Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu

 

Veb-sayt

 

   
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıQazax rayonu 
Təvəllüdü 1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

06.01.11

Bitkilərin mühafizəsi

Azərbaycan SSR şəraitində üzümün rayonlaşdırılmış və yeni seleksiya formalarının filloksera və göbələk xəstəliklərinə davamlılığı. 

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


2414.01;  2409.01

Mikrobiologiya;  Genetika

Filloksera ilə zədələnmiş müxtəlif üzüm sortlarının köklərində mikroorqanizmlərin öyrənilməsi və kompleksdavamlı formaların aşkar edilməsi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

238

 

90

 

 

10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

1

 

Əsas elmi nailiyyətləri
Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindən götürülmüş müxtəlif üzüm sortlarının filloksera ilə sirayətlənmiş köklərinin çürüməsinə və tənəklərin məhv olmasına demək olar ki, eyni mikroorqanizmlər səbəb olur: Göbələklər- Gliocladiumverticilloides Pidopl., Fusarium oxysporum Schlecht., Fusarium roseum Link., Cylindrocarpon radicicola Wr. Penicillium cyclopium Westl., Penicillium citrinum Thom., Absidia capillataRhacodiella vitisMucor Mucedo (L.) Fres., Molissia vitis; bakteriyalar- Pseudomonas liquefaciens Migula və Bacillus mesentericus vulgatus Flugge.Növlərarası mürəkkəb hibridlərlə (2 bal) filloksera və əsas göbələk xəstəliklərinə müxtəlif davamlılığı ilə fərqlənən Avrasiya (V.viniferaL.) növünə aid üzüm sortları arasında aparılan çarpazlaşdırılmalar nəticəsində müsbət, mənfi və sıfır heterozis effekinə malik hibridlər alınmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Шихлинский Г.М. 

Оценка устойчивости сортов и форм винограда к  основным грибным болезням в условиях Азербайджана // Материалы XIV Международного симпозиума. Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье. 3-й съезд селекционеров. Симферополь, 2006, с.475-476.

2. Mavlyanova R., Alimov I., Pirnazarov I., Akparov Z., Ahmadov S., Shixlinski H.  Ecological evaluation of AVRDC- the world vegetable centers vegetable  crops accessions in Uzbekistan and Azerbaijan // Современное состояние картофелеводства и овощеводства и их научное обеспечение. Алматы, 2006, с.315-321. 

3. Şıxlinski H.M. Kolleksiya sortlarının və seleksiya üzüm formalarının əsas göbələk xəstəliklərinə davamlılıqlarının qiymətləndirilməsi // AMEA Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası. Bakı: Elm, 2006, № 5-6, s.158-165.

4. Şıxlinski H.M. Kompleks süni yoluxma fonunda üzüm sort və formalarının filloksera və göbələk xəstəlikləri ilə sirayətlənmələrinin tədqiqi // AMEA Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası. Bakı: Elm, 2007, № 5-6, s.92-99.

5. Shykhlinski H.M. Evaluation of grape varieties resistance to fungi diseases // Materials of III International young Scientists conference. Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Odesa, 2007, p.99. 

6. Шихлинский Г.М. Иммунитет винограда к микроорганизмам – возбудителям гниения корней, поврежденных филлоксерой // VII  Международный симпозиум. Новые нетрадиционные растения и перспективы их использования. Москва, 2007, т.3, с.300-302.

7. Шихлинский Г.М.,  Мусаев М.К., Салимов В.С., Хияви К.Г. Иммунологическая оценка сортов и форм винограда к филлоксере и микроорганизмам в условиях Азербайджана // VIII съезд Украинского общества генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова. Киев: Логос, 2007, т. 2, с.421-423.

8. Шихлинский Г.М. Оценка сортов и форм винограда на устойчивость к филлоксере // Материалы XVI Международного симпозиума. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Эниология. Экология и здоровье. Симферополь: 2007, с.325-326.  

9. Шихлинский Г.М. Изучение видового состава фитопатогенных грибов, вызывающих гниение корней у пораженных филлоксерой сортов винограда в условиях Азербайджана // Материалы XVI Международного симпозиума. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Эниология. Экология и здоровье. Симферополь: 2007, с.338-339. 

10. Шихлинский Г.М., Акперов А.И., Хияви К.Г. Использование сложных межвидовых гибридов в селекции винограда к филлоксере // Материалы V Международной научной конференции. Регуляция роста, развития и продуктивности растений. Минск: Право и экономика, 2007, с.217.

11. Шихлинский Г.М.,  Хияви К.Г.  Защита сортов и форм винограда от вредителей и болезней в условиях Азербайджана // Материалы Международной научной конференции. Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения. Пенза, 2008, Ч.II, c. 111-112.       

12. Шихлинский Г.М.,  Хияви К.Г.  Фитопатогенные микроорганизмы- возбудители гниения корней винограда, пораженных филлоксерой в условиях Азербайджана // Современная микология в России. Материалы 2-го съезда микологов России. Москва: НАМ, 2008, Т.2, с.214.

13. Шихлинский Г.М.,  Хияви К.Г.  Микроорганизмы- возбудители гниения корней винограда, поврежденных филлоксерой в условиях Азербайджана // VIII Международная научно-методическая конференция. Интродукция нетрадиционных и редких растений. Воронеж: Кварта, 2008, Т.1, с. 82-84.

14. Шихлинский Г.М.,  Хияви К.Г.  Оценка устойчивости интродуцированных гибридов винограда к основным грибным болезням в условиях Азербайджана // Mатериалы докладов Х Международного симпозиума. Эколого-популяционный анализ полезных растений: интродукция, воспроизводство, использование. Сыктывкар, 2008,  с.241-242.

15. Шихлинский Г.М.,  Акперов А.И., Хияви К.Г. Оценка и подбор исходного материала  для изучения наследования признаков устойчивости к милдью // Сборник научных трудов Национальной Академии Наук Украины. Факторы экспериментальной эволюции организмов. Киев: Логос, 2008, Т.5, с.226-230.

16. Шихлинский Г.М.,   Акперов А.И., Хияви К.Г., Акрами М., Ирани Г. Подбор исходного материала для изучения наследования признаков устойчивости у винограда к филлоксере и гниению корней // Материалы XVII Международного симпозиума. Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье. Симферополь, 2008, с. 355-358.

17. Shikhlinski H.M.  Microorganisms caused rotting of grape root infected by phylloxera // 2nd

İnternational Symposium on Genomics of Plant Genetic Resources. Bologna, İtaly, 2010, p.282.

18. Karbalaei Khiyavi H.,  Shikhlinski H.M.  Babaei Ahari A., Gangeh R., Akrami A., İrani H. Study of effects of 

Uncinula necator 

on the yield and quality of grapes (

Vitis vinifera

) in Ardabil province // 6th congres of  horticultural, university of Rasht. Iran, 2010, p.2045-2046.

19. Karbalaei  Khiyavi H., Shikhlinski H.M., Babaei Ahari A. Evolution of resistansce of different grape cultivars to causal agent of grapevine powdery mildew (

Uncinula necator) in Ardabil province // 6th congres of  horticultural, university of Rasht. Iran, 2010, p.2080-2081.

20.  Karbalaei Khiavi H., Shikhlinski H.M., Babaei Aharı A., Heydari A., Fathi H. Evaluation of resistance in different grape cultivars against 

Uncinula necator in Meshkinshahr region, Iran // Modern Science of Sustainable Agriculture Journal. Miyana, İran, 2011, Vol.7, №1, pp.48-54.

21. Shikhlinski H.M.  Microorganisms causing rotting of grape roots infected by phylloxera in the Askeran region // XVI Congress of European Mycologists. Thessaloniki, Greece, 2011, p.147-148.

22.  Karbalaei Khiavi, Haji Shikhlinski, Babaei Aharı, Asgar Heydari, Mahammad Akrami. Study on Biology and Epidemiology of Uncinula necator-the causal agent of grape Powdery Mildew disease // Journal of Environmental Science and Engineering A. Database of EBSCO, Massachusetts, USA, 2012, Vol.1, №4, pp.574-579.

23. Hossein Karbalaei Khiavi, Haji Shikhlinskiy, Asadollah Babaei Aharı and Mohammad Akrami. Evalution of different grape varieties for resistance to powdery mildew caused by Uncinula necator // African Journal of Agricultural Research. USA, 2012, Vol.7, №29, pp.4182-4186.

24. Hossein Karbalaei Khiavi, Haji Shikhlinskiy, Asadollah Babaei Aharı & Mohammad Akrami. Study on the biology and epidemiology of Uncinula necator the causal agent of grape powdery mildew disease // Life Science Journal. Richmond Hill, New York, United States, 2012, Vol.9, №3, pp.1787-1792.

25. Shikhlinski H.M. The Condition of Fungus Caused to Rotting of Grape Root Infected by Phylloxera in Beylagan Region / International Caucasian Forestry Simposium, Artvin, Turkey, 2013, p.565-569. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

3 il

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

AZ1106,  Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 155. 
Vəzifəsi İmmunogenetika şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5766931
Ev tel. (+994 12) 5630816  
Faks  
Elektron poçtu

Sh.haci@yahoo.com