Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.  
Təvəllüdü 30.06.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət   Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad10.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Cəfər Cəfərovun ədəbi-tənqidi görüşləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı72.12.01

Etika

Maarifçilik dövrü Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrində milli-mənəvi əsasların fəlsəfi-etik dərki 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100-dən artıq

 

24

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Fəlsəfi etika və siyasi fəlsəfənin tarixi və müasir problemlərini tədqiq etmiş, bu istiqmətdə 7 elmi monoqrafiya və 100-dən çox elmi məqaləsi çap olunmuşdur. Tədqiqatları sırasında Azərbaycan xalqının Ulu öndəri Heydər Əliyevin siyasi irsinin fundamental tədqiqatları və maarifçilik dövrü araşdırmaları üstünlük təşkil edir. Son  illərdə  dünya multikulturalizminin tarixi, metodoloji və müasir problemlərini öyrənir, xüsusilə identiklik və multikulturalizm modelinin müqayisəli təhlilləri, habelə dialoq fəlsəfəsi ilə bağlı tədqiqatlar aparır.    
Elmi əsərlərinin adları

Mnoqrafiyalar:

1.“Azərbaycan estetik fikri və Cəfər Cəfərov”(Bakı, Elm.1997.166 səh.).

2. “Həmişə müasir Cəfər Cəfərov”( Bakı, Elm.1998.212 səh.).

3. “Azərbaycanda maarifçi estetika” (Bakı, Elm.2001.212 səh.).

4. "Heydər Əliyev və mənəvi-estetik dəyərlər"((Bakı-Azərnəşr,2002..188 səh.).

5. “Azərbaycan maarifçiliyində fəlsəfi-etikməsələlər”(Bakı,Elm və Təhsil-2014.288 səh.) .

6. “XX əsrin böyük Azərbaycan filosofu Zakir Məmmədov” monoqrafiyası (Bakı, Azərnəşr.2003.160 səh.).

7. Heydər Əliyev siyasəti:Milli Dövət,Milli Lider, Vətəndaşlıq, Mənəviyyat(BakıElm.2019416 səh.) .

Əsas elmi məqalələrin bir hissəsi:

1. Philosophy of Intercultural Dialogue of Modern Timeand Dialogue. http://brisjast.com/MAGNT RESEARCH 2015 № 2. REPORT (ISSN 1444-8939).

2. Scientific -Metodological Aspects for Application of Multiculturalism to "Dialogue Philosophy" (formulation of the problem) Philosophiand international journal N 1/2(1)2018 İSSN 2181http://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2018/08/falsafa/falsafa-2018-1-contents-01-10.pdf

3. “Ethics of multiculturalism as conseption of progress”. АМЕА-нын “Məruzələr”. LXXII2016 № 1.səh.87-91.

4. “Dioloq fəlsəfəsi və Multikulturalizm:Müqayisəli təhlil” (“The Philosophy of Dialogueand Multiculturalism: ComparativeScientific andMethodological Analysis”) AMEA “Məruzələr” 2018.2-ci nömrə. L XXIV səh.87-92.

5. Dünya milli kültür kuramı ekseninde Azerbaycan egitim və sosyal bilimlerinin başındakı yeri.Türkiyə.Türkbilim dergisi. 2009, №1.səh.99-105.

6. Heydər Əliyev və yeni məzmunlu maarifçilik“XXIəsr Dirçəliş” 2012-xüsusi buraxılış.səh.78-89.

7. Dünya maarifçiliyinin milli mədəniyyət nəzəriyyəsi və Həsən bəy Zərdabinin publisist irsi və ictimai fəaliyyəti.AMEA Xəbərlər 2015 № 2.səh.200-215

8. ”Maarifçilik dövrünün vətəndaş cəmiyyəti təsəvvürləri etik-əxlaqi dəyərlər kontekstində” .. AMEA-nın FSHİ Elmi Əsərlər №1(18) 2012 ., səh.35-41.

9. “Maarifçilik dövrü fəlsəfi fikrində etika məsələləri” AMEA-nın FSHİ Elmi Əsərlər № 2 (19)2012..səh.49-54.

10. Maarifçilik - Azərbaycançılıq dövrünün fəlsəfi-etik əsasları” AMEA-nın FSHİ Elmi Əsərlər№ 2 (19)2015 .səh .67-75.

11. “Azərbaycanın Qayaüstü abidələrində qədim türk ailəsinin dialoq fəlsəfəsi(multikulturalizm kontekstində)” “Akademik Tahih və Düşüncə”( Türkiyə jurnal).(http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/285753.səh.1-14.) Cilt 3,Sayı №10 (3) 2016., səh.202-216.

 12. “Qlobal etikanın antietika məsələlərinin həllində ortaq türk ailəsi modeli” IV Beynəlxalq Türk dünyası AraşdırmalarıSimpoziumunun elektron kitabı.2017., səh.961-972; (http://sempozyum.ohu.edu.tr/tudas2017/files/IV.CiltI.pdf )

13. “Avropada kimlik, islam ve demokrasi” İCOSS - Beynəlxalq Sosial Bilimler Konfransının elektron kitabı.2017.səh.472-482.(https://­drive.g­oogle.

­

com/fi­le/d/1c­wGRh­b3xLJ_ovcYbaJAaEBe8PVCpp_r1/view).

14. V. Uluslararası Felsefe Kongresi:Savaş ve Barış V. International Philosophy Congress 11-13 Ekim 2018 11-13 October 2018 http:/­/phil­osop­hy5­.ho­me.­ulud­ag.e­du.t­r/http://philosophy5.home.uludag.edu.tr/preface/ Savaş ve çokkültürlülük –felsefi dialoq çelişkelerinin bazi bilimsel teoretik yönleri(Azerbaycan soykrımları bağlamında)səh.460-464.file:///­C:/Users/user­/Downloads/V­.%20Uluda%­C4­%9­F­%­­­20F­elsefe%20Kongresi%20Kitab%C4%B1%20(1).pdf

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər İttifaqının üzvü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

1992-1994-cü illərdə Bakı Hərbi Məktəbində “Fəlsəfə” kafedrasında müəllim.

1995-1999-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedağoji Universitetinin “Fəlsəfə” kafedrasında müəllim.

2002-2004-ci illərdə Baki Müəllimlərin Təkmilləşdirilməsi İnstitutunda müəllim.  

2003-2008, 2014-cü illərdə Bakı Qızlar Universitetində  müəllim.

2007-2014-cü illərdə AR Təhsil Nazirliyi UBRTRM-də müəllim. 

2017-ci ildə Bakı Qızlar Universitetində  təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektor vəzifəsində(yarımştat) işləmişdir  və saathesabı dərs demişdir.   
Digər fəaliyyəti 

“Nəsimi»Suriya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti İctimai Birliyininn təsisçisi və sədri

“Cahan+ qazetinin baş redaktoru” 
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Multikulturalzm və Tolerantlıq Fəlsəfəsi  şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5372279 
Mobil tel. (+994 50) 7709172  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

xatire_6262@mail.ru

multikult@mail.ru