Abbasov Əbülhəsən Fərhad oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Gədəbəy rayonu 
Təvəllüdü 12.02.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Üniversiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.11

İdrak nəzəriyyəsi və dialektika

Sistemlik-bütövlük problematikasının kategoriya və prinsiplərinin nisbəti

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

09.00.11

İdrak nəzəriyyəsi, sosial fəlsəfə

Mürəkkəb sistemlərin özünütəşkil, təkamül və fəaliyyət problemləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

162

 

17

 

136

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


20

3

Əsas elmi nailiyyətləri

Sistemli yanaşma, bütövlük problemi, mürəkkəb sistemlər nəzəriyyəsi, mürəkkəblik fəlsəfəsi, sinergetika, postneoklassik epistemoloqiya,ictimai inkişaf və dövlət quruculuqu məsələləri, milli maraqlar və milli ideologiya, insan haqları və ictimai rəy problemləri üzrə tədqiqatlar

Elmi əsərlərinin adları
 1. Монография «Соотношение категорий и принципов системно-целостной
  проблематики»Баку, 1984, 5,5 ç.v.
 2. Методическое пособие: «Философское учение о материи и его значение. Баку, 1986, 2,5 ç.v.
 3. Монография «Сложность Время. Синергетика». Баку, 1991. 13,0 ç.v.
 4. Yeniləşən cəmiyyət. Müasir elmi paradiqma və idarəetmə (ümumnəzəri sinergetik təhlil). Bakı, 1998. 0,8 ç.v.
 5. Предисловие  от научного редактора к книге А.М.Гасымова «Конфуции и китайская философия» (личность и общество). Баку, 1999. 1 ç.v.
 6. Монография: “Философия социально-политического оптимума:  Слож­ность,  самоорганизация,  синергизм”. Баку, 2000. 12,6 ç.v.
 7. Monoqrafiya: “Keçid dövrü və yeni iqtisadi təfəkkür” (İ.Əsgərovla birgə). Bakı, 2001. 9,0 ç.v.
 8. Monoqrafiya: “İctimai inkişaf: qnoseologiya və metodologiya problemləri” (həmmüəllif). Bakı, 2003. 7,5 ç.v.
 9. Milli dövlətçilik ideologiyamız: şərtləri və prinsipləri. Cəmiyyət, İdeologiya, Təfəkkür. Bakı, 2004, 1 ç.v.
 10. 10.  Монография: «Демократия: наличная и должная». Баку, 2005, «Адилоглы». 11,25 ç.v.
 11. 11.  Monoqrafiya: “İdarəetmənin sinergetik fəlsəfəsi yeni dialoq naminə”. Bakı, 2006. 13 ç.v.
 12. 12.  Монография: «Философия слож­ности». Баку, «МВМ», 2007. 12,5 ç.v.
 13. 13.  Монография: «Общество и Государство». Баку, «МВМ», 2007. 7 ç.v.
 14. 14.  Milli maraqlar və milli ideologiya. B., Təknur, 2013. 15,2 ç.v. 2000-ci ildən sonra nəşr olunan məqalələrin siyahısı:
 15. 15. О необходимости и сущности новой (Постнеклассической)  методоло­ги­чес­кой парадигмы в контексте пос­т­ком­мунис­тической системной трансформации. Тематик топлу: Vətəndaş cəmiyyətinə dögru: nəzəriyyə və reallıqlar. Bakı, 2001. 1,5 ç.v.
 16. Трансформационный процесс: граж­дан­ское общество и проблемы демок­ра­ти­зации (в соавторстве с С. Мехтиевым). Там же. 1,0 ç.v.
 17. Ачыг cямиййятя доьру трансформасийа: cямиййят типляри вя идаряетмя формалары (С.Мещдийевля бирэя). Мяcмуя: Еколоэийа. Фялсяфя. Мядяниййят. 29-cу бурахылыш. Бакы 2001. 1,0 ç.v.
 18. Лидер вя лидерлик проблеминя даир. Тематик топлу: Азярбайжан cямиййяти трансформасийа шяраитиндя. 0,8 ç.v.
 19. Cямиййятин идаря олунмасында иcтимаи ряйин ролу (Б.Мяммядовла бирэя). Yenə orada. 0,8 ç.v.
 20. К стратегии развития  гражданского общества (в соавторстве с С.Мехтиевым). Yenə orada. 0,8 ç.v.
 21. Местное самоуправление как  прак­ти­чес­кое воплощение идеи граж­дан­с­ко­го общества (в соавторстве с А. Аллахверановым. «Qanun» 2002, № 2 (94). 0,8 ç.v
 22. Толерантлыг парадигмaсы. Тематик топлу: Толерантлыг парадигмасы. Бакы, 2002. 0,8 ç.v.
 23. Борcумузла  ишимиз. Йеня орада. 0,5 ç.v.
 24. Особенности социально-экономического развития Азербайджана (в с авторстве с Г.Гаджиевым и Ю Исмаиловым). Yenə orada. 0,8 ç.v.
 25. Sosial idarəetmənin və sosial idrakın transformasion determinantları (Z.Şabanovla birgə). Yenə orada. 1,0 ç.v.

 26. Vətəndaş cəmiyyətində tolerantlıq ideyası: problemlər və perspektivlər (A.Allahverənovla birgə). Yenə orada. 0,8 ç.v.

 27. Əlisa Nicatın «Qızıl fəlsəfə» kitabına ön söz. Bakı, 2003. 0,3 ç.v.

 28. Правовое  государство-общечеловеческая ценность. Предсловие от научного редактора к книге: Исмаилов И. А. Правовое государство Санкт-Петербург, 2003. 0,8 ç.v.
 29. Qarabağ problemi:  millətləşmə və dünyaya çıxış. Qarabağ dünən, bu gün və sabah, Bakı, 2004. 0,8 ç.v.
 30. Gender maarifinə dair mülahizə və təkliflər. Təhsil və gender. Bakı, 2004. 1 ç.v.
 31. Dünya problemlərinə fəlsəfi baxış. «Geopolitika- XXI əsr». 2004, № 1- 2. 1,5 ç.v.
 32. Azərbaycanda Milli ideologiyanın formalaşmasının bəzi məsələləri. «Qanun», 2004, № 6
 33. Dünya problemləri, fəlsəfə və beynəlxalq hüquq. Dünya, Cəmiyyət, Fəlsəfə. Bakı, 2004. 1,5 ç.v.
 34. Dünyanın perspektivi qlobal sinergizmdədir. «Xural» qəzeti, 17 oktyabr, 2004
 35. İdeya nəzəri innovasiyalar ictimai inkişafın mühüm vasitəsi kimi. Fəlsəfə və həyat. Toplu. Bakı, 2005. 1 ç.v.
 36. Человечество в поисках оптимума. «Elmi əsərlər» toplusu. Bakı, 2005, № 1-2. 1 ç.v.
 37. Siyasətdə ideya: ideal və utopiya. Reytinq. № 2, 2005
 38. Hegel fəlsəfəsində insan azadlığı problemi. Qanun, № 4, 2005. 1 ç.v.
 39. Dünya problemləri fəlsəfənin təhlilində. Politika № 2,  2005. 1 ç.v.
 40. 40. İnsan haqları ideyası (sosial-fəlsəfi aspektlər) (həmmüəllif). Qanun, №6, 2005, 1 ç.v.
 41. Liberalizmin anqlosakson ənənəsi və qlobalizasiya. AMEA FSTHİ-nin 60 illiyi və «Ümumdünya Fəlsəfə günü» münasibətilə keçirilən Ümum­Res­pub­­lika elmi-nəzəri kon­fran­sının materialları. Bakı, 2005. 1 ç.v.
 42. Основные вехи становления комплекса национальных интересов Азербайджана (həmmüəllif). Fəlsəfə, №2, 2005       
 43. Hegel fəlsəfəsində ağa-qul problemi və insan azadlığı. «Elmi əsərlər» 2(4) 2006. 1,5 ç.v.
 44. Keçid dövründə demokratik institutların effektivliyi problemi. «Fəlsəfə», 2006 №1(2). 1 ç.v.
 45. Azərbaycanda milli maraqların bərqərar olmasının əsas mərhələləri. «Fəlsəfə», 2006 №1(2). 1 ç.v.
 46. M. Ağayevin «M.Ə. Rəsulzadənin sosial-siyasi və fəlsəfə görüşləri» kitabına «Elmi redaktordan» başlıqlı məqalə. Bakı, 2006. 0,5 ç.v.
 47. İsmayılovun «Siyasət xalqın taleyidir» adlı kitabına «Elmi redaktordan» başlıqlı məqalə. Bakı, 2006. 0,5 ç.v.
 48. İntellektual resurs cəmiyyətin innovasion sisteminin əsasıdır. «Fəlsəfə gününə» həsr olunmuş konfrans materialları . 2006. 0,5 ç.v.
 49. Müasir elmdə intellektual kapital anlayışı (Z.İ. İbrahimli ilə birgə). «Elmi əsərlər», 2008 №2-3 (14). 1 ç.v.
 50. Об эпистемологии осмысления и созидания гражданского общества. Müasir idrak problkemləri (toplu) Bakı, 2008. 1,5 ç.v.
 51. Azərbaycan cəmiyyətinin transfor­masiyası prosesində milli maraqlar prioritet məsələ kimi. Bakı Slavyan Universitetinin «Elmi əsərlər», №6, 2008. 1 ç.v.
 52. Fükir və ruh təzələnməlidir. “Xural” qəzeti, 05-11 aprel, 2009. 1 ç.v.
 53. Müasir Azərbaycanda milli ideologiya (birinci yazı).  “Xural” qəzeti, 12-18 aprel, 2009. 0,5 ç.v.
 54. Müasir Azərbaycanda milli ideologiya (ikinci yazı). “Xural” qəzeti, 19-25 aprel, 2009. 0,5 ç.v.
 55. Müasir Azərbaycanda milli ideologiya (üçüncü yazı). “Xural”, 26 aprel- 02 may, 2009, 0,5 ç.v.
 56. Həqiqi azadlığa hansı yol aparır. “Azərbaycan”qəzeti, 19 may, 2009. 0,8 ç.v.
 57. 57. Repetitorsuz keçinmək mümkündürmü? “Azərbaycan”qəzeti, 30 və 31 may, 2009. 0,8 ç.v.
 58. Zəmanəmiz və fəlsəfəmiz. “Azərbaycan”qəzeti, 7 iyun, 2009. 1 ç.v.
 59. Milli ideologiya və insan həyatının mənası. “Azərbaycan”qəzeti, 31 iyul, 2009. 1 ç.v.
 60. Dünya problemlərinin həllinə fəlsəfənin verə biləcəyi töhfə. “Azərbaycan”qəzeti, 4 sentyabr, 2009. 1 ç.v.
 61. Innovasion inkişaf naminə: intellektual sərvət və milli elita. “Azərbaycan”qəzeti, 3 noyabr, 2009. 1 ç.v.
 62. Açıq cəmiyyətə doğru transformasiya. “Azərbaycan”qəzeti, 22 noyabr, 2009. 1 ç.v.
 63. Akademik Ə. F. Daşdəmirovun ”Millət və cəmiyyət tarixin sərt dönəmlərində”adlı kitabı haqqında. “Elmi Əsərlər”, 2009, № 1(13). 0,8 ç.v.
 64. Elmdə intellektual kapital anlayışı. “Elmi Əsərlər”, 2009, № 1(13). 0,8 ç.v.
 65. Национальная идеология и формирование демократической государственности. “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər”, 2009, №2, 1 ç.v.
 66. Интеллектуальный капитал: социально-философский анализ. «Молодой учёный». Россия, 2009, №  4.  1 ç.v.
 67. Культурная глобализация, национальная идентичность и азербайджанство. «Взаимодействие культур в условиях глобализации». Москва, 2010. 0,8 ç.v.
 68. Культурная глобализация и миссия философии. «ХХI век: Итоги прошлого и проблемы настоящего». Пенза, 2010, № 13. 1 ç.v.
 69. Postneoklassik epistemologiya. “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və elm”/Elmi-nəzəri seminarın materialları, Bakı, 2010. 0,3 ç.v.
 70. Fəlsəfə və sosial idrak. “Azərbaycan”qəzeti, 21 aprel, 2010. 1 ç.v.
 71. Milli ideologiyanın formalaşmasında Heydər Əliyev irsinin rolu. “Ümummilli lider Heydər Əliyev  irsi və milli ideologiyanın formalaşması məsələləri”. Bakı, 2010. 1 ç.v.
 72. Fəlsəfə və müasirlik:        postneoklassik epistemologiya. “Fəlsəfə günü”nə həsr olunmuş respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı. 2010. 1 ç.v.
 73. Fəlsəfə və müasirlik. “Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, tədris, nəzəriyyə”. Toplu. Bakı, 2011. 1 ç.v.
 74. Fəlsəfə, elm, gerçəklik: postneoklassik epistemologiyaya doğru.  “Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, tədris, nəzəriyyə”. Toplu. Bakı, 2011. 1 ç.v.
 75. Fəlsəfə millətləşmənin və müstəqil dövlətçiliyin zəruri əsaslarındandır. “Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, tədris, nəzəriyyə”. Toplu. Bakı, 2011. 0,5 ç.v.
 76. Постнеоклассическая эпистемология осмысления и созидания гражданского общества. Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, tədris – məqalələr toplusu, Bakı, Elm, 2011, 28 səh.
 77. Yeni (postneoklassik) epistemologiya zərurəti. Geostrategiya curnalı, B. 2012, №3, №4. 2 ç.v.
 78. İdarə olunan xaos nəzəriyyəsi. Paritet qəzeti, B. 2012, №87(23-24 avqust), №88 (01-02 sentyabr). 1,5 ç.v.18.    Глобал вя иътимаи инкишаф: постнеоклассик бахыш (рус дилиндя). International conference of Cultural Diversity and Philosophy of Dialogue in the Contemporary World,Kонфранс материаллары, Б. 2012. 1 ç.v.
 79. Ön söz əvəzi. Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, B. Təknur, 2013. 6 səh.
 80. Cəmiyyət və din: fəzilətləri təhdid edən səbəblər haqqında. Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, B. Təknur, 2013. 39 səh.
 81. Ön söz əvəzi. Fəlsəfə və zaman. Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, B. 2013, Təknur. 10 səh.
 82. Философия сложности: особенности мышления, теории и практики. Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, B. 2013, Təknur. 39 səh.
 83. İnsan və sivilizasiya: ümumbəşəri böhrandan çıxış naminə (birinci hissə).  Geostrategiya jurnalı, 2013, №4 (16). 7 səh.
 84. İnsan və sivilizasiya: qloballaşma və anqlosakson liberalizmi (ikinci hissə). Geostrategiya jurnalı, 2013, №5 (17), 7 səh.
 85. Din, fəlsəfə, siyasət: zaman-məkan kontekstində. Qanun jurnalı, 2013, №9 (226). 10 səh.
 86. Философия сложности: конвергенционные основы и сущность. Elmi əsərlər jurnalı, 2012, №2 (19). 5 səh.
 87. Mahiyyəti anlayanlara və anlamayanlara. moderator.az və azpolitika.az saytları, Gündəm xəbər qəzeti, 13 sentyabr 2013. 0,8 ç.v.
 88. Legitimlik şübhə doğurmamalıdır. Hürriyyət qəzeti, 30 senyabr 2013. 0,5 ç.v.
 89. Hegel fəlsəfəsində insan azdlığı və hüquq. Qanun jurnalı, №11, Qanun nəşriyyatı, B. 2013. 12 s.
 90. Milli maraqlar və milli ideologiya. B., Təknur, 2013. 15,2 ç.v.    
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Koordinasiya (problem) şurasının üzvü

2. Rusiya Pyotr Akadeyasının müxbir üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 25 il 
Digər fəaliyyəti  “Demokratik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, elmi əsər və toplularin elmi redaktoru, dissertant və doktorların elmi rəhbəri, elmi məsləhətçi.
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan LKQİ-nin Fərdi Fərman (1987)

2. Qriboyedov adına medal

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4393728 
Mobil tel. (+994 50) 3501109 
Ev tel. (+994 12) 4320730 
Faks  
Elektron poçtu

Abulhasan.abbasov@mail.ru