Abasov Əli Seyidabbas oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.    
Təvəllüdü 11.10.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı09.00.01

Dialektik və tarixi materializm

Müasir elmin inkişafı baxımından məkan və zamanın dialektikası 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.01

Dialektik və tarixi materializm

Materiyanın struktur səviyyələrinin məkan-zaman təşkili problemi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

160-dan artıq

 

29

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


12 

5

Əsas elmi nailiyyətləri Məkan və zaman, məkan-zaman paradiqmalarını müxtəlif sistemlərin məkan-zaman təşkilatı baxımından əsaslandırılıb. XX əsrin 80-ci illərində idrak qaydalarının radikal transformasiyası tendensiyalarını üzə çıxarıb, elmdə müşahidə olunan böhran və yeni şüurun formalaşma prosesini nəzərdən keçirib. İdrakda ən yeni istiqamətlər və elmlərin konvergensiyası məsələləri üzərində işləyib. Hazırda klassik, qeyri-klassik, postqeyri-klassik idrak konsepsiyalarının korrelyasiyası üzərində işləyir. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Пространство. Время. Познание. Б., Элм, 1986. 6,5 п.л.

2.Смена пространственно-временных парадигм как фактор динамики познания.- Депон. ИНИОН АН СССР №31100 от 7.1Х-87. 7,3 п.л.

3.İnsan və cəmiyyət. Dərslik. Bakı 1994, iki bölmələrin müəllifi - 3 ç.v (şərikli).

4. Gender təqiqatları. Dərslik. Bakı. 1999,4,7 ç.v (şərikli)

5. Problemı istorii, teorii i metodoloqii poznaniə. Baku, 2001, 18 p.l.

6. Variantı reşeniə karabaxskoy problemı: idei i realğnostğ. Baku, 2002, 3.p.l. na azerbaydcanskom, russkom i anqliyskom əzıkax. (v soavtorstve)

7. Sülh mədəniyyati nədir? Orta məktəblər üçün dərs vəsaitı. Bakı, 2002, 3. ç. v (şərikli)

8. Azərbaycan və Gürcüstanda yerli özünüidarənin gender problemləri. Bakı, 2002 5,5 ç.v (şərikli - azərbayjan və rus dillərində)

9. Genderin aktual problemləri. Bakı, 2002. 7 ç.v. (şərikli - azərbayjan və rus dillərində)

10. Azərbaycanda və Gürcüstanda yerli özünüidarə. Bakı, 2002 22 ç.v (şərikli)

11. Genderə qiriş. Bakı, 2004, 7,5 ç.v. (şərikli)

12. Гендерные проблемы местного самоуправления в Грузии и Азербайджане. Тбилиси, 2002, 3,5 п.л. (в соавторстве, на грузинском языке).

13. Эендеря гириш. Бакы, 2004, 7,5 ч.в. (шярикли)

14. Карабахский конфликт. Варианты решения: идеи и реальность. М., 2004 (в соавторстве).

15. Karabakh Conflict. Variants of Settlement: concepts and Reality. Third edition revised and updated. Baku-Yerevan. 2006, 184 p.

16. Müasir dövrün sosiomədəni problemləri. Bakı, Səda, 2006, 30 ç.v.

17. Azərbaycanın gender xəritələri. Гендерные карты Азербайджана. Bakı «Teymur Poliqraf», 2007, 176 s.,11 ç.v. (şərikli).

18. Azerbaycan Respublikasında İnsan İnkişafı Haqqında Hesabat. Azerbaycanda Gender Münasibətləri: Tendensiyalar və Problemlər. Bakı, 2007,104 s.

19. Azərbaycanın gender hesabatı. BMT İP-nin hesabatı. Azərbaycan: realıq və perspektivlər. B., 2007, 10 ç. v. (həmmüəllif). 2000-ci ildən sonra nəşr olunanlar

20. Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları bölməsi - curnal «Əsərlər», 2000, №1, 0,7 ç.v.

21. Genderın ümumi təsəvvürlər: tarix, ideya və nəzəriyyələr. - Gender tədqiqatları. Bakı, 2000, 0,4 ç.v.

22. Cəmiyyətin femenist tənqidi. - Gender tədqiqatları. Bakı, 2000, 0,4 ç.v

23. Feminizm. - jurnal «Genderşünaslıq». Bakı, 2000, №1, 0,2 ç.v. (azərbayçan və ingilis dillərində)

24. Gender bu gün - «Genderşünaslıq». Bakı, 2000, №2, 0,2 ç.v.  (azərbayçan və ingilis dillərində)

25. Азербайджанская революция. - Азербайджан и Россия: общества и государства. М., 2001, 3,5 п.л. (в соавторстве)

26. Ислам в современном Азербайджане: образы и реалии - Азербайджан и Россия: общества и государства. М., 2001, 2,3 п.л.

27. Демографические процессы и анализ гендерной ситуации в Азербайджане. - журнал Центральная Азия и Кавказ. Швеция. 2001, №2, 1,2 п.л. (на русском и английском языках).

28.          Mədəniyyət - globallaşma, «üçünci təbiət» sisteminin təşəkkül tapması və cəmiyyətin sosial dəyərlərinin transformasiyası şəraitində. - Azərbayçanda yeni mədəniyyət siəasətinin formalaşdırılmasına yardım. Bakı, 2001, 0,3 ç.v

29. Восток - Азербайджан - Запад. - Восток и Запад: типология и диалог культур. Баку,2001, 0,5 п.л.

30. Müasir Azərbaycana hansı fəlsəfə lazımdir. Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarixç nəzəriyyə, tədris. B., Elm, 2001, 492 səh. S. 25-56.

31. Какая философия нужна современному Азербайджану. Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarixç nəzəriyyə, tədris. B., Elm, 2001, 492 səh. S. 186 – 221.

32. Вместо заключения. Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, tədris. B., Elm, 2001, 492 səh. S.465 – 487.

33.İnsanın gender dünyaqörüşü. -Müasir dövrdə fəlsəfənin yeni istiqamətləri və genderin sosial-fəlsəfi problemləri. Bakı, 2002, 0,4 ç.v. (şərikli)

34. Epik yaradıcılıqın gender təhlili (azərbayçan dastanları). - Müasir dövrdə fəlsəfənin yeni istiqamətləri və genderin sosial-fəlsəfi problemləri. Bakı, 2002, 1,1 ç.v. (şərikli)

35. Социальные и гуманитарные науки в постсоветском обществе. - Проблемы теории познания и методологии науки. Баку, 2002,  1 п.л.

36. Гендер и изменение сознания человека. - Теоретико-методологические аспекты проблем гендерного обучения в системе высшего образования. Баку, 2002, 0,4 п.л.

37. Культура и политика в тисках мнимых и подлинных угроз глобализации. – Qloballaşma və Azerbaycan. Bakı, 2002, 0,5 c.v.

38. Gender araşdırmaları Azərbaycanda - Azərbaycanda gender tədqiqatları. Baki, 2002, 1 ç.v

39. Qarabağ münaqişəsi - ümummilli problem kimi - Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 1-ci Ümimrespublika elmi-əməli konfransı. Bakı, 2002, 0,3 ç.v.

40. Отчет о конференции – точка зрения представителя Кавказа.(3,5 п.л.)-  Южный Кавказ – нестабильный регион замороженных конфликтов. Материалы международной конференции по Кавказу Фонда Фридриха Эберта. Берлин, 26-27 ноября 2001 г. Тбилиси, 2002 (издание 2003 года).

41. К новому качеству жизни. – Ekstremal Vəziyyət, Harmoniya və Şərq Döyüş Sənətləri. Bakı, MAA, 2002, 0,1 ç.v.

42. Məkan-zaman təşkilinin struktur prinsipləri. - Gender. Mədəniyyət. Bakı, 2003, 0,5 ç.v.

43. Предстоящие выборы президента Азербайджана и нагорно-карабахская проблема - Qarabağ dünən, bu gün və sabah. 2-ci Ümimrespublika elmi-əməli konfransı. Bakı, 2003, 0,4 ç.v.

44. Azərbaycanda yerli özünüidarə. - Müstəqilliyimizin on illiyi: Uğurlarımız. İtkilərimiz. Bakı,2003, 2,5 ç.v. (şərikli)

45. Azərbayсanda vətəndaş сəmiyyətinin təşəkkülünün demoqrafik və gender aspektləri. - Müstəqilliyimizin on illiyi: Uğurlarımız. İtkilərimiz. Bakı, 2003, 0,8 ç.v. (kitabın tərtibatçısı və baş redaktoru)

46. Женское лицо и патриархальность власти в республиках Южного Кавказа – ж. "Коллаж". Тбилиси, №2, ноябрь 2003, 0,3 п.л. (на русском и английском языках).

47. Перед лицом новых вызовов развития. - в кн.: Свобода совести - важное условие гражданского мира и межнационального согласия. Материалы юбилейной международной конференции (Москва 27 - 28 ноября 2002 года). М., 2003, 0,4 п.л.

48. İşğalın nətijələrinin aradan qaldırılmasında ijtimai rəyin formalışdırılmasının rolu - Qarabağ dünən, bu gün və sabah: münaqişənin həlli yolları və perspektivlər. Bakı, 2003, 0,3 ç. v. (Azərbaycan və rus dillərində).

49. Problems of Post-Soviet Development: Politics and Ethics - in mag.: "Caucas US. Context", issue #2, 2003, Tbilisi, Georgia - pp. 21 - 35

50. Muğam ali fikrin ifadəsidir. – Qobustan. Bakı, 2003, № 3, 0,2 ç. v.

51. Нагорно-карабахский конфликт и концепция «чистого листа».- Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı, 2004, s. 47-55

52. Variants for a solution of the Karabakh conflict: concept and reality. – Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. V. 1X, 2003, N 1-2. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, p.9 – 88 (in the co-authorship)

53. Азербайджан в системе современных социокультурных и глобализационных процессов. – İdrak təzəriyyəsi və elmin fəlsəfəsi problemləri. 3 buraxılış. Bakı, Adiloğlu, 2004, s. 15 -70.

54. Azərbaycan maarifçiliyində qadın məsələsi - Azərbaycan bədii və ijtimai-fəlsəfi fikrində qadın məsələsi. Bakı, Adiloğlu, 2004, s.88 - 108 (şərikli)

55. Milli genderşünaslığa ümumi nəzər - Azərbaycan bədii və ijtimai-fəlsəfi fikrində qadın məsələsi. Bakı, Adiloğlu, s.10 - 17 (şərikli, kitabın redaktoru)

56. Gender məktəbi və institutlaşmasında seçki prosesinə nəzəri baxış - Seçki və gender faktoru. Bakı, Adiloğlu, 2004, s. 10-16 (şərikli, kitabın redaktoru).

57. Выборы и гендерный фактор в Азербайджане. Election and a gender factor in Azerbaijan - Сечки вя эендер фактору. Бакы, Адилоьлу, 2004, с.32-43, pp.44-54 (в соавторстве, in the co-authorship).

58. Seçkilərin gender ölçüləri - Seçki və gender faktoru. Bakı, Adiloğlu, 2004, s. 62-87 (şərikli).

59. Gender təhsil inkişaf persrektividir -Təhsil və gender. Bakı, Adiloğlu, 2004, s. 10-14 (şərikli).

60. Гендер в курсах преподавания современных социальных и гуманитарных наук. - Təhsil və gender. Bakı, Adiloğlu, 2004, s.108 -112 (в соавторстве).

61. The culture of civil society – culture in civil society. - Journal on Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes. Vol. X, 2004, N 1-2. Katolicki Uniwersytet Lubelskiego, Lublin, p.37 – 88

62. Fəlsəfənin yeni inkişaf istiqamətləri. - YUNESKO-nun Ümumidünyə «Fəlsəfə Günü» nə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının Materialları. Bakı, Şəms, 2004, s.38 - 47 (şərikli).

63. Две культуры. – Материалы международной научной конференции Проблемы информационной культуры. 6-7 октября 2004 года. Баку, «ТЯКНУР», 2004, с.110-122.

64. Культура мира как трансформация сознания: от монолога к диалогу. – «Мир нравственности» М., 2004, №10, с.6-7.

65. Der Islam im kulturellen, sozialen und politischen Leben. – Diaspora, Öl und Rosen. Berlin, Heinrich-Böll-Stiftung, 2004, pp.233-244

66. Yerli özünüidarələrlə bağlı Azərbaycan və Gürcüstan qanunverijiliyin müqayisəli təhlili. - «Yerli Özünüidarə məsələləri. Bakı, 2004, №№ 4(15), 5(16), 6(17) (şərikli).

67. Гендер в Азербайджане. www.gender-az.org/shablon_ ru.shtml?doc/ru/education/prava/1

68. Гендерный анализ социально-политической жизни Азербайджана. www.genderstudies.info.

69. Мониторинг нагорно-карабахского конфликта (1987 – 2001 гг.). www.gender-az.org/shablon_ ru.shtml?doc/ru/pacebuild/karabakh/1 (в соавторстве).

70. Экономическое сотрудничество конфликтующих стран (перспективы ипротиворечия). http://www.genderaz.org/shablon_ru.shtml?doc/ru/pacebuild/karabakh/perspectiv.(в соавторстве).

71. Milli genderşünaslıq strateqiyasına nəzəri baxış. – Renessans. Aylıq elmi-kütləvi jurnal, Bakı, № 1, 2005, s. 26 – 29 (şərikli).

72. Уровни развития нагорно-карабахского конфликта: от локальности до интернализации. Возможен ли путь назад? – Qarabağ: dünən, bu gün və sabah. Buraxılış 4. Bakı, QAT, 2005, s. 49 – 56.

73. Dialoq üivilizaüiy – dialoq kulğtur – dialoq reliqiy. – Dönüş mərhələsində idarəetmə: Dəyişilən cəmiyyətdə sülhün qurulmasına innovastya yanaşmaları. Beynəlxalq seminarın materialları. Bakı, «Nagıl evi», 2005, s. 114 – 130

74.Глобализация и гендерная стратификация процессов в обществе. – Elmi Əsərlər. Elmi-nəzəri və iştimai-siyasi jurnal. Bakı, «Təknur»,№1-2, 2005, s. 19 – 38 (şərikli).

75. Новые направления развития философии. – ж. «Ренессанс», Б., 2005, №2, с.22-33 (в соавторстве).

76. Future of the Caucasus: Political Context. –Future Studies and Future of the Caucasus. International Conference. Baku, 18-20 May, 2006, pp. 82-83

77. Нагорно-карабахский конфликт: новые события и старые методы решения. – Qarabağ: dünən, bu güt və sabar. – Bakı, QAT, 2006, s.18 – 22

78.  Paper. The battle for Azerbaijan. Azeri Perspectives on the Observation of the 2005 Parliamentary Elections and the Post-Election Period. Norwegian Institute of International Affairs. 2006. – Economic Implications of the Parliamentary Elections: Symbiosis of Politics and economics. pp. 114 – 150 (in the co-authorship).

79. People, States and Security: Regional and Global Context of Democratisation in the South Caucasus. Proceedings of International Round Table by Institute for Civil Society and Regional Development. October 11-12,2005.Yerevan. Conflict Studies Research Centre, UK. Friedrich Ebert Stiftung. – The Security of South Caucasus. Integration Context. Pp.75-80

80. Politics, Ethics and Challenges to Democracy in “New Independent States”. Cultural Heritage and Contemporary Change Series IVA, Eastern and Central Europe, Volume 79. Washington, USA, 2005 – Problems of Post-Soviet Development: Politics and Ethics. pp. 119-132

81. Mədəniyyət və siyasət qloballaşmanın xəyali və real təhlükəsi altında. - Qloballaşan dünyada islam. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, Nafta-Press, 2005, s.16-20

82. Azərbaycanda gender tədqiqatları. - Fəlsəfə və gender. Bakı,  ADPU, 2005, s. 15 - 19

83. Azərbaycanda elm: təşəkkül, problemlər, inkişaf perspektivlər. - Gələcək 10 il: Azərbaycanda demokratik islahatların başlıca istiqamət və məqsədləri. 1-ci cildö «Adiloğlu», Bakı, 2006, s.135-159.

84. Müasir dövrün sosiomədəni problemləri. Bakı, Səda, 2006, 30 ç.v.

85. Müasir Azərbaycanda gender siyasəti (fəlsəfə, tarix, nəzəriyyə, statistika) - Qendernaə politika v sovremennom Azerbaydcane (filosofiə, istoriə, teoriə, statistika). Bakı - Baku - Səda, 2006, 15 ç.v. (şərikli)

86. Azerbaycanda qadın məsələsi. Tarix və müasirlik: X1X əsrin sonu - XX əsrin əvvəli. - Bakı, «Azərbaycan» nəşriüüatı, 2006, 272 s. - Azərbaycan X1X əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində: özünütanıma modellərinin axtarışı - ss. 23 - 4385.

87. Гендерная стереотипизация как фактор формирования жизненных стратегий населения в переходный период. Гендерные исследования. Региональная антология исследований из восьми стран СНГ. ИСГП – Женская программа, ФСК. Москва-Бишкек, 2006, с.17-44 (в соавторстве).

88. Ислам в Азербайджане. Азербайджан и азербайджанцы. Б., 2007, N 1, с. 79-99.

89. Ислам: очередная точка бифуркации. Материалы конференции «Отношения России и стран Южного Кавказа. М., 2007, 1 п.л.

90. Политическая воля для решения конфликта отсутствует. – Гарабаь дцнян, бу эцн вя сабащ. 6-cı елми-ямяли конфрансынын материаллары. Бакы, 2007, с. 320 – 332. (шярикли).

91. Milli özünüdərkin başlanğıcında: Azərbaycan maarifçiliyiş Azərbaycan bu gün və sabah, N 7, 2008, 0,8 ç.v.

92. Azərbaycanın sovetləşməsi: bu hadisə necə baş verib (XX əsrin 20-40 cı illərdki vəziyyətinin ümumi xarakteristikasi). Azərbaycan bu gün və sabah, N 8, 2008, 0,7 ç. v.

93. Azərbaycan: müasir dünyanın çağırışları. Azərbaycan bu gün və sabah N 10, 2008, 1 ç. v.

94. Contours of education of XX1 century. Tehran, 2008, 0,3 ç.v.

95. Проект новой философии. Fəlsəfənin yeni istiqamətləri (Yeni dünyagörüşü, yeni metodologyanın formalaşması yolunda). B., Səda, 2008, 0,5 ç.v.

96. Гендер: практика исследования и преподавания в Азербайджане// Gender. Demokratiya. Sülh mədəniyyəti (ikinçi buraxılış) B, Səla, 2009, s. 20-25.

97. Azərbaycanda XX əsrin 20-40 cı illərdəki vəziyyətinin ümumi xarakteristikası. Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 20-40 cı illəri) B., Təknur, 2009, 0,9 ç. v.

98. Какая философия нужна современному Азербайджану. Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, tədris, -- məqalələr toplusu, Bakı, Elm, 2011, s.186-221

99. Müasir Azərbaycana hansı fəlsəfə lazımdır. Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, tədris, -- məqalələr toplusu, Bakı, Elm, 2011, 1ç.v.

100. Вместо заключения// Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, tədris, - məqalələr toplusu, Bakı, Elm, 2011, s.465-487, həmmüəllif.

101.  Abasov Əli. Azərbayjan XX əsrin 60-90-jı illərində: ümumi xarakteristika (həmmüəllif) // Azərbaycanda qadın məsələsi (60-90-jı illər), B. 2011, s.5-48

102.  Современная мировая политика и нагорно-карабахская проблема. Qarabağ dünən, bu gün və sabah. B., 2011,  X-cu toplusu, 264 səh., s.71-76.

103.  Региональная безопасность и урегулирование конфликтов на Южном Кавказе, // Qarabağ: dünən, bu gün və sabah, B., Bozqurd, 2013, с. 161-171 (həmmüəllif);

104.  Южный Кавказ: история в период застоя мирных переговоров, Qarabağ: dünən, bu gün və sabah, B., Bozqurd, 2013, с. 70-75;

105.  Гендерный стереотип как фактор формирования жизненной стратегии населения  в транзитный период (соав. Елена Касумова), // Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər), B., Təknur, 2012, с.186-233;

106.  Новейшие направления познания: краткий обзор концепций, // Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, B. 2013, Təknur, s. 16-50

107.  Азербайджан: государство, общество, религия, // Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, B. Təknur, 2013, s. 17-89

108.  Вместо введения,//  Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, B. 2013, Təknur, s. 15;

109.  Вместо введения, // Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, B. Təknur, 2013, s. 13-16;

110.  Azərbaycan Respublikası XX əsrin sonu – XXI əsrin başlanğıcında: ümumi səciyyə (həmmü. Svetlana Adıgözəlova), // Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər), B., Təknur, 2012, s. 5-58;

111.  Трудный выбор государств Южного Кавказа  // Сборник материалов международной научно-практической конференции по теме: Проблема безопасности в странах Южного Кавказа. Грузия, Тбилиси. 2013, с. 70-75;

112.  Проблемы безопасности Южного Кавказа в контексте внутренней и внешней политики региона // Наука и культура, выпуск №20,  Грузия, Тбилиси, 2013, с.21-35;

113.  Гендерные исследования в Азербайджане // Вестник гос. Университета Тбилиси, выпуск №10, 2013, с. 41-61;

114.Эпоха глобализации ИКТ: социокультурные процессы // Сборник материалов международной научно-практической конференции по теме: ИКТ и глобализация,  2013, М. Канон +, 2013, с. 25-39;

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Rusiya Federasiyası Yazıçılar Birliyinin üzvü

2. Rusiya Energetika və Ekologiya Akadeyasının həqiqi üzvü

3. "Dünya professorları sülh uğrunda" Beynəlxalq təşkilatının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti  Cənubi Qafqazda Təhlükəsizlik  
Təltif və mükafatları 1. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Qramotası

2. A.S. Qriboyedov adına medal

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  

Vəzifəsi İnstitutunun Müasir dünyanın fəlsəfi cərəyanları şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4393484 
Mobil tel. (+994 50) 3373334 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu kila50@mail.ru