Quluzadə Zümrüd Əliqulu qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 17.03.1932 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı 

Tarixi materialism

Antoqonist cəmiyyətdə üst qurumun rolu

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.03

Fəlsəfə tarixi

Hürufilik və onun Azərbaycanda nümayəndələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

300- dən çox

 

10- dan artıq 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı


10

Əsas elmi nailiyyətləri 9 monoqrafiya, 4 cildlik Azərbaycan fəlsəfə tarixlərinin I və II cildlərinin məsul redaktoru,  “Şərq fəlsəfəsi problemləri” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının baş redaktoru, internetdə iki saytın elmi rəhbəri:

1) www.orientalphilosophy.org;

2) www.forum.orientalphilosophy.org

Elmi əsərlərinin adları 1. Роль надстройки в антагонистическом обществе, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1961

2. Хуруфизм и его представители в Азербайджане, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1970

3. Насими — философ и поэт Востока, Изд. «Гянджлик», Баку, 1973

4. Мировоззрение Касими Анвара, Изд. «Элм», Баку, 1976

5. Закономерности развития восточной философии, и проблема «Запад-Восток», Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1984

6. Теоретические проблемы истории культуры Востока и низамиведение, Изд. «Элм», Баку, 1987

7. Из истории азербайджанской философии YII-XYI вв., Баку, Азернешр, 1992

8. Gender Azərbaycanda” = “Гендер в Азербайджане”, - Gender in Azerbaijan” (üç dildə)

9. Проблемы физуливедения, Баку, Сада, 2006

10. О концепции кавказской Албании, Баку, Елм, 2007

11. КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА в книге главного научного сотрудника Центра по изучению и урегулированию конфликтов Института Этнологии и Антропологии Российской Академии наук, доктора исторических наук В. А. Шнирельмана «Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье» как очередная политико-идеологическая провокация этнополитических конфликтов в регионе Южного Кавказа

12. Концептуальные проблемы социокультурного развития  (конец XX начало XXI вв.) - часть I «Некоторые проблемы исследования истории культуры. вопросы  этнополитической и этнокультурной истории Азербайджана», Баку, «Текнур», 2009 - часть II «Философия и история философии в системе науки и образования» 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1957-1960-cı illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda fəlsəfə müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları “Əməkdar elm xadimi” 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  

Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4981745 
Mobil tel. (+994 50) 5641921 
Ev tel. (+994 12) 5392065 
Faks  
Elektron poçtu zumrudkuluzade@hotmail.com