Əliyev Ramiz Tağı oğlu

 

Veb-sayt

 

  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Göyçay rayonu, Potu kəndi 
Təvəllüdü 25.12.1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.12

Bitki fiziologiyası

Buğdanın müxtəlif növ və növmüxtəlifliklərinin ontogenezində nuklein mübadiləsi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı03.00.15

Genetika

Особенности генетического аппарата клеток и прогнозирования гетерозиса у гибридов растений

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

249

 

107

 

40

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


11


Əsas elmi nailiyyətləri Bitkilərin stres amillərə davamlılığı, heterozis hadisəsi və poliplodiya kimi elmi-nəzəri problemlərin molekulyar-genetik əsaslarının öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Heterozis buğda hibridlərinin somatik hüceyrələrində DNT-nin miqdarının artma faktı ilk dəfə olaraq aşkar edilmişdir, bu nəticələr ixtira kimi qəbul edilmiş və müəlliflik şəhadətnaməsi alınmışdır. Əliyevin tədqiqatları ilə müəyyən edilmişdir ki, bitkilərin stres amillərə davamlılığı hüceyrə genetik sistemlərinin yenidən qurulması və bunun nəticəsində bəzi genlərin ekspresiyasının sürətlənməsi hesabına baş verir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Али–заде М. А., Алиев Р.Т. Содержание нуклеиновых кислот у полбы красно–колосой, твердой пшеницы и их гибридов в онтогенезе. Журнал «Сельскохозяйственная биология» Москва, 1968, № 5, с. 771-772.

2. Али–заде М. А., Алиев Р.Т.Содержание ДНК в соматической клетке и хромосоме у полиплоидных форм пшеницы. Доклады АН СССР. Москва, 1972, Т.203, № 4, с. 942-944.

3. Али–заде М.А., Алиев Р.Т. Содержание нуклеиновых кислот и азотистых веществ у гетерозисных гибридов пшеницы. Цитология и генетика. Киев, 1974, Т. 8, №4, с.296-299.Алиев Р.Т. Али–заде М. А. Степень изменения содержания ДНК в соматической клетке гетерозисных гибридов пшеницы при прямом и обратном скрещивании. Доклады ВАСХНИЛ. Москва, 1975, № 8, c.7-8.

4. Гилязетдтнов Ш.Я., Яхин И.А., Камалетдинов М.А., Алиев Р.Т. Изменения содержания ДНК в разных органах и тканях гетерозисных гибридов кукурузы и их родительских форм. Физиология растений, Москва, 1977, Т.24, Вып. 3, с. 513-521.

5. Алиев Р.Т. Мамедова А. Содержание нуклеиновых кислот и активность фото-химических реакций у томатов в связи с гетерозисом. Сельскохозяйственная биология, Москва: Агропромиздат, 1986, № 4, c.67-70.

6. Алиев Р.Т. Мамедова А. О механизме повышения содержания ДНК в клеточных ядрах гетерозисных гибридов пшеницы и томатов. Сельскохозяйственная биология. Москва: Агропромиздат, 1987, № 6, c.9-12.

7. Алиев Р.Т. Изменения соотношения фракций повторяющихся последовательностей в геномах растений при гетерозисе. Журнал «Генетика», Москва, 1993, Т. 29, № 6, с 990-994

8. Aliyev R.T., Coşkunçelebi K., Beyazoğlu O. Mısır (Zea mays L.) Genetik Sistemlərində Gibrellik Asitin Meydana Getirdiyi Degişmeler. Türk bioloji dergisi BİOLOGY, Ankara, TÜRKİYE 1996, 20, p. 201-205.

9. Aliyev R.T., Coşkunçelebi K., Beyazoğlu O. Effect of Gibberellinsс Aсid on the Alterations Caused by Drought Stress in the Genome of cotton (Gossypium hirsutum L.) seedlings. Turkish Journal of Biology, Ankara (Turkey), 1997, 21, № 2, p. 175-179.

10. Aliyev R.T., Coşkunçelebi K., Beyazoğlu O. Effect of Gibberellic Acid on the Nucleic Acids Content in Wheat Seedlings (Triticum aestivum L.) Grown under Water Deficit. Pakistan Journal of Biologi¬cal Sciences. 2000, 3, 1, p. 24-26.

11. Aliyev R.T. Coşkunçelebi K., Beyazoğlu O., Hacıyeva Ş.İ. Alterations iin the genome of Wheat seedlings grown under drought stress and the effect of gibberellic acid on these alterations. Rivista di Biologia,2000, 93, p. 183-190.

12. Aliyev R.T. Abbasov M.Changes in genome structure of wheat varieties caused by drought and salt stress and effects of phytohormones on these changes. Copyright © 2004. New directions for a diverse planet: Proceedings of the 4th International Crop Science Congress Brisbane, Australia, 26 Sep–1 Oct 2004. www.cropscience.org.au

13. Ramiz Taqi Aliyev, Mehraj Ali Abbasov, Alamdar Charkas Mammadov Genetik Identification of Diploid and Tetraploid Wheat Species with RAPD Markers. Turkish Journal of Biology, 31, Ankara, 2007, p. 173-180.15.

14. Shiri., Aliyev R.T., M.,Choukan, R.Water stress effects on combining ability and gene action of yield and genetic properties of drought tolerance indices in Maize. Research Journal of Environment Sciences, Academik Journal Inc, USA, 2010, v.4, p.75-84.

15. Shiri.,M., Aliyev R.T., Choukan.,R. Drought Tolerance Evolution in Maize Hybrids using Biplot Method. Trends in Applied Sciences Research 5 (2), Academik Journal Inc, USA, 2010, v.5, p. 129-137.

16. Sanjari A., Aliyev R.T. Masjedlou B.Evaluation of yield potential and stress adaptive trait in wheat genotypes under post anthesis drought stress conditions. African Journal of Agricultural Research Vol. 5(20), 2010, pp. 2829-2836.

17. Sanjari Pireivatlou A., Aliyev R.T., Sorkhilalehloo B.Grain filling rate and duration in bread wheat under irrigated and drought stressed conditions. Journal of plant physiology and breeding., 2011, 1(1) 69-86.

18. M. Shiri., Aliyev R.T. Effect of drought Stresss on Nucleic Acids Content Changes in Maize Varieties. Research Journal of Biological Sciences 2012, 7 (1), p.38-42.

19. Afet Mammadova, Ramiz Aliyev, Sevda Babayeva Mehraj Abbasov. Studying the Intensity of Physiological and Genetic Processes in Plants Treated with Maleic Hydrazide. Albanian journal of agricultural sciences 2015;14 (4):338-343

20. Jamileh Malbin, Mohammad- Sadegh Fallah, Zohren Charifi, Ramiz Aliev, et al. Cryptic de novo deletion at 2q23.3-q24.1 in a patient vith intellectual disability Journal of Genetics, Vol. 95, No. 2, june 2016, 41-44

21. Алиева А.А., Алиев Р.Т., Бабаева С.М., Аббасов М.А., Гурбанова Г.С., Сафарзаде З.С. Оценка генетического разнообразия местных сортов и форм яблони Азербайджана с использованием ISSR-маркеров // Аграрный научный журнал Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. № 10, 2017, c. 9-14.

22. Aliyev R.T., Hajiyeva Sh.I., Abishova Kh.Sh., Mikayilova R.T., Qualityindicators of various durum wheat (T.durum Desf ) Samples and determinationof theirtolerance to abiotic stresses (Salinity and Drought) // European Journal of Natural History. 2020, №4, səh. 3-8

23. Aliyev R.T., Ibrahimova Z.Sh., Mammadova S.A., Hasanova G.I. Evaluation of physiological and biochemical parameters of bread wheat (T.aestivum L.) samples under stress // European Journal of Natural History. 2020, №1, səh. 16-19

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Genetika və seleksiya, Bitki fiziologiyası, Biokimya və Botanika cəmiyyətlərinin üzvü

 
Pedaqoji fəaliyyəti

1979-1984-cü illərdə Azərbaycan Pedoqoji Universiteti

1973-1995-ci illərdə Qaradəniz Texniki Universiteti (Türkiyə)

1996-2003 Erciyes Universiteti (Türkiyə) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Respublika "Bilik" Cəmiyyətinin Fəxri fərmanı (30.03.1989), AMEA Rəyasət Heyəti tərəfindən Elmi nailiyyətlərinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 60 illik yubileyi münasibətilə Fəxri Fərman (12.12.2005, №24/1), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq, məhsuldar elmi və elmi-ictimai fəaliyyətinə görə Fəxri Fərman (2 dekabr 2015), Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 4 noyabr tarixli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı, AMEA-nın maqistraturasında Molekulyar genetikanın tədrisi üzrə nümunəvi və məhsuldar pedaqoji fəaliyyətinə görə AMEA prezidentinin mükafatı (2019).

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, AZ1106, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155

Vəzifəsi Bitki fiziologiyası şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5628625 (114) 
Mobil tel. (+994 55) 7882781  
Ev tel. (+994 12) 5692781 
Faks  
Elektron poçtu

aliyevramiz37@gmail.com

ramiz.aliyev@genres.science.az