Əminov Naib Xalıq oğlu

 

Veb-sayt  www.genres.az   
Anadan olduğu yer Salyan şəh. 
Təvəllüdü 1938 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlər Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

Sitologiya-embriologiyaPaxlalıların (Vicia faba L.) endosperminin mikroskopik və submikroskopik quruluşu
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

03.00.15

Genetika

 

Triticum L. cinsində təkamülün sitogenetik aspektləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

79

 

34

11 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

5

Əsas elmi nailiyyətləri Genetik tədqiqatlarda formaəmələgəlmə mənbəyi kimi istifadə olunan yeni genom strukturuna malik sintetik buğda amfidiploidləri (AABDRR, AADDSS, AABBSS) yaradılmışdır. Yeni sintetik şaxəlisünbüllü tetraploid buğa növünün (T. abscheronicum Aliyeva et Aminov) və biri bərk, digəri yumşaq olmaqla, iki buğda sortunun müəllifidir. İran mənşəli Ae. speltoides Tausch –in tetra- və heksaploid buğdaların B genomunun donoru və habelə Ph-geninin zəif supressoru olduğu eksperimental olaraq sübuta yetirilmişdir. Genom strukturlarının eyniliyinə baxmayaraq, meyozu tənzimləyən genlər sisteminin hər bir növ üçün avtonomluğu müəyyən edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Романов И.Д., Соколов И.Д., Аминов Н.Х. Цитология эндосперма цветковых растений. Киев-Донецк, 1980, 178 с. (монография).

2. Аминов Н.Х., Наврузбеков Н.А. Цитогенетическая характеристика нового амфидиплоида с геномной структрой АuАuDD. Доклады Всесоюзной ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени академии с.-х. наук им. В.И.Ленина, № 6, Москва, 1985, с.  14-15.

3. Аминов Н.Х., Рафиева Г.К. Характер мейоза у гибридов мягкой пшеницы с амфидиплоидом 

T. dicoccum × Ae. speltoides

. В кн.: Цитогенетика зерновых культур, Таллинн, 1990, с. 13-16.

4. Аминов Н.Х. К происхождению второго генома у 

T. araraticum 

и 

T. dicoccoıdes

. Известия АН Азербайджана, № 1-6, Баку, 1999, с. 119-124.

5. Аминов Н.Х. Анализ конъюгации хромосом у гибридов пшеницы в связи с происхождением ее второго генома. Известия АН Азербайджана, № 1-3, Баку, 2000, с. 119-125.

6. Аминов Н.Х. К вопросу регуляции мейоза у амфидиплоидов и межамфидиплоидных гибридов. Известия АН Азербайджана, № 1-6, Баку, 2001, с. 133-138.

7. Алиева А.Д., Акпаров З.И., Аминов Н.Х. Международная Кавказская конференция по зерновым и зернобобовым культурам, Тбилиси, 2004, с. 10-12.

8. Алиева А.Д., Аминов Н.Х. Генетический потенциал новообразования в роде 

Triticum 

L. Доклады Российской академии сельскохоз-яйственных наук, № 6, Москва, 2004, с.8-10.

9. Велиева Л.С., Аминов Н.Х. Влияние водно-спиртогого экстракта из плодов 

Crataegus pentagyna 

Waldst. et Kit. на химический мутагенез в клетках млекопитающих. Растительные ресурсы, т. 41, вып. 3, Санкт-Петербург, 2005, с. 124-129.

10. Əminov N.X. Buğda genomlarının təkamülü. Bakı: Nafta-Press, 2006, 214 səh. (monoqrafiya).

11. Аминов Н.Х. Источники новообразования в роде 

Triticum 

L. Международная конференция «Генетические ресурсы культурных растений. Проблемы эволюции и систематики культурных растений» (к 120-летию со дня рождения Е.Н. Синской), Санкт-Петербург, 9 -11 декабря 2009 года, с. 148-150.

12. Aliyeva A.J., Aminov N.Kh. A novel source of germplasm for development of branched ear wheat. 6th International Triticeae Symposium, May 31-June 5, 2009, Kyoto, Japan, p. 71.

13. Aliyeva A.J., Aminov N.Kh. Inheritance of the branching in hybrid populations among tetraploid wheat species and the new branched spike line 166-Shakheli. Genetic Resources and Crop Evolution, 2011, 58(5): 621-628.

14. Əminov N.X., Əliyeva A.C. 

Aegilops 

L. və 

Triticum 

L. cinsləri arasında qarşılıqlı genetik münasibətlər. Bakı: Elm, 2012, 480 səh. (kitab).

15. Əliyeva A.C., Əminov N.X. 171ACS xətti ilə tetra- və heksaploid buğda növ və amfidiploidləri arasindaki hibrid populyasiyalarda meyozun və yeni tipli şaxəlilik əlamətinin irsiliyinin genetik xarakterinin tədqiqi. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb elmləri), Bakı: Elm, 2012, 67(2): 48-58.

16. Aliyeva A.J., Aminov N.Kh. Genetic Analysis of the New Source of Novel Spike Branchiness Trait in Wheat. BIT’s 4th Annual World DNA and Genome Day-2013, “Qrand Celebrations of 60th 

Anniversary of DNA Structure Discovery” – April 25-27, 2013, Nanjing, China, volume 1, p. 196.

17. Алиева А.Дж., Аминов Н.Х. Влияние генома D пшеницы на проявление признака нового типа ветвистоколосости у гибридных популяциях линии 171ACS. Генетика, 2013, том 49, № 11, с. 1284-1291.

18. Мехтиева С.П., Аминов Н.Х. Формообразовательный процесс при скрещиваниях гексаплоидного тритикале с полбой. Фундаментальная исследования, 2013, № 11, Часть 6, с. 1191-1196.

19. Əliyeva A.C., Əminov N.X. 

Aegilotriticale 

ilə yumşaq buğda (

Triticum aestivum 

L.) arasındakı cinsarası qısaboylu xətlərin klassik və molekulyar sitogenetik metodlarla tədqiqi. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb elmləri), Bakı: Elm, 2013, c. 68, № 2, s. 76-85.

20. Amagai Y., Aliyeva A.J., Aminov N.Kh. et al. Microsatellite mapping of the genes for sham ramification and extra glume in spikelets of tetraploid wheat. Genetic Resources and Crop Evolution, 2014, vol. 61, № 2, p. 491-498.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın fəxri fərmanları 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Genetik Ehtiyatlar Institutu

AZ 1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. +994 12 5625478  
Mobil tel. +994 50 5800426 
Ev tel. +994 12 5392357 
Faks +99412 5625478
Elektron poçtu

anaib@rabler.ru