elmi nailiyyətləri

A.Əsgərovun əsas tədqiqatları Qafqaz florasının ali sporlu bitkiləri, Azərbaycan florasının bir sıra ali bitki qruplarının sistematikası, florogenezi və genetik fondunun mühafizəsi məsələlərinə aiddir. O, ali sporlu bitkiləri Qafqaz regionu üzrə monoqrafik tədqiq etmişdir (Папоротники Кавказа, 2001). Alim elm üçün 10 yeni növ və növdaxili takson, Qafqaz və ona bitişik regionlar üçün 2 yeni cins və 22 yeni növ, Azərbaycan florası üçün 2 yeni cins, 12 yeni növ aşkar edilmişdir. A.Əsgərovun uzun illər ərzində Azərbaycan florasının tədqiqi zamanı və floristik ekspedisiyalar nəticəsində əldə etdiyi elmi nəticələr 3 cildli "Azərbaycanın ali bitkiləri" (2005-2008), "Azərbaycan florasının konspekti" (2011), "Azərbaycanin bitki aləmi" (2016) kitablarında toplanılıb. Bu əsərlərə 51 fəsilə, 250 cins və 928 növ yeni daxil edilmişdir. A. Əsgərov 30 ildən çox elmi ekspedisiyaların rəhbəri və iştirakçısı olmuş, Mərkəzi Herbari Fondunu çox sayda kolleksiyalarla zənginləşdirmişdir.

A. Əsgərov AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrand müsabiqəsinin layihə rəhbəri və “Collection of Crop Willd Relatives in Azerbaijan” beynəlxalq layihəsində baş taksonomist olmuşdur.

O, Gəvən (Astragalus) cinsini monoqrafik tədqiq etmiş (Ботанический журнал, 1991), Azərbaycan florasından təsvir olunan ali bitkilərin bütün nomenklatur tiplərini ilk dəfə olaraq tam şəkildə təhlil edərək nəşr etdirmişdir ("Новости систематики высших растений", 1989, №26; 1990, №27). A. Əsgərov "Azərbaycan Respublikası Qırmızı kitabı"nın hər iki nəşrinin (1989, 2013) və “Rusiyanın Qırmızı Kitabı”nın müəlliflərindən biridir. O, AMEA-nın Botanika İnstitutunda bioloji müxtəlifliyin tədqiqi problemi üzrə müxtəlif illərdə bir sıra iri elmi tədqiqat mövzularının elmi rəhbəri və iştirakçısı olmuşdur. O, Azərbaycan florasının endem və subendemlərini müfəssəl təhlil etmişdir (“AMEA-nın Xəbərləri”, 2011, №1; 2014, №1).

A.Əsgərovun elmi – tədqiqat istiqamətlərindən biri də Azərbaycan florasının mədəni bitkilərinin yabanı əcdadlarının tədqiqidir. O, elmi araşdırmalar və ekspedisiya materiallarının təhlili əsasında, beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq mədəni bitkilərin yabanı əcdadlarının təsnifatını işləyib hazırlamışdır (PANAS, 2016; Genetic Resources and Crop Evolution, 2019).

Elmi əsərlərinin adları

1. Папоротники Кавказа. Баку - “Элм”, 2001, 244 с.

2. Azərbaycanın ali bitkiləri. I cild, Bakı – “Elm” – 2005, 248 s., II cild, Bakı – “Elm” – 2006, 284 s., III cild, Bakı – “Elm” – 2008, 244 s.

3. Azərbaycan florasının konspekti. Bakı – “Elm” – 2011, 204 s.

4. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TeasPres, 2016, 444 s.

5. Cистематикa родов Polystichum Roth и Polypolium L. Талыша. Ботанический журн., №10, 1972

6. Птеридофиты Азербайджана, Ботанический журн., №7, 1977

7. Гроздовник виргинский новый вид для флоры Кавказа. Ботанический журн., №9,1977

8. Редкие папоротники Кавказа и их охрана. Ботанический журн., №6, 1983

9. Taxonomy and geodraphy of the caucasus ferns. Abstr. Of papers pres. St the Intern. Sympos. 1 on Systematic Pteridolagy – Berging, China, 1988

10. Триповые образцы таксонов сосудистых растений, хранящиесяв Баку (ВАК). Новости сист. высш, раст. 1989, вып.26; 1990, вып. 27

11. Forest Ferns of the Caucasus, Its’ Systematic and Eco-Geographical Analysis. International Caucasian Forestry Symposium. October 24-26, Artvin-Turkey, 2013. p.258-264.

12. Rare and Endangered Crop Wild Relatives of Absheron Peninsula and Gobustan Area of Azerbaijan. International Caucasian Forestry Symposium. October 24-26, Artvin-Turkey, 2013. p.1077-1078.

13. Studies on a clover (Trifolium L.) collection from Lenkaran-Lerik region of Azerbaijan. Genetic Resources and Crop Evolution, 2019, V.66, N3, p. 611-618

14. Micromorphology of seedsof Bucerates, Lunatae, Hymenocarpos sections of Medicago L. species in Azerbaijan. International Journal of Botany Studies 5 (1), 2020. 109-113

15. "Микроморфология семян в некоторых таксонах Vicia, принадлежащих к секции Cracca из Азербайджана." Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада, 134(2020): 17-23

16. “Микроморфологическая структура семян у некоторых видов Lathyrus L. на Южном Кавказе (Азербайджан).” Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Биология. Химия. Т. 6 (72). 2020. № 1. с. 14–25

17. “Исследования микроморфологических особенностей семян видов рода Trifolium L. Флоры Южного Кавказа (Азербайджанская Республика, Талыш) на электронном микроскопе (СЭМ) и их таксономическое значение.”Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Биология. Химия. Т. 6 (72). 2020. № 2. с. 138-148

18. “Исследование генетического разнообразия рода Люцерна (Medicago L.) с применением ISSR маркеров”. Проблемы развития АПК региона научно-практический журнал Дагестанского Государственного Аграрного

19. Университета Имени М.М. Джамбулатова. №1(41). 2020. с. 27-34

20. Биоморфологическая оценка некоторых таксонов вики (Vicia L., Fabaceae Lindl.), распространенных в Азербайджане. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. 2020.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. “İnternational Union for Conservation of Nature and Natural Resources (İUCN)” təşkilatında ekspert.

2. “İnternational Association Pteridologists” təşkilatında – Qafqaz üzrə koordinator.

3. "European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources" təşkilatında işçi qrupunun üzvü

4. AMEA Aqrosenozlar və ekosistemlərin mühafizəsiüzrə Elmi şuranın üzvü

5. "Azərbaycan Respublikası Qırmızı Kitabı"nın üçüncü nəşrinin redaksiya heyətinin üzvü

6. "Həyat elmləri və biotibb jurnalı" və "Yer və insan" jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Müxtəlif  illərdə dövlət və qeyri – dövlət universitetlərində professor, kafedra müdiri, dekan,  prorektor, rektor vəzifələrində çalışıb. Hazırda BDU-da əvəzçiliklə professor vəzifəsində çalışır.  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin Fəxri Fərmanı (22.04.2019) 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Ekobotanika və sistematika şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5628625 
Mobil tel. (+994 50) 3130770
Ev tel. (+994 12) 5394610 
Faks (+994 12) 4499221 
Elektron poçtu

askerov1@mail.ru

aydin.asgerov@genres.science.az