Əminov Naib Xalıq oğlu

 

Veb-sayt  
  
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, 

Salyan şəh. 
Təvəllüdü 20.02.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.05

Sitologiya-embriologiya

Paxlalıların (Vicia faba L.) endosperminin mikroskopik və submikroskopik quruluşu

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı03.00.15

Genetika

Triticum L. cinsində təkamülün sitogenetik aspektləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

127

 

72


20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

8


1

Əsas elmi nailiyyətləri Genetik tədqiqatlarda formaəmələgəlmə mənbəyi kimi istifadə olunan yeni genom strukturuna malik sintetik buğda amfidiploidləri (AABDRR, AADDSS, AABBSS) yaradılmışdır. Yeni sintetik şaxəlisünbüllü tetraploid buğa növünün (T. abscheronicum Aliyeva et Aminov) və biri bərk, digəri yumşaq olmaqla, iki buğda sortunun müəllifidir. İran mənşəli Ae. speltoides Tausch –in tetra- və heksaploid buğdaların B genomunun donoru və habelə Ph-geninin zəif supressoru olduğu eksperimental olaraq sübuta yetirilmişdir. Genom strukturlarının eyniliyinə baxmayaraq, meyozu tənzimləyən genlər sisteminin hər bir növ üçün avtonomluğu müəyyən edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Романов И.Д., Соколов И.Д., Аминов Н.Х. Цитология эндосперма цветковых растений. Киев-Донецк, 1980, 178 с. (монография).

2. Аминов Н.Х., Наврузбеков Н.А. Цитогенетическая характеристика нового амфидиплоида с геномной структрой АuАuDD. Доклады Всесоюзной ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени академии с.-х. наук им. В.И. Ленина, № 6, Москва, 1985, с. 14-15.

3. Аминов Н.Х., Рафиева Г.К. Характер мейоза у гибридов мягкой пшеницы с амфидиплоидом T. dicoccum × Ae. speltoides. В кн.: Цитогенетика зерновых культур, Таллинн, 1990, с. 13-16.

4. Аминов Н.Х. К происхождению второго генома у T. araraticum и T. dicoccoides. Известия АН Азербайджана, № 1-6, Баку, 1999, с. 119-124.

5. Аминов Н.Х. Анализ конъюгации хромосом у гибридов пшеницы в связи с происхождением ее второго генома. Известия АН Азербайджана, № 1-3, Баку, 2000, с. 119-125.

6. Аминов Н.Х. К вопросу регуляции мейоза у амфидиплоидов и межамфидиплоидных гибридов. Известия АН Азербайджана, № 1-6, Баку, 2001, с. 133-138.

7. Алиева А.Д., Аминов Н.Х. Генетический потенциал новообразования в роде Triticum L. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук, Москва, 2004, № 6, с. 8-10.

8. Əminov N.X. Buğda genomlarının təkamülü. Bakı: Nafta-Press, 2006, 214 səh. (monoqrafiya).

9. Aliyeva A.J., Aminov N.Kh. Inheritance of the branching in hybrid populations among tetraploid wheat species and the new branched spike line 166-Shakheli. Genetic Resources and Crop Evolution, 2011, 58(5): 621-628.

10. Əminov N.X., Əliyeva A.C. Aegilops L. və Triticum L. cinsləri arasında qarşılıqlı genetik münasibətlər. Bakı: Elm, 2012, 480 səh. (kitab).

11. Əliyeva A.C., Əminov N.X. 171ACS xətti ilə tetra- və heksaploid buğda növ və amfidiploidləri arasindaki hibrid populyasiyalarda meyozun və yeni tipli şaxəlilik əlamətinin irsiliyinin genetik xarakterinin tədqiqi. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb elmləri), Bakı: Elm, 2012, 67(2): 48-58.

12. Алиева А.Дж., Аминов Н.Х. Влияние генома D пшеницы на проявление признака нового типа ветвистоколосости у гибридных популяциях линии 171ACS. Генетика, 2013, том 49, № 11, с. 1284-1291.

13. Мехтиева С.П., Аминов Н.Х. Формообразовательный процесс при скрещиваниях гексаплоидного тритикале с полбой. Фундаментальная исследования, 2013, № 11, часть 6, с. 1191-1196.

14. Əliyeva A.C., Əminov N.X. Aegilotriticale ilə yumşaq buğda (Triticum aestivum L.) arasındakı cinsarası qısaboylu xətlərin klassik və molekulyar sitogenetik metodlarla tədqiqi. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb elmləri), Bakı: Elm, 2013, c. 68, № 2, s. 76-85.

15. Amagai Y., Aliyeva A.J., Aminov N.Kh. et al. Microsatellite mapping of the genes for sham ramification and extra glume in spikelets of tetraploid wheat. Genetic Resources and Crop Evolution, 2014, vol. 61, № 2, p. 491-498.

16. Amagai Y., Aliyeva A.J., Aminov N.Kh. et al. Microsatellite mapping of the gene for sham ramification in spikelets derived from a hexaploid wheat (Triticum ssp.) accession 171ACS. Genetic Resources and Crop Evolution, 2015, vol. 62, № 7, p. 1079-1084.

17. Eldarov M.E., Aminov N.X., van Slageren M. Distribution and ecological diversity of Aegilops L. in the Greater and Lesser Caucasus Regions of Azerbaijan. Genetic Resources and Crop Evolution, 2015, vol. 62, № 2, p. 265-273.

18. Gadimaliyeva G., Aminov N., Jahangirov A. et al. Productivity and Disease Resistance of Primary Hexaploid Synthetic Wheat and their Crosses with Bread Wheat. Cereal Research Communications, 2018, 46(2): 354–363.

19. Eldarov M.E., Aminov N.X., van Slageren M. Distribution and new variability of Aegilops cylindrica Host in Azerbaijan. Genetic Resources and Crop Evolution, 2018, 65(4): 1307-1316.

20. Aliyeva A.J., Farkas A., Aminov N.Kh. et al. Molecular Cytogenetic Analysis and Meiotic Pairing Behavior of Progenies Originating from a hexaploid Triticale (×Triticosecale, Wittmack) and Bread Wheat (Triticum aestivum, L.) Cross. Cytogenet Genome Res 2020, 160(1): 47-56.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri Fərmanı (12.03.2003, №10/10-188), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq, məhsuldar elmi və elmi-ictimai fəaliyyətinə görə Fəxri Fərman (2 dekabr 2015),

Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 4 noyabr tarixli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Molekulyar sitogenetika şöbəsinin  müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5625418  
Mobil tel. (+994 50) 5800426 
Ev tel. (+994 12) 5392357 
Faks  
Elektron poçtu

anaib@rabmler.ru 

naib.aminov@genres.science.az