İsmayılova Xədicə Yusif qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 21.03.1944
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

03.00.13   

İnsan və heyvan fiziologiyası

İnteroreseptiv qlikemik reaksiyaların hipotalamik tənzimlənməsi mexanizmlərində serotinin rolu

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

03.00.13 

İnsan və heyvan fiziologiyası

Ali sinir fəaliyyətində müxtəlif tipoloji xüsusiyyətləri olan heyvanlarda davranışın tənzimlənməsinin monoamerzik mexanizmlərinin funksional spesifikliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

130 elmi əsərlər, o cümlədən - 1 monoqrafiya (228s) və 1 metodik göstəriş (48s)

 

90

 

40

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri Ali sinir fəaliyyətinin müxtəlif tipoloji xüsusiyyətləri olan heyvanlarda davranışın tənzimləmisinin monoaminergik funksional spesifikası və Müxtəlif fenotipli sinir sisteminə malik olan sıçovullarda ali sinir fəaliyyətinin monoaminergik mexanizmlərinin supertoksikantlarla pozulması və onların neyropsixotrop korreksiyası aktual mövzu üzrə iş aparır. Beynin ali funksiyalarının integrativ proseslərinin (təlim, diqqət,emosiya və motivasiya) tənzimləməsinin beyində müxtəlif monoaminergik sistemlərinin fəallıq səviyyəsindən və mərkəzi sinir sisteminin fərdi xüsusiyyətlərindən asıllığını, anadangəlmə və sonradan gazanılmış davranış formalarının fərdi tipoloji fərqlərini müəyyən edən neyrofizioloji və neyrokimyəvi mexanizmlərini aşkar edilməsi, heyvanların davranışının fərdi xüsusiyyətləri ilə beynin monoaminergik metabolizminin spesifikliyi arasındakı qarşılıqlı ələqənin öyrənilməsi, orqanizmin fərdi həssaslığı və stres amillərin təsirinə qarşı emosional davamlılığının əsasında duran mexanizmləri təhin edilməsi. Psixofarmakoloji preparatların (anksiolitik ahksiogen maddələri) davranış və biokiməvi göstəricilər əsasında beyin neyrohormonlarının fəallig balansına müdaxiləsi nəticəsində sinir sisteminin fenotipoloji xüsusiyyətlləri ilə fərqlənən heyvanların adaptiv davranışının xarakterinin öyrənilməsi. Heyvanlarda mərkəzi sinir sisteminin fərdi reaktivliyinin və davranışın tənziımlənməsində monoaminergik sistemlərin mexanizmlərinin öyrəniıməsi davranışın patoloji dəyişikliklər etioloqiyası və genezin aydınlaşdırılmasında, həmcinin metodların əsaslanması və araşdırılmasında,  onların düzqün secilmiş farmakoloji vasitələrin və dozaların köməyi ilə korreksiya olunmasında vacib rol oynayır.   
Elmi əsərlərinin adları 1. Influence of local of 5,7-DHT and 6-OHDA into the neocortex of learning and exploratory behavior of rats in the open field. //Neuroscience and Behavioral Physiology, 1990, v.20, № 1, pp.493-499.

2. Исследовательское поведение в открытом поле и норковой камере крыс с различной предрасположенностью к стрессу. //Бюллетень Экспериментальной Биологии и Медицины, 1992, № 8, стр. 130-132.

3. Comparative analysis on learning and exploratory behavior in rats different resistance to stressor influences and brain monoamine. //Neuroscience and Behavioral Physiology, 1993, v.23, № 4, pp. 336-343.

4. Роль катехоламинергической иннервации фронтальной области неокортекса в регуляции поведения крыс с различной устойчивостью к акустическому стрессу .//Журнал Высшей Нервной Деятельности, 1995, т. 45, вып. 5, стр. 1006-1013.

5. Особенности влияния тафцина на поведение и уровень биогенных аминов мозга крыс с различной устойчивостью к акустическому стрессу. //Журнал Высшей Нервной Деятельности, 1998, т. 49, № 6, стр.1043-1050.

6. Metodik göstəriş “İnsan və heyvan fiziologiyası: Ali sinir fəaliyyəti”//Bakı, “Nafta-press” nəşriyyatı, 2001, 48 s.

7. Нейрофизиологические и нейрохимические механизмы зависимости поведения животных от соотношения активности моноаминов мозга и типологического статуса организма. //Доклады НАН Азерб., 2003, № 5-6, стр.153-160.

8. Индивидульные особенности поведения (моноаминергические механизмы). //Баку, Изд-во “Нурлан”, 2007, 228 с.

9. Особенности эффекта флуоксетина в исследовательском поведении животных с различной фенотипической организацией мозга и разным уровнем биогенных аминов. //Материалы Всеросс. конф.с международным участием “Механизмы регуляции физиологических систем организма в процессе адаптации к условиям среды”, Санкт-Петербург, 2010, стр.121-122.

10. Исследование эффектов флуоксетина на мнестические процессы у крыс с разным фенотипом нервной системы и разным уровнем моноаминов мозга. //Материалы научно-практич. конф. с междунар. участием “Нейрохимические подходы к исследованию функционирования мозга”, Ростов-на-Дону, 2011, стр. 20-22.

11. Impact of fluoxetin on character of anxious behavior in rats selected on individual reactivities to stressful effects and different levels of brain monoamines. //7-th International Interdisciplinary Congress “Neuroscience for Medicine and Psychology”, Sudak, Crimea, Ukraine, 2011, р. 309.

12. Индивидуальные эффекты флуоксетина на исследовательское поведение и состояние тревожности у крыс с разным фенотипом центральной нервной системы и разным уровнем моноаминов мозга. //Материалы Второй Международной Междисциплинарной конференции “Cовременные проблемы системной регуляции физиологических функций”, Бодрум, Турция, 2012, с.70-72.

13. Исследование влияния селективного блокатора обратного захвата серотонина флуоксетина на судорожные реакции и врожденное поведение крыс с разным фенотипом нервной системы. //Журнал Высшей Нервной Деятельности, 2012, т.62, № 6, с. 745–752.

14. Влияние флуоксетина на судорожные реакции у крыс линии Вистар с предрасположенностью к аудиогенным судорогам. //Вестник Московского Государственного Областного Университета (серия “Естественные науки”), 2012, № 4, с.32-36.

15. Роль серотонинергической системы мозга в механизмах реализации акцептора результатов действия у крыс в модели поведенческого контраста. //III Международная междисциплинарная конференция “Современные проблемы системной регуляции физиологических функций“, Лимассол, Кипр, 2013, с.60-61.

16. Effects of fluoxetine on the inborn behavior and anxiety in rats selected on individual reactivities to stressful effects and different levels of brain monoamines.//21st International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tabriz, Iran, 2013.

17. Особенности влияния тафцина на поведение и уровень биогенных аминов у крыс с различной эмоциональной резистентностью к акустическому стрессу.//Материалы 2-ой научной конференция “Физиологическая активность регуляторных пептидов”, посв. 90-летию со дня рожд. акад. Ашмарина И.П. , Москва, 2015, с.30 – 31.

18. Impact of fluoxetin on aminergic indexes of anxiety state in rats with different phenotypes of nervous system. //7th Global Neurologists Annual Meeting on Neuro- Surgery and İnterventional Radilogy”, J.Neurol Neurofisiol ,Vienna, Austria, 2016, 7:4 (Suppl), p. 119.

19. Сравнительное изучение особенностей врожденных форм поведения на фоне сочетанного воздействия тяжелого металла и антиоксиданта у крыс с различным фенотипом нервной системы и разным уровнем биогенных аминов. //Материалы 5-го съезда Физиологов Азербайджана, посв.50-летию Института Физиологии им. А.И.Караева, Баку, 2017, с. 63-64.

20. Co-exposure effects of heavy metals and antidepressant fluoxetine on learning and memory. //Proceedings of the 5th Congress of Azerbaijan Physiologists dedicated to the 50th anniversary of the A.İ.Garayev Institute of Physiology, Baku, 2017, p. 213-214.

21. Антипанический эффект флуоксетина на судорожные реакции у крыс с чувствительностью к акустическому стрессу. //Материалы 5-го съезда Физиологов Азербайджана, посв. 50-летию Института Физиологии им. А.И.Караева, Баку, 2017, с. 76-77.

22. Особенности эффектов флуоксетина в регуляции условного рефлекса пассивного избегания у крыс с различным фенотипом нервной системы и разным уровнем биогенных аминов. //Журнал “Вестник Московского Государственного Областного Университета (серия “Естественные науки”), 2017, № 4., с.46-54.

23. Impact of emotional status on realization of conditioning on background of combined treatment with lead acetate (ii) and ascorbic acid in rats with different phenotype of nervous system. //International Conference the 1st “Beritashvili Talks”, Neurophysiological Functions and their Disorders - Interdisciplinary Studies, Compilation of reports, volume 1, Tbilisi, Georgia, 2018, р.101-102.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün fəaliyyət göstərən 2411.01 – “Fiziologiya” şifri Dissertasiya Şurasının üzvüdü və ekspert komissiyanın sədri. 

AMEA-nın  A.İ.Qarayev adına Azərbaycan Fiziologiya Cəmiyyətinin elmi katibi.

AMEA-nın  A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun “Elmi Seminar”ın sədri.

AMEA-nın  A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun “Elmi Şura”nın üzvü.

AMEA-nın  A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun Insan və heyvan fiziologiyası ixtisası üzrə doktorluq imtahanlarının qabul komissiyasının üzvü.

Təltif və mükafatları

Bir sıra elmi nailiyyətlərinə görə Sorosun Beynəlxalq Elmi Fondu tərəfindən mükafat alıb.

AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilib. 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Az1100, Bakı şəhəri, Şərifzadə 2
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4322553
Mobil tel. (+994 50) 3637489; (+994 50) 6031720
Ev tel. (+994 12) 5984001
Faks  
Elektron poçtu ismailovakh@gmail.com