Sultanova Rəna Polad qızı

 

Veb-sayt    Image result for Sultanova Rəna Polad qızı 
Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası,  Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 21.12.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M. Kirov adına Xarkov nəqliyyat mühəndisləri İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Iqtisad elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad08.00.21

Sənayenin iqtisadiyyatı

İstehsalın intensivləşdirilməsi şəraitində əmək vasitələrinin tənzimlənməsi problemləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı


-         mövzunun adı08.00.05

Xalq təsərrüfatının və onun sahələrinin iqtisadiyyatı, planlaşdırılması və idarə edilməsi

Azərbaycan Respublikası maşınqayırma kompleksində istehsal potensialından səmərəli istifadə olunması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150


45


20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


9

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Azərbaycanın elektrotexnika sənayesində əmək vasitələrinin təzələnməsinə dair təkliflər “Azelektromaş” İstehsalat Birliyində istifadə olunmuşdur.

2. Azərbaycan Respublikası maşınqayırma kompleksində istehsal potensialından səmərəli istifadəyə dair təklif və tövsiyyələr “Azneftkimyamaş” Dövlət Şirkətində, “Bakı fəhləsi” maşınqayırma  zavodunda və “Bakı elektrik mühərrikləri” (BMZ) zavodunda  tətbiq olunmuşdur.

3. Azərbaycan iqtisadi rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasına dair təkliflər İqtisadi İnkişaf  Nazirliyinə təqdim olunmuş və “Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın hazırlanmasında istifadə olunmuşdur.

4.Azərbaycan regionlarında rəqqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə dair təklif və tövsiyyələr işlənmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Обновление средств труда в электротехнической промышленности Азербайджана. Монография. Баку: Наука, 1991, 127 с.

2. Пути повышения эффективности использования основных фондов в промышленности. «Некоторые проблемы экономического развития Азербайджана и перехода к рыночным отношениям» (коллективная монография). Баку: Наука, 1994, стр. 75-82.

3. Эффективность использования производственного потенциала в машиностроительном комплексе Азербайджана. Монография. Баку: Наука, 1995, 166 с.

4. Перспективы развития сырьевой базы машиностроительной промышленности. «Проблемы и закономерности перехода к новой экономической системе в Азербайджане в современный период» (коллективная монография). Баку: Наука, 1998, стр. 172-174.

5. Экономическая оценка использования производственного потенциала  машиностроительного  комплекса. «Формирование рыночных отношений в условиях трансформации социально-экономический системы Азербайджана (коллективная монография).  Баку: Наука, 1998, стр.156-170.

6.Территориальные формы управления использования производственного потенциала промышленности. «Формирование рыночных отношений в условиях трансформации социально-экономический системы Азербайджана (коллективная монография). Бakу: Наука, 1998, стр. 170-181.

7.Машиностроительный комплекс Азербайджана в условиях  перехода к рыночным отношениям. Монография. Баку: Наука, 1998,  164 с.

8. Экономика здравоохранения. Учебное пособие. Баку: Табиб, 1998, 60 с.

9. Устойчивое развитие экономики в регионах Азербайджана. Коллективная монография. Баку: Наука, 2009, 296 с.

10. Направления развития конкурентоспособной и сбалансированной экономики в регионах Азербайджана. Коллективная монография. Баку: Наука, 2013, 302 с.

11. Перспективы обеспечения сырьевой базой машиностроения Азербайджанской Республики. Бюллетень машиностроения, Кайсери, 1999, стр.21-22.

12. История и перспективы развития металлургии в Азербайджане. 700-летие Османской Империи (книга). Анкара, Средне-Восточный  Технический Университет, 1999, стр. 499-503.

13. Основные направления совершенствования отраслевой и территориальной структуры промышленности в регионах Азербайджана. «Известия» НАН Азербайджана, серия Экономики,  №1, Баку, Наука, 2006, стр. 47-52.

14. Размещение и развитие промышленности в экономических районах Азербайджанской Республики. «Известия» НАН Азербайджана, серия Экономики, №4, Баку, Наука, 2007, стр. 10-14.

15. Основные тенденции развития регионов Азербайджана в условиях рынка. «Вопросы экономических наук», Москва, №4, 2010, стр. 101-103.

16. Региональный аспект развития экономики Азербайджана. II Международная научно-практическая конференция "Проблемы современной экономики". Новосибирск: Изд-во  НГТУ, 2010, стр. 183-185.

17. Роль внешней торговли в формировании рынка потребительских товаров в Азербайджанской Республике. «Известия» НАН Азербайджана, серия Экономики, №1, Баку, Наука, 2011, стр. 19-23.

18. Инновации в машиностроительном производстве Азербайджана. Материалы 2-го Белорусского инновационного форума. Минск, 2011, стр. 895-900.

19. Сравнительный анализ энергоёмкости валового внутреннего продукта Азербайджана и Белоруссии. Международной научно-практической конференции на тему: «Новые вызовы в экономике ХХI века. Минск, «Право и экономика», стр. 610-614.

20. Современные состояние специализации и кооперации производства на базе использования минерально-сырьевых ресурсов Беларуси и Азербайджана. Материалы международной научно-практической конференции. Украина, г. Алушта, Наука, 2011, стр. 472-479.

21. Региональная стратегия развития Азербайджанской Республики. «Известия» НАН Азербайджана, серия Экономики,  № 2, Баку, Наука, 2012, стр. 178-185.

22. В сфере аграрного производства необходима кооперация. «Казахстанский агрегатор новостей», 25 августа 2012 г. Казахстанский зерновой портал, Kazakh-zemo.kz.

23. Инновационное развитие промышленности Азербайджана. Материалы XYII международной научно-практической конференции на тему: «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики».. Алушта, Украина, 10-15 сентября 2012 г., стр. 268-270.

24. Обеспечение устойчивого и сбалансированного  развития регионов Азербайджана. Десятая международная юбилейная научно-практическая конференция на тему: «Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества». Албена, Болгария, 18-19 сентября 2012 г., стр.66-71.

25. Определение направлений развития конкурентоспособной экономики в регионах Азербайджана. «Глобальный научный потенциал», Тамбов Россия, №9(18), 2012, стр. 125-127.

26. Повышение конкурентоспособности экономики Азербайджанской Республики. Материалы международной научно-практической конференции на тему: «Проблемы и перспективы функционирования экономики Беларусь в едином экономическом пространстве Беларуси, Казахстана и России. Минск: Право и экономика, 2013, стр. 95-97.

27. Ускорение диверсификации экономики Азербайджана. Материалы XVIII международной научно-практической конференции на тему: «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики». Украина, г. Киев-Симферополь-Ялта: Крымский научный центр НАН Украины и МОН Украины, 2013, стр. 209-211.

28. Региональные кластеры в развитии экономики Азербайджана. Материалы XYII международной научной конференции на тему: «Кластеры в мировой и украинской экономике», Греция, Халдикики, Каллифея, 2013.

29. Усиление инновационной активности в ненефтяном секторе Азербайджана. Mатериалы XI международной научно-практической конференции на тему: «Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ». Сборник научных трудов. Ростов-на-Дону- Донецк: Донецкий Национальный Университет, 2013, стр. 501-504 .

30. Региональные кластеры в развитии экономики Азербайджана. //Вестник Тернопольского Национального Экономического Университета, г. Тернополь, № 5, 2013, стр. 358-361.

31. Обеспечение устойчивого регионального развития экономики Азербайджана. International scientific and practical congress «Science engineering and economic paradigm of modern society». Basel (Switzerland), june 25, 2014, pp. 203-205.

32. Современное состояние развития ненефтяной промышленности в регионах Азербайджана. Science and world. International scientific journal, № 8 (12), 2014, Volgograd, 2014, pp. 115-116 (Импакт-фактор журнала «Наука и Мир» - 0.325 (Global Impakt Faktor 2013, Australia).

33. Обеспечение качества и конкурентоспособности промышленной продукции в Азербайджанской Республике. Science and world. International scientific journal, № 11 (15), 2014, Volgograd, 2014, стр. 165-166. pp. (Импакт-фактор журнала «Наука и Мир» - 0.325 (Global Impakt Faktor 2014, Australia).

34.Приоритеты социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики. Международный научный конгресс на тему: «Global scientific unity 2014», Prague (Czech Republiс), 2014, стр. 54-56.

35. Обеспечение социально-экономического развития регионов Азербайджана. Международный научно-периодический журнал Экономистов и Правоведов «The genesis of genius», г.Женева, Швейцария), 2014, стр.63-65.

36. Концепция устойчивого развития и социально-экономический путь Азербайджана. Science and world. International scientific journal, № 11 (27), 2015, Volgograd, 2015. (Импакт-фактор жур нала «Наука и Мир» - 0.325 (Global Impakt Faktor 2015, Australia).

37. Глобальный экономический кризис и его влияние на региональное развитие. International scientific and practical congress. “The global systemic crisis: new milestone in development or an impasse?” Davos (Switzerland). July 28, 2015. pp 66-68.

38. Региональное развитие приоритетных отраслей промышленности Азербайджана International scientific periodical journal for economists and jurists “The genesis of genius”, Geneva, Switzerland, july 2016 #6, p.p. 92-94.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1991-2000-ci illərdə N. N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə və hüquq” kafedrasında baş müəllim işləmiş, 2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə”, hazırda isə “Müəssisənin iqtisadiyyatı” kafedrasında  professor vəzifəsində çalışır. 
Digər fəaliyyəti  2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasında keçirilən referendum üzrə “Zəka” təşviqat qrupunun təyinatı əsasında vəkil təyin olunmuşdur. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı şəhəri,  AZ1143,  H. Cavid pr. 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5393152 
Mobil tel. (+994 50) 3162710 
Ev tel. (+994 12) 4336405 
Faks  
Elektron poçtu rena-sp@mail.ru